Βιβλιάριο υγείας: Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις κι οι δικαιούχοι – Τι χρειάζεται (ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ)

Βιβλιάριο υγείας: Τι χρειάζεται για ατομικό, οικογενειακό και βιβλιάριο υγείας παιδιού; Ισχύει ακόμα η ανανέωση; Ποια δικαιολογητικά ζητά ο ΕΦΚΑ, (ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ) για την έκδοση; Πόσα ένσημα χρειάζονται για βιβλιάριο υγείας; Τι ισχύει για ανέργους και βιβλιάρια υγειονομικού ενδιαφέροντος;

Το xristika.gr έψαξε και βρήκε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα βιβλιάρια υγείας και σας τα παρουσιάζει συγκεντρωμένα, ώστε να βρείτε εύκολα, και κυρίως γρήγορα, ό,τι κι αν ψάχνετε.

Βιβλιάριο υγείας: Πόσα ένσημα χρειάζονται

Κάθε ασφαλισμένος (άμεσα ασφαλισμένος, συνταξιούχος γήρατος, αναπηρίας και θανάτου) δικαιούται βιβλιάριο υγείας, εφόσον συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά που ζητά ο ΕΦΚΑ.

Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου, όμως υπάρχει και το οικογενειακό βιβλιάριο που εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Προϋπόθεση για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας στο ΙΚΑ είναι να έχουν συμπληρωθεί 50 ένσημα στο τρέχον ή το προηγούμενο έτος και στον ΟΑΕΕ να έχουν περάσει 2 δίμηνα με πληρωμένες τις εισφορές. Αντίστοιχα, στο ΝΑΤ απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία 4 μηνών το τελευταίο έτος ή 6 μηνών την τελευταία 2ετία.

Βιβλιάριο υγείας: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση ατομικού βιβλιάριου ασθενείας (για άμεσα ασφαλισμένους) είναι:

 1. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στον ΕΦΚΑ παράρτημα του εργοδότη, όπου φαίνονται οι ημέρες ασφάλισης (ώστε να αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα ένσημα) το προηγούμενο έτος ή 15μηνο.
 2. Φωτογραφία ταυτότητας.
 3. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (διαβατήριο κλπ).
 4. Αποδεικτικό κατοικίας ασφαλισμένου (Λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας κ.λπ).
 5. Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικογενειακού βιβλιάριου ασθενείας (για προστατευόμενα μέλη – παιδιά άμεσα ασφαλισμένων) είναι:

 1. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο πατέρα (για ασφάλεια τέκνου από τον πατέρα).
 2. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο μητέρας (για ασφάλεια τέκνου από τη μητέρα) και υπεύθυνη δήλωση του πατέρα ότι αποδέχεται να ασφαλιστεί το τέκνο από τη μητέρα. Αν ο πατέρας δεν είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, χρειάζεται και βεβαίωση διαγραφής από τον φορέα ασφάλισης του πατέρα.
 3. Ταυτότητα.
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 5. Φωτογραφία.
 6. Για άνεργα τέκνα άνω των 18 ετών υπεύθυνη δήλωση, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών. Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών από τη σχολή που φοιτούν, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών. Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους. Αν το τέκνο δεν μπορεί να εργαστεί για λόγους υγείας χρειάζεται απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.
 7. Φορολογική δήλωση άμεσα ασφαλισμένου, εκκαθαριστικό και λογαριασμό ΔΕΚΟ για την απόδειξη συγκατοίκησης και συντήρησης των προστατευόμενων μελών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικογενειακού βιβλιάριου ασθενείας (για προστατευόμενα μέλη – συζύγους άμεσα ασφαλισμένων) είναι:

 1. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο συζύγου.
 2. Ταυτότητα.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Φωτογραφία.
 5. Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.
 6. Φορολογική δήλωση, εκκαθαριστικό και λογαριασμό.

βιβλιάριο υγείας

Βιβλιάριο υγείας (ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ): Πώς γίνεται η θεώρηση

Από το 2014 καταργήθηκε η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας, καθώς και η αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών για την ανανέωση τους, διότι η ασφαλιστική ικανότητα αποδίδεται αυτόματα στους δικαιούχους (άμεσα ασφαλισμένοι και τα μέλη της οικογένειάς τους), ενώ παράλληλα ενημερώνεται άμεσα το «Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης», ώστε οι πάροχοι υγείας να εξυπηρετούν μόνο με την επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας (ατομικού και οικογενειακού).

Βιβλιάριο υγείας (ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ): Ποιοι άνεργοι μπορούν να έχουν

Το νομοθετικό πλαίσιο δίνει το δικαίωμα σε ανέργους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει, να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως όταν ήταν εργαζόμενοι και κανονικά ασφαλισμένοι.

Παροχές ασθένειας σε είδος στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών

Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια. Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:

 • έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας, προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά έτος και
 • ότι δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών

Άνεργοι νέοι, ηλικίας μέχρι 29 ετών, υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ για παροχές ασθενείας σε είδος, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα τουλάχιστον δίμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά τρίμηνο. Επίσης, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστοι, να μη σπουδάζουν και μόλις αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους.

Το βιβλιάριο ασθενείας που χορηγείται ισχύει για ένα εξάμηνο και ανανεώνεται με την προσκόμιση νέας βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ, ότι συνεχίζουν να είναι άνεργοι.

Παροχές ασθένειας σε είδος στους ηλικιωμένους μακροχρονίως ανέργους

Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους, καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον (3000) τρεις χιλιάδες ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΕΦΚΑ. Η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη ημ/νία υποβολής της αίτησής τους για ασφάλιση και λήγει με την συνταξιοδότησή τους από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό. Επίσης, μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση της κατώτερης σύνταξης γήρατος (4500 ημερομίσθια), καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις είναι η εγγραφή των ανέργων στα μητρώα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση και σχετική βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Τι ισχύει για όσους δεν πληρούν τα παραπάνω

Με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

Βιβλιάριο υγείας

Βιβλιάριο υγείας: Τι δικαιούμαι σαν ανασφάλιστος;

Ό,τι ακριβώς δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι από τις δημόσιες δομές παροχής υγείας.

 • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
 • Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων χωρίς καμία χρέωση.
 • Προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς καμία χρέωση.
 • Πρόληψη και προαγωγή υγείας (π.χ. εμβολιασμοί) χωρίς καμία χρέωση.
 • Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη.
 • Δωρεάν παροχές μαιευτικής περίθαλψης και προγραμματισμού τοκετών από τα Δημόσια Νοσοκομεία.
 • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από τα ιδιωτικά και τα δημόσια φαρμακεία. Σημαντικό τμήμα του ανασφάλιστου πληθυσμού δικαιούται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Κατάργηση του 1€ ανά συνταγή για τους ανασφάλιστους που δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής αγωγής.
 • Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών.

Βιβλιάριο υγείας: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των παροχών και με ποιον τρόπο;

Αν είσαι Έλληνας πολίτης ή διαμένεις νόμιμα στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε όλες τις δημόσιες δομές με το ΑΜΚΑ σου.

Αν δεν μένεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής κάλυψης (έγκυες, παιδιά, χρόνιοι, ανάπηροι, ψυχικά ασθενείς, κτλ) δικαιούσαι την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με την οποία θα έχεις πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας. Μέχρι να ξεκινήσει να εκδίδεται η ΚΥΠΑ δικαιούσαι όλων των νοσηλευτικών και διαγνωστικών παροχών από τα δημόσια νοσοκομεία.

 • Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, εξακολουθούν να δικαιούνται πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
 • Κανένας άνθρωπος δεν εξετάζεται από καμία επιτροπή νοσοκομείου προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβασή του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Βιβλιάριο υγείας: Πού να απευθυνθώ;

 • Αν έχεις ΑΜΚΑ σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας που οφείλουν να σου διασφαλίσουν άμεσα πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.
 • Αν δεν έχεις ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού (α.33 του 4368/2016), στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων ή στις Διοικητικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων όπου θα σε ενημερώσουν πώς μπορείς να βγάλεις την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης.

Βιβλιάριο υγείας: Ποιους αφορά η ρύθμιση;

 • 5 εκατομμύρια ανασφάλιστων πολιτών.
 • Όσους λόγω κρίσης έχασαν την ασφάλισή τους, ακόμα και αν έχουν χρέη στους ασφαλιστικούς τους φορείς.
 • Όσους διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 • Όσους δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, αλλά χρήζουν άμεσης υγειονομικής περίθαλψης ως μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. ανήλικοι, έγκυες, άτομα με αναπηρία, τοξικοεξαρτημένοι, άστεγοι κλπ).

Βιβλιάριο υγείας: Τι χρειάζεται να πληρώσω;

 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις απολύτως τίποτα για το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων που προβλέπονται στη ρύθμιση και πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές.
 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα αν εξαιρείσαι των συμμετοχών λόγω ειδικότερων διατάξεων.
 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα για εξωνοσοκομειακές θεραπείες, εμβολιασμούς και πρόληψη.
 • Υποχρεούσαι στις ίδιες συμμετοχές που έχουν και οι ασφαλισμένοι στη φαρμακευτική δαπάνη, εκτός αν εμπίπτεις στις εισοδηματικές, κλινικές και κοινωνικές εξαιρέσεις της ΚΥΑ, οπότε και πάλι έχεις μηδενική συμμετοχή.

Διαβάστε επίσης:

Δικαιολογητικά για κάρτα ανεργίας – Αυτά ζητά ο ΟΑΕΔ

Δικαιολογητικά για ταμείο ανεργίας – Δικαιούχοι για το επίδομα του ΟΑΕΔ

Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86) – Κατεβάστε την ΕΔΩ σε word ή pdf