«Βόμβα» για επιστροφή της τηλεργασίας στην Ελλάδα λόγω… ενέργειας

Τηλεργασία: Και πάνω που λέγαμε ότι έμεινε πίσω μαζί με τα μέτρα για τον κορονοϊό, κάνει come back για εξοικονόμηση ενέργειας.

Σκέψεις να επιστρέψει η τηλεργασία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και στο δημόσιο, προκειμένου να μειωθούν οι μετακινήσεις από και προς την εργασία, φαίνεται πως υπάρχουν στην κυβέρνηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν προς το παρόν ότι έχει πέσει σαν ένα σενάριο, πιθανότατα σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε άσχημα.

Όλα αυτά απομένουν να φανούν στο άμεσο μέλλον, αφού οι ανατροπές στις ενεργειακές τιμές δεν επιτρέπουν μακροπρόθεσμα πλάνα, και δένουν τα χέρια στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που προσπαθούν να βρουν αποτελεσματικό πλάνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αστάθμητης κατάστασης είναι το φυσικό αέριο που είναι φθηνότερο αυτή την περίοδο από το πετρέλαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, και καθώς και η Ελλάδα προσπαθεί να προετοιμαστεί για τα χειρότερα πέφτουν στο τραπέζι πιθανά μέτρα που θα χρειαστεί να ληφθούν, εάν και εφόσον χρειαστεί.

Το σχέδιο για επιστροφή της τηλεργασίας στην Ελλάδα

Προς το παρόν, όσα γνωρίζουμε αναφέρουν πως το ελληνικό σχέδιο προβλέπει την αυξημένη χρήση της τηλεργασίας στις διοικήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, ειδικά στις περιπτώσεις εργασίμων ημερών που παρεμβάλλονται μεταξύ αργιών.

Στόχος είναι να αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν οι μετακινήσεις των υπαλλήλων γραφείου από και προς τον τόπο απασχόλησής τους.

Σε χαμηλά ποσοστά η τηλεργασία στην Ελλάδα

Κατά την περίοδο της πανδημίας, η χώρα μας προχώρησε σε νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, αφού αρχικά φάνηκε ότι ο θεσμός αυτός θα είχε μέλλον. Ωστόσο, σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία φαίνεται ότι οι εργοδότες δεν επιλέγουν πλέον την εξ αποστάσεως εργασία.

Ο εργαζόμενος έχει το άγχος ότι δεν θα αξιολογηθεί το ίδιο με όσους εργαζόμενους παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, η τηλεργασία μπορεί να εφαρμόζεται:

  • Μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνδρομή των οποίων διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και για όσο χρόνο διαρκούν οι λόγοι αυτοί.
  • Μετά από αίτηση του εργαζόμενου, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του, ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη και για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός. Σε περίπτωση που ο εργοδότης διαφωνεί, ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίλυση της διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ποιος αναλαμβάνει το κόστος της τηλεργασίας

Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή αυτή εργασίας, ήτοι το κόστος του εξοπλισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του εργαζομένου, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού και της αποκατάστασης των βλαβών.

Παρέχει στον εργαζόμενο τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή της ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης.

Η υποχρέωση αυτή αφορά και στις συσκευές που ανήκουν στον εργαζόμενο, εκτός εάν στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται διαφορετικά.

Στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται ο τρόπος χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη του ως άνω κόστους, καθώς και του κόστους, σε μηνιαία βάση, της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας του εργαζομένου.

Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου, υπολογίζονται αναλογικώς προς τη συχνότητα και τη διάρκεια της τηλεργασίας, την παροχή ή όχι εξοπλισμού και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

Επίσης εντός οκτώ ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους όρους εργασίας που διαφοροποιούνται λόγω της τηλεργασίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  • Το δικαίωμα αποσύνδεσης
  • Την ανάλυση του πρόσθετου κόστους, με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία, ιδίως, το κόστος τηλεπικοινωνιών, του εξοπλισμού και της συντήρησής του και τους τρόπους κάλυψής του από τον εργοδότη.
  • Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόμενος ή του παρέχει ο εργοδότης και τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισμού αυτού.

Το Δημόσιο προσαρμόζεται ήδη για τηλεργασία

Στη νέα πραγματικότητα της υβριδικής εργασίας προσαρμόζεται το Δημόσιο. Η τηλεργασία, που ήρθε στο προσκήνιο με την κρίση της πανδημίας, όπως όλα δείχνουν θα μείνει. Οι δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και τα ευρυζωνικά δίκτυα προσφέρουν και στο Δημόσιο τη δυνατότητα να μην «κατεβάζει ρολά» σε πιθανές κρίσεις.

Η ενεργειακή κρίση αποδεικνύει εξάλλου ότι το μέλλον θα είναι γεμάτο αλλεπάλληλες κρίσεις. Για να εξασφαλιστεί, λοιπόν, η επιχειρησιακή συνέχεια, οι υπάλληλοι θα πρέπει να μπορούν από οπουδήποτε να συνδεθούν με ασφάλεια στις εφαρμογές της υπηρεσίας τους, να συνεργαστούν απομακρυσμένα και να εξυπηρετήσουν πολίτες κι επιχειρήσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Κοινωνία της Πληροφορίας έβαλε στην εκκίνηση το έργο «Υπηρεσίες προσαρμογής εργαλείων και εφαρμογών για την υποστήριξη της τηλεργασίας στον χώρο της δημόσιας διοίκησης». Ο διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός αφορά στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα για την υλοποίηση πιλοτικών ενεργειών σχετικά με την τηλεργασία σε επιλεγμένους φορείς, που θα χαρτογραφήσουν το μονοπάτι για την καθολική τους εφαρμογή.

Φορέας λειτουργίας και κύριος του έργου, το οποίο περιλαμβάνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φορείς που θα επιλεγούν για την υλοποίηση του έργου θα είναι αντιπροσωπευτικοί σε επίπεδο αρμοδιοτήτων στην ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. Υπουργείο, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητη Αρχή κ.λπ.).

Στο πλαίσιο των Πιλοτικών Ενεργειών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη του έργου, θα υλοποιηθούν επιχειρησιακά σενάρια υποστήριξης της τηλεργασίας στους επιλεγμένους φορείς, με τη χρήση μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων. Αυτά θα επιτρέπουν την απομακρυσμένη συνεργασία (Collaboration Tools), διευκολύνοντας την επικοινωνία, την ανταλλαγή και συν-επεξεργασία αρχείων σε πραγματικό χρόνο, τη δημιουργία βιβλιοθηκών κ.ά.