Λήγουν οι νέες αιτήσεις για το «Αλλάζω Συσκευή 2»

Αλλάζω συσκευή 2: Έχει ήδη ξεκινήσει ο νέος γύρος του προγράμματος που έχει συγκεκριμένα κριτήρια και δεν είναι για όλους. Η προθεσμία για αιτήσεις και όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Το «Αλλάζω συσκευή» -ή όπως έγινε γνωστή «επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών»- υπήρξε ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα της κυβέρνησης, με τους δικαιούχους να κάνουν αιτήσεις κατά χιλιάδες, προκειμένου να επωφεληθούν από την αγορά νέων, λιγότερο ενεργοβόρων, συσκευών.

Τώρα, μετά το τέλος και του «Αλλάζω θερμοσίφωνα», είναι ήδη σε εξέλιξη ένας νέος γύρος της επιδότησης συσκευών, αλλά δεν αφορά τα νοικοκυριά. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις, που επίσης πλήττει η ακρίβεια, και τους δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουν κάποια από τα μηχανήματα που «τρέχουν» την επιχείρησή τους.

Σημειώνεται πως το «Αλλάζω συσκευή 2» είναι μόνο επιχειρήσεις που μπορούν τώρα να πάρουν επιδότηση 10.000 ευρώ για δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ή υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ονομάζεται «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις» το οποίο έχει ως στόχο (και είναι αναγκαία η τήρηση του) η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) κατά μέσο όρο 30%.

Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν για δαπάνες που αφορούν στην εγκατάσταση σε:

  • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και Ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας).
  • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
  • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).

Αλλάζω συσκευή 2: Εδώ η αίτηση – Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ – ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 97,5 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ελάχιστο αριθμό 10 εργαζομένων και μέγιστο αριθμό 250 και με ετήσιο κύκλο εργασιών που κυμαίνεται από 2 έως 50 εκατ. ευρώ.

Το ύψος μέγιστης ενίσχυσης θα δοθεί ως εξής:

  • Μικρές Επιχειρήσεις – 50% (10.000 ευρώ) των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.
  • Μεσαίες Επιχειρήσεις – 40% (10.000 ευρώ) των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ.

Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις: Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Καλύπτονται αναλυτικά οι ανάγκες:

  • της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.) – έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού),
  • της δαπάνης για την έκδοση δύο  Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση – έως 400 ευρώ ανά ΠΕΑ.

Εξοικονομώ για επιχειρήσεις 2024: Επιδότηση έως 500.000 ευρώ

Το «Εξοικονομώ-Επιχειρώ», το πρόγραμμα επιδότησης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συνολικού ύψους 176,75 εκατ. ευρώ έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες και έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και των εκπομπών ρύπων. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι το 2026 με συνολικούς πόρους 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 38% θα κατευθυνθεί σε έργα πράσινης μετάβασης.

Οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κλπ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων -πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. Σημειώνεται, ακόμη, πως θα πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες (σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση) έχουν δυναμικότητα που δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και αντιστοίχως δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Όπως προβλέπεται, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αφορούν σε: ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (π.χ. θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης), εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας), αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών), αερισμού χώρων, ζεστού νερού χρήσης, αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία), κ.ά. Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών μπορεί να φτάσει έως και το 65%. Εξαρτάται από το είδος αυτών, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης.

ΕΔΩ η αίτηση στο «Εξοικονομώ-Επιχειρώ»

Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out) και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr) έως και τις 31 Μαρτίου 2024.

Οι χρήστες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα. Συγκεκριμένα, απαιτείται η σύνδεση του χρήστη στην πλατφόρμα κάνοντας χρήση διαπιστευτηρίων της επιχείρησης (χρήστης, κωδικός) του TaxisNet, για την οποία υποβάλει αίτηση συμμετοχής, η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων και η υποβολή της αίτησης.

Ειδικότερα, όταν ο χρήστης εισέρχεται στο σύστημα θα πρέπει να συμπληρώσει στην πλατφόρμα τα ακόλουθα στοιχεία: τα βασικά στοιχεία επιχείρησης, τα στοιχεία ταυτότητας εκπροσώπων, τα στοιχεία εταιρικής σύνθεσης, τα στοιχεία του τόπου εκτέλεσης υλοποίησης των δαπανών, τις επιλέξιμες δαπάνες που εκτιμά ότι θα υλοποιήσει, τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ο χρήστης υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία μέσω συμπλήρωσης των αντίστοιχων φορμών ή/και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων των Παραρτημάτων.

Φυσικά, όπως συμβαίνει και σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά προκειμένου να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής.