Τα επιδόματα που δικαιούστε αν έχετε οικογένεια: Τι πρέπει να κάνετε για να τα πάρετε

Επιδόματα: Χιλιάδες οικογένεις στη χώρα μας έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν συγκεκριμένα επιδόματα.

Τα συγκεκριμένα επιδόματα χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ και τον ΕΦΚΑ και δίνονται είτε εφάπαξ, είτε με δόσεις εντός του έτους.

Συγκεκριμένα τα επιδόματα που χορηγούνται είναι:

  • Επίδομα παιδιού
  • Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
  • Επίδομα γέννησης
  • Βοήθημα τοκετού
  • Γονική άδεια ανατροφής παιδιού

Επιδόματα: Πότε μπορείτε να τα διεκδικήσετε

Επίδομα παιδιού: το επίδομα αυτό χορηγείται σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο έως και 18 ετών ή έως και 19 ετών εάν φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έως και 24 ετών εάν φοιτά σε υποχρεωτική ή τριτοβάθμια εκπαίδευση). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) (πρώην Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων – ΟΓΑ)είναι αρμόδιος για την καταβολή του επιδόματος.

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: χορηγείται σε οικογένειες που ζουν μόνιμα σε ορεινές και/ή μειονεκτικών περιοχές για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την αίτηση χορήγησης της παροχής και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 4.700 ευρώ. Η παροχή χορηγείται και σε μονογονεϊκές οικογένειες.

Επίδομα γέννησης: χορηγείται σε γυναίκες που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 12 έτη πριν από τη γέννηση του παιδιού.

Βοήθημα τοκετού: πρόκειται για εφάπαξ παροχή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) σε μισθωτούς υπαλλήλους που είναι άμεσα ασφαλισμένοι και σε συνταξιούχους, καθώς και σε συζύγους ασφαλισμένων ατόμων και συνταξιούχων. Η παροχή χορηγείται σε γυναίκες που επιλέγουν να γεννήσουν κατ’ οίκον αντί σε ένα μαιευτήριο.

Επιδόματα: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρείται;

Επίδομα παιδιού: καταβάλλεται ανάλογα με το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Εφαρμόζεται η παρακάτω κλίμακα ισοδύναμων εισοδημάτων.

Κατηγορίες

Όριο Εισοδήματος (ευρώ)

1

Έως 6.000

2

6.001 – 10.000

3

10.001 – 15.000

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών χορηγείται σε οικογένειες που ζουν μόνιμα σε ορεινές και/ή μειονεκτικές περιοχές για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την αίτηση χορήγησης της παροχής και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 4.700 ευρώ.

Το επίδομα γέννησης χορηγείται σε γυναίκες που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι το ισοδύναμο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

Βοήθημα τοκετού: για να λάβετε το βοήθημα τοκετού πρέπει να έχετε συμπληρώσει 50 ημέρες ασφάλισης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ή κατά τους τελευταίους 15 μήνες χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι 3 μήνες.

Επιδόματα: Τι δικαιούστε και πώς μπορώ να το διεκδικήσετε;

Επίδομα παιδιού: Το ποσό εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Πρώτη κατηγορία:

70 ευρώ τον μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο παιδί
70 ευρώ τον μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο παιδί
140 ευρώ τον μήνα για το τρίτο και κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί μετά το τρίτο

Δεύτερη κατηγορία:

42 ευρώτον μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο παιδί
42 ευρώ τον μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο παιδί
84 ευρώ τον μήνα για το τρίτο και κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί μετά το τρίτο

Τρίτη κατηγορία:

28 ευρώτον μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο παιδί
28ευρώ τον μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο παιδί
56 ευρώ τον μήνα για το τρίτο και κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί μετά το τρίτο
Για να καταβληθούν τα επιδόματα, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά (μέσω του Taxisnet) την αίτηση Α21, αφού υποβάλει τη φορολογική του δήλωση (Ε1).

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικώνπεριοχών

600 ευρώ το χρόνο για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ,
300 ευρώ το χρόνο για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 3.000 ευρώ έως 4.700 ευρώ.
Επίδομα γέννησης: εφάπαξ παροχή 2,000 ευρώ που καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Βοήθημα τοκετού: εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται από το Τμήμα Παροχών ασθενείας του τοπικού παραρτήματος ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

900 ευρώ για ένα παιδί,
1.200 ευρώ για δίδυμα,
1.600 ευρώ για τρίδυμα.

Επιδόματα: Επεξήγηση όρων

Εξαρτώμενο παιδί: παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της φοίτησης και σε καμιά περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, στα εξαρτώμενα παιδιά για τη θεμελίωση του δικαιώματος στο επίδομα, συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%, καθώς και το ορφανό παιδί ή τα ορφανά παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους.

Κλίμακα ισοδυναμίας: ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο έτερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο παιδί έχει στάθμιση 1/6.
Ισοδύναμο εισόδημα: ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Εισοδηματική κατηγορία: οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης παιδιών διαχωρίζονται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: με εισόδημα έως 6.000 ευρώ λαμβάνουν το πλήρες επίδομα (κατηγορία Α), με εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ (κατηγορία Β) λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και με εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ (κατηγορία Γ) λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα παιδιά και εισόδημα 16.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας: 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666

Ισοδύναμο εισόδημα: 16.000/1,666 = 9.604

Εισοδηματική κατηγορία: Β

Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα