Αλλάζω συσκευή 2: Άνοιξε το gov.gr για 10.000 ευρώ – Λήγει ξαφνικά η προθεσμία

Αλλάζω συσκευή 2: Ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά και ήδη έχει ανοίξει. Πώς, ποιοι και μέχρι πότε κάνουν αίτηση για συσκευές μέσω gov.gr. Οι τελευταίες πληροφορίες στο xristika.gr.

Η εξοικονόμηση ενέργειας μπαίνει ξανά στο πλάνο από το υπουργείο Περιβάλλοντος που φέρνει νέο πρόγραμμα επιδότησης για αντικατάσταση συσκευών. Ωστόσο, δεν αφορά την πλειοψηφία των πολιτών, όπως ήταν ο πρώτος γύρος του προγράμματος.

Η προθεσμία για αίτηση θα λήξει αιφνιδίως όταν καλυφθεί ο προϋπολογισμός. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ορισμένη ημερομηνία.

Στο «Αλλάζω συσκευή 2» μπαίνουν μόνο επιχειρήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν επιδότηση 10.000 ευρώ για δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ή υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις» έχει ως στόχο (και είναι αναγκαία η τήρηση του) η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) κατά μέσο όρο 30%.

Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν για δαπάνες που αφορούν στην εγκατάσταση σε:

 • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και Ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας).
 • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
 • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).

Αλλάζω συσκευή 2: Εδώ η αίτηση – Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ – ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 97,5 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ελάχιστο αριθμό 10 εργαζομένων και μέγιστο αριθμό 250 και με ετήσιο κύκλο εργασιών που κυμαίνεται από 2 έως 50 εκατ. ευρώ.

Το ύψος μέγιστης ενίσχυσης θα δοθεί ως εξής:

 • Μικρές Επιχειρήσεις – 50% (10.000 ευρώ) των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.
 • Μεσαίες Επιχειρήσεις – 40% (10.000 ευρώ) των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ.

Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις: Ποιες δαπάνες εργασιών καλύπτονται

Καλύπτονται αναλυτικά οι ανάγκες:

 • της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.) – έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού),
 • της δαπάνης για την έκδοση δύο  Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση – έως 400 ευρώ ανά ΠΕΑ.

Πότε βγαίνει το Εξοικονομώ 2024

Η νέα προκήρυξη εκτιμάται ότι θα γίνει στο τέλος της Άνοιξης και πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν σταματήσει κάθε επισκευή-συντήρηση του σπιτιού τους, περιμένοντας την επιδότηση, ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά την απόδοση του σπιτιού τους εξοικονομώντας χρήματα αλλά και ενέργεια.

Εξοικονομώ 2024: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τι πρέπει να ακολουθήσετε για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα;

Συγκεντρώστε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ’ οίκον. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας.
 • Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
 • Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
 • Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.
 • Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

Εξοικονομώ 2024: Ο απαραίτητος έλεγχος με μηχανικό

Στη συνέχεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό για τον πρώτο έλεγχο:

 • Θα ελέγξει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και θα σας πει αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
 • Θα αναζητήσει τυχόν αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη, τομή κλπ) από την τοπική πολεοδομία.
 • Θα κάνει αυτοψία και θα ελέγξει τη νομιμότητα του κτιρίου.
 • Θα προβεί σε αποτύπωση του κτιρίου, για το οποίο δεν υπάρχουν σχέδια.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης σε ακίνητο με πολεοδομικές αυθαιρεσίες, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο «τακτοποίησης» αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο «Εξοικονομώ». Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.
 • Θα καταγράψει τις ανάγκες της κατοικίας και μόλις βγει ο οδηγός του νέου εξοικονομώ να είναι έτοιμος να συντάξει το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και να εξετάσει τα σενάρια που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Έρχονται νέα κουπόνια για ηλεκτρικές συσκευές

Μία νέα οδηγία θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές και θα δίνει νέα κίνητρα, αλλά όχι για αγορά. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» που δόθηκε πέρσι για αντικατάσταση των ενεργοβόρων οικιακών συσκευών, αφού φαίνεται πως τελικά… κάνουν κακό στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα νεότερα που έρχονται από τις Βρυξέλλες, η Επιτροπή είναι έτοιμη να δώσει νέα οδηγία που θα παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επισκευάζουν τις συσκευές τους που χαλάνε με πιο οικονομικό τρόπο, αντί να σπεύδουν και να την αλλάζουν.

Όπως γράφει η «Καθημερινή», και καλό αυτό θα κάνει στο περιβάλλον, αλλά και οι καταναλωτές θα ξοδεύουν πολύ λιγότερα χρήματα.

Πιο αναλυτικά, πριν από μερικές ημέρες, επετεύχθη συμφωνία  για τη σχετική οδηγία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλά τώρα θα πρέπει να ψηφιστεί και επίσημα.