ΔΕΗ: Απίστευτο αυτό που κάνει – Όλοι μιλούν γι’ αυτή

ΔΕΗ: Νέα εποχή για τη ΔΕΗ. Τροποποιείται το καταστατικό για να «στεγάσει» τις νέες δραστηριότητες. Τι αλλαγές ψήφισαν οι μέτοχοι μετά τις εξαγορές Enel Romania και Κωτσόβολου. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Στα μονοπάτια ενός διεθνούς ομίλου με δραστηριότητες και στον τομέα της λιανικής που επικύρωσαν πρόσφατα, οι νέες εξαγορές της Enel στη Ρουμανία και της αλυσίδας Κωτσόβολος, θα κινηθεί η ΔΕΗ, ενσωματώνοντας στο καταστατικό της τα νέα πεδία δραστηριοτήτων.

Μεταξύ αυτών είναι οι πωλήσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι τηλεπικοινωνίες, τα έργα ΣΔΙΤ ενώ προστίθενται, μεταξύ άλλων, οι εξής δραστηριότητες:

Η εμπορία, προμήθεια, και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, συναφών προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε είδους προϊόντων και εξοπλισμού τεχνολογίας, καθώς και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μελέτης, εφαρμογής, εγκατάστασης, διαχείρισης και χρηματοδότησης συστημάτων παραγωγής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις.

Η συμμετοχή με οιαδήποτε ιδιότητα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και η διενέργεια οιωνδήποτε πράξεων και συναλλαγών σχετικών με αυτήν συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε διακριτής Αγοράς Ενέργειας ή/και κάθε άλλης σχετικής ρυθμιζόμενης Αγοράς ή υποαγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως εκάστοτε θεσμοθετείται.

Η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.

Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής.

Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, υπηρεσιών νομικών, οικονομικών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής.

Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, (14) η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις,

Η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και η ίδρυση ή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.

ΔΕΗ: Πολιτική αμοιβών

Σε ότι αφορά την πολιτική των αμοιβών, οι αποφάσεις της έκτακτης συνέλευσης στηρίζονται σε μελέτη του εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου Egon Zender International και βάσει των κατευθύνσεων των εξωτερικών συμβούλων KPMG και Mercer περί βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, εισάγονται «ποινές», όπως τα malus.

Η ΔΕΗ δύναται να ανακτήσει την αξία του συνόλου ή μέρους των μεταβλητών αποδοχών που έχει λάβει ή κατοχυρώσει το δικαιούχο μέλος του Δ.Σ., εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών από την καταβολή τους, σε περιπτώσεις παραβίασης κανονισμών ή διαδικασιών, διάπραξης σοβαρών παραπτωμάτων όπως η απάτη, η ζημία που υφίσταται η Εταιρεία ή άλλης εξίσου σοβαρής αιτίας, για ενέργειες που οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες

ΔΕΗ: Μπόνους

Για τα μπόνους, στα στελέχη της ΔΕΗ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, και για την περίοδο 2020-2025 παρέχεται επιπλέον κίνητρο επιβράβευσης για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του ομίλου, με τη μορφή τεσσάρων κυλιόμενων κύκλων Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών Stock Awards, εταιρικό αυτοκίνητο, ιδιωτική ιατρική ασφάλιση και ασφάλεια ζωής, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για πράξεις ή/και παραλείψεις, όπως και ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Οι πρόσθετες αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συνδέονται με την επίτευξη στόχων και εξαρτώνται από τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας με βάση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

Τέλος το ΔΣ αποφασίζει τη θέσπιση θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, και για τη θέσπιση Γενικών Διευθύνσεων με ομιλική αρμοδιότητα, υπαγόμενων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΔΕΗ: Το ειδικό τιμολόγιο, οι επιλογές και ο υπολογισμός

Οι καταναλωτές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τι σημαίνει κάθε χρώμα και τι διαφορά έχει η τιμή. Όλες οι πληροφορίες στο xristika.gr.

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, την ώρα που οι πάροχοι έχουν αρχίσει να στέλνουν τα email με τις επιλογές που έχουν οι καταναλωτές για να διαλέξουν, σε ποιο από τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος θέλουν να ενταχθούν από τον Ιανουάριο του 2024.

Μέχρι στιγμής, ο αλγόριθμος που δίνουν ότι υπολογίζει την τελική τιμή είναι σε μαθηματικά εξαιρετικά υψηλού, ακαδημαϊκού επιπέδου, που ο μέσος καταναλωτής αδυνατεί να υπολογίσει, υπάρχει όμως ο τρόπος -κατά το δυνατόν- να μπορέσετε να καταλάβετε πώς βγαίνουν οι τιμές.

Συγκεκριμένα για τη ΔΕΗ πάντως, οι καταναλωτές έχουν λάβει το email το οποίο αρχικά ενημερώνει:

Με τη λήξη των έκτακτων μέτρων (31.12.2023), βάσει νομοθετική ρύθμιση από την Πολιτεία, κάθε Προμηθευτής καθορίζει Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ανά κατηγορία χρήσης, στο οποίο μεταπίπτουν υποχρεωτικά όλοι οι πελάτες” από 01.01.2024. Το Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την κατηγορία των Οικιακών πελατών τη ΔΕΗ είναι το Γ1/Γ1Ν Οικιακό και συνεπώς εσείς θα παραμείνετε στο τιμολόγιο που είσαστε. Στο τιμολόγιο αυτό από 01.01.2024 η Τελική Τιμή Προμήθειας κάθε μήνα ανακοινώνεται εκ των προτέρων, έως την 1η ημέρα του μήνα.

Πράσινο ειδικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Πώς υπολογίζεται η τιμή

Όπως αναφέρεται τα αναλυτικά χαρακτηριστικά Προϊόντος Γ1/Γ1Ν Οικιακό (Ειδικό Οικιακό Τιμολόγιο) από 01.01.2024 είναι τα εξής:

Το κείμενο της Σύμβαση Προμήθεια για το Προϊόν σας το οποίο από 01.01.2024 θα αποτελείται από Γενικούς και από διακριτούς Ειδικούς όρους, θα βρίσκεται από 01.12.2023 στη διάθεσή σας αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας www.dei.gr (ενότητα Για το σπίτι/Ρεύμα/Γ1/Γ1Ν Οικιακό), προκειμένου να μπορείτε να λάβετε γνώση αυτού.

Στους Ειδικούς όρους που θα βρείτε αναρτημένους θα προσδιορίζονται:

Ο τιμοκατάλογος με τις τιμολογιακές παραμέτρους που θα ισχύουν από 01.01.2024.

Οι όροι τιμολόγησης του συγκεκριμένου προϊόντος θα είναι ως εξής:

 • Χρέωση προμήθειας, η οποία πλέον θα προκύπτει από ένα σταθερό σκέλος (Βασική Τιμή Προμήθειας) και από ένα κυμαινόμενο σκέλος (Μηχανισμός Διακύμανσης) και θα αποτυπώνεται στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως μια ενιαία τιμή (Τελική Τιμή Προμήθειας). Η τιμή κάθε μήνα θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας www.dei.gr έως την 1η ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης, θα συμπεριλαμβάνει τις τυχόν εκπτώσεις και θα συνοδεύεται από αναλυτικό αρχείο με πληροφορίες ως προς τον τρόπο επαλήθευσης της τιμής.
 • Διατηρείται η κλιμακωτή χρέωση για την ημερήσια κατανάλωση και μειωμένη τιμή για τις ώρες νυχτερινού ωραρίου, για όσους διαθέτουν νυχτερινό μετρητή.
 • Διατηρείται η μηνιαία πάγια χρέωση.

Η ΔΕΗ φαίνεται ότι η ΔΕΗ έχει τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ 13,9 – 15,1 σεντς / κιλοβατώρα. Οι τιμές των υπολοίπων διαμορφώνονται μεταξύ 14,4 – 15,6 σεντς, 14,5 – 15,8 σεντς, 17,4 – 18,7 σεντς και 18,4 – 19,7 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Τις τελικές τιμές θα τις μάθουμε φυσικά την 1η του έτους, ωστόσο τα παραπάνω δίνουν μια πρώτη εικόνα του νέου τοπίου στο οποίο μπαίνει η αγορά.

Νέα τιμολόγια ρεύματος ΔΕΗ: Τι πρέπει να κάνετε μέχρι 31/12

 • Αν συμφωνείτε να μεταπέσετε στο Ειδικό Τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν Οικιακό από 01.01.2024, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια.
 • Αν δεν επιθυμείτε να μεταπέσετε στο Ειδικό Τιμολόγιο, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση και να επιλέξετε κάποιο άλλο Προϊόν προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας έως 31.01.2024.
 • Για περαιτέρω πληροφορίες για τα Προϊόντα προμήθειας που θα είναι διαθέσιμα από τη ΔΕΗ από 01.01.2024, μπορείτε να ενημερωθείτε απευθυνόμενοι στα καταστήματά μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 800-900-1000 (χωρίς χρέωση) ή στην ιστοσελίδα μας www.dei.gr.
 • Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή αζημίως και το δικαίωμα να καταγγείλετε τη Σύμβαση Προμήθειάς σας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε, χωρίς οικονομική επιβάρυνση λόγω πρόωρης αποχώρησης.

Ποια είναι τα 4 χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος

Τα τέσσερα νέα τιμολόγια είναι τα εξής:

 • Το σταθερό τιμολόγιο, με μπλε σήμανση και σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) για όλη την περίοδο της σύμβασης.
 • Το ειδικό κοινό τιμολόγιο, με πράσινη σήμανση, στο οποίο ο προμηθευτής θα ανακοινώνει την τιμή χρέωσης έως την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογής, δηλαδή οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε 1η του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν.
 • Τα λοιπά κυμαινόμενα τιμολόγια, με κίτρινη σήμανση, στα οποία περιλαμβάνονται τα τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας (€/kWh), όπου η τιμή μεταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Στα δυναμικά τιμολόγια, με πορτοκαλί σήμανση, περιλαμβάνονται τα τιμολόγια των οποίων η τιμή μεταβάλλεται, με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ημέρας. Προϋπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η ύπαρξη ευφυούς μετρητή.

Τιμολόγια ρεύματος Ιανουαρίου 2024: Η τιμή της ΔΕΗ στο πράσινο και στο κίτρινο

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα νέα τιμολόγια που ισχύουν από 1.1.2024, από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές για το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Ιανουαρίου 2024.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, συνεπώς οι όποιες μεταβολές στο αέριο και ιδίως όταν αυξάνεται το κόστος του επηρεάζουν σημαντικά τις χρεώσεις στο ρεύμα

Με απόφαση της ΡΑΕ, από την 1 Μαΐου 2023 θεσπίστηκε αυξημένο πάγιο το οποίο εξαρτάται από την ισχύ του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι). Συγκεκριμένα:

 • Για μονοφασικό μετρητή (ρολόι) με ισχύ 8 KVa (η μονάδα μέτρησης της ισχύος), το πάγιο από τα 4,41 ευρώ αυξάνεται στα 37,6 ευρώ τον χρόνο
 • Για τριφασικό μετρητή (ρολόι) με ισχύ 25 KVa (η μονάδα μέτρησης της ισχύος) το πάγιο από τα 13,78 ευρώ αυξάνεται στα 117,5 ευρώ τον χρόνο
 • Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ 6%
 • Από τα 0,52 ευρώ η μονάδα KVa (η μονάδα μέτρησης της ισχύος) με τη νέα χρέωση διαμορφώνεται στα 4,43 ευρώ (7πλάσιο)

Τιμές για το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Ιανουαρίου 2024

ΔΕΗ

Οι τιμές για το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Ιανουαρίου 2024 που ανακοίνωσε η ΔΕΗ είναι:

 • Πάγιο: 5 ευρώ
 • Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος έως 500 κιλοβατώρες:  0,16000 ευρώ η κιλοβατώρα μείον έκπτωση 20% = τελική τιμή 0,12800 ευρώ
 • Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος πάνω από 500 κιλοβατώρες:  0,17200 ευρώ η κιλοβατώρα μείον έκπτωση 20% = τελική τιμή 0,13760 ευρώ

Νυχτερινό: Για όλη την κατανάλωση: 0,12900 ευρώ η κιλοβατώρα μείον έκπτωση 20% = τελική τιμή 0,10320 ευρώ

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Οι τιμές για το κίτρινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Ιανουαρίου 2024 που ανακοίνωσε η ΔΕΗ είναι:

Πάγιο: 5 ευρώ

 • Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος έως 500 κιλοβατώρες:  0,15500 ευρώ η κιλοβατώρα μείον έκπτωση 20% = τελική τιμή 0,12400 ευρώ
 • Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος πάνω από 500 κιλοβατώρες:  0,21100 ευρώ η κιλοβατώρα μείον έκπτωση 20% = τελική τιμή 0,16880 ευρώ

Νυχτερινό: Για όλη την κατανάλωση: 0,12900 ευρώ η κιλοβατώρα μείον έκπτωση 20% = τελική τιμή 0,10320 ευρώ