Νέο επίδομα: Θα πάρουν χιλιάδες έως και 400 ευρώ – Αναλυτικά η διαδικασία

Νέο επίδομα: Οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2024 που θα πάρουν έως και 400 ευρώ. Τα νέα κριτήρια για το νέο επίδομα. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr. Τα νέα, ενισχυμένα κριτήρια και τους δικαιούχους για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» ανακοίνωσε την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, το υπουργείο Τουρισμού μετά την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο εγχώριος τουρισμός για το 2024 και ο προϋπολογισμός υπολογίζεται στα 25.694.539,89 ευρώ. Το πρόγραμμα θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ενώ τα κριτήρια έχουν ανανεωθεί και ενισχυθεί κοινωνικά.

Νέο επίδομα: Τα νέα και ενισχυμένα κριτήρια

 • αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με 2022-2023,
 • αύξηση του ποσού στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους,
 • θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν 300 ευρώ επιχορήγηση: συνταξιούχοι όλων των ταμείων, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,
 • διπλασιασμό της επιχορήγησης για συμπολίτες μας ΑμεΑ ή με τέκνα ΑμεΑ, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ.

Νέο επίδομα: Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Ειδικότερα μέσω του Προγράμματος χορηγείται, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ως εξής:
 • Ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια,
 • Ποσό ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:
– άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022, – έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ. – Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.
 • Ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο Άρθρο 5 διαδικασία. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.
 • Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.
Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Νέο επίδομα: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για όλους προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση ορίζονται ως εξής:
 • ΑΤΟΜΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΑΜΑ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)
 • ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 19.000 31.000
 • ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 20.500 32.500
 • ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 22.000 34.000
 • ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 24.000 36.000
 • ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ 29.000 41.000
Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Τουρισμού αναμένεται να ανακοινώσει τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Νέο επίδομα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος 300 ευρώ

Από το προσωπικό του Ε.Ο.Φ. δικαιούχοι του κινήτρου απόδοσης ορίζονται οι απασχολούμενοι ενεργά στον Ε.Ο.Φ κατά το έτος 2023 που μισθοδοτούνται από τον Ε.Ο.Φ. για το έτος 2023, και «συμβάλλουν στην διαμόρφωση του ύψους των εσόδων του» όπως αναφέρεται στην απόφαση ενώ μόνο για τους μήνες ενεργού υπηρεσίας τους κατά το ανωτέρω έτος.

Νέο επίδομα: Ποιοι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται επίδομα 300 ευρώ

Δεν δικαιούνται κινήτρου απόδοσης, όσοι από το προσωπικό Ε.Ο.Φ:
 • Δεν δικαιούνται μισθού, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.3528/2007 (Α’26) και του άρθρου 17 του π.δ. 410/1998 (Α’191)
 • Τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών.
 • Τίθενται σε διαθεσιμότητα ή αργία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-105 του ν.3528/2007 (Α’26), όπως ισχύουν.
 • Αποσπώνται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών Γενικών Γραμματέων.
 • Διατίθενται για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Μετατίθενται ή αποσπώνται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του ν.3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις για την μετάθεση ή απόσπαση του προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.
 • Τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή σε άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους.
 • Τελούν σε κανονική άδεια μεταξύ των αδειών των άρθρων 52 και 53 του ν.3528/2007.
 • Τελούν σε άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007.
 • Όσοι υπάλληλοι τελούν σε άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 9 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007.
 • Τελούν σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του ν. 3528/2007.