ΑΣΕΠ 2023: Η ύλη ΕΔΩ – Πώς γίνεται η βαθμολόγηση, όλα τα εξεταστικά κέντρα

ΑΣΕΠ 2023: Η ύλη και η ημερομηνία διεξαγωγής του μεγάλου διαγωνισμού. Πού θα δείτε τα εξεταστικά κέντρα. Όλα τα τελευταία νέα για τους υποψηφίους.

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2023 (προκήρυξη 2Γ/2022) που θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου. Ανακοινώθηκαν μάλιστα και τα σημεία όπου θα δώσουν τις εξετάσεις οι 108.229 υποψήφιοι.

Υπενθυμίζεται ότι η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας θα περιλαμβάνει τρία είδη ερωτήσεων:

  • Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού
  • Λεκτικού Συλλογισμού
  • Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων

ΑΣΕΠ 2023: Πώς θα δείτε τα εξεταστικά κέντρα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα μία ώρα νωρίτερα.

Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα εξεταστούν, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) εισάγοντας ένα από τα ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ή ταυτότητα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα εξεταστούν πατώντας ΕΔΩ.

ΑΣΕΠ 2023: Η ύλη

Όσον αφορά την ύλη για τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ, οι ενότητες στις οποίες θα εξεταστούν οι δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν θέση στο δημόσιο θα είναι ο γραμματικός συλλογισμός, αριθμητικός συλλογισμός, εργασιακή αποτελεσματικότητα και γενικές γνώσεις.

Αναλυτικά:

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις της εξέτασης γνώσεων θα αφορούν στις ακόλουθες ενότητες:

1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου 1.1 Η μορφή του πολιτεύματος – Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία 1.2 Το κοινοβουλευτικό σύστημα – Σχέσεις των οργάνων 1.3 Κράτος δικαίου και ειδικότερα: 1.3.1 Κατοχύρωση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαιωμάτων ομαδικής δράσης (αρ. 4-25 Σ) 1.3.2 Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (αρ. 26 Σ) 1.3.3 Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων (αρ. 93 παρ. 4 και 100 Σ) 1.3.4 Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (αρ. 103 Σ) 1.4 Οι πηγές του δικαίου: Ο κορμός της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου της έννομης τάξης 1.5 Σχέση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου

2. Θεμελιώδη Δικαιώματα 2.1 Έννοια και κατηγορίες δικαιωμάτων 2.2 Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας 2.3 Περιορισμοί των δικαιωμάτων 2.4 Η αρχή της αναλογικότητας 2.5 Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης 2.6 Η αξία του ανθρώπου

3. Όργανα του Κράτους –Οργάνωση της Διοίκησης 3.1 Βουλή 3.2 Πρόεδρος της Δημοκρατίας 3.3 Πρωθυπουργός – Πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα 3.4 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα 3.5 Υπουργοί – Ευθύνη των μελών της κυβέρνησης 3.6 Δικαστική λειτουργία 3.7 Τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 3.8 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού 3.9 Ανεξάρτητες Αρχές (συνταγματικά κατοχυρωμένες, νομοθετικά προβλεπόμενες) 3.10 Μορφές ελέγχου στη δημόσια διοίκηση

4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες) 4.1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 4.2 Συμβούλιο Υπουργών 4.3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4.4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5. Δημόσια Πολιτική 5.1 Έννοια της δημόσιας πολιτικής 5.2 Τα βασικά στάδια διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής 5.3 Ομάδες συμφερόντων – Η κοινωνία των πολιτών: ο ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών 5.4 Αρχές καλής νομοθέτησης

6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης 6.1 Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης 6.2 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων [Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 όπως ισχύει) ΜΕΡΟΣ Β’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’, Δ’) και ΜΕΡΟΣ Γ’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’)] 6.3 Ηθική και δεοντολογία στον δημόσιο τομέα: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα 6.4 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως ισχύει, άρθρα 4-7, 13-21)

7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει) 7.1 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων – Γενικές αρχές 7.2 Ψηφιακή διαφάνεια 7.3 Ηλεκτρονικά έγγραφα 7.4 Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών – Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης 7.5 Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημοσίου τομέα

8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί 8.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Έννοια 8.2 Κατά κεφαλή ΑΕΠ: Έννοια 8.3 Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης ΑΕΠ: Έννοια, Τύπος 8.4 Αιτίες αύξησης του ΑΕΠ και συντελεστές παραγωγής: Έννοια 8.5 Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Έννοια 8.6 Ανεργία (Εργατικό Δυναμικό, Απασχολούμενοι, Άνεργοι): Έννοια-Ορισμοί σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT 8.7 Πληθωρισμός: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις 8.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία

9. Δημοσιονομική Πολιτική 9.1 Δημοσιονομική πολιτική: Περιγραφή/Λειτουργία 9.2 Προϋπολογισμός κράτους: Έννοια 9.3 Πλεόνασμα και Έλλειμμα Προϋπολογισμού: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία 9.4 Πρωτογενές έλλειμμα και Πρωτογενές Πλεόνασμα: Έννοια 9.5 Δημοσιονομικό έλλειμμα και Δημοσιονομικό Πλεόνασμα: Έννοια 9.6 Δημόσιο χρέος: Έννοια 9.7 Έμμεσοι και Άμεσοι φόροι: Έννοια  Είδη φόρων: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις 9.9 Φορολογική βάση – Φορολογικά συστήματα – Προοδευτική φορολογία: Έννοια 9.

10. Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή: Έννοια 10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση 10.1 Οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση: Έννοια 10.2 Διαφορά οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης: Περιγραφή/Λειτουργία 10.3 Βιώσιμη ανάπτυξη: Έννοια 10.4 Φτώχεια (σχετική και απόλυτη): Έννοια κατά ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT, Μορφές/Διακρίσεις και β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

ΑΣΕΠ 2023: Η βαθμολόγηση

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

Τα θέματα μεταδίδονται ταυτόχρονα στα εξεταστικά κέντρα με το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων/δοκιμασιών, γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟCR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, απαντήσεις.

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος/δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100. Εφόσον εφαρμοστεί, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και αρνητική βαθμολόγηση, ο  βαθμός θα προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις.

Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της μονάδος. Η βαθμολογία στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αποτελείται από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που ο υποψήφιος συγκέντρωσε στα επιμέρους μαθήματα/δοκιμασίες αυτού.

Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης.

ΑΣΕΠ 2023: Πρόσκληση για επιτηρητές

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για την συμμετοχή τους ως επιτηρητές στο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου και θα αφορά πάνω από 400 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Παραθέτουμε την Πρόσκληση της ΔΔΕ Πειραιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (μόνιμους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α α’ και β’ βαθμού που υπηρετούν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές/τριες στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκ. 2Γ/2022) που θα διεξαχθεί:

Σάββατο 04 Μαρτίου 2023

να δηλώσουν τη συμμετοχή τους από την Τρίτη 31-01-2023 έως και την Τετάρτη 08-02-2023 και ώρα 15:00, επιλέγοντας τουλάχιστον 2 και έως 6 Εξεταστικά Κέντρα.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.