Ψάχνεις δάνειο: Πάρε τώρα χιλιάδες ευρώ χωρίς εμπλοκή τραπεζών

Δάνειο: Τα συν και τα πλην της άντλησης κεφαλαίων μέσω blockchain για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα πρέπει να αντιληφθούν ότι αν θέλουν πραγματικά να αναπτυχθούν οφείλουν να στρέψουν την προσοχή τους σε νέα καινοτόμα και εναλλακτικά εργαλεία άντλησης κεφαλαίων».

Αυτό σημειώνεται σε μελέτη του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα: «Xρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της τεχνολογίας blockchain».

Από τις μεθόδους άντλησης κεφαλαίων μέσω της τεχνολογίας blockchain – που αναλύονται στην μελέτη – η έννοια της Ψηφιοποίησης Αξιογράφων (Tokenization of Assets) είναι αυτή που φαίνεται πως θα απασχολήσει περισσότερο τις ΜμΕ τα επόμενα χρόνια. Ήδη γίνεται αρκετή συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις προοπτικές των STOs ως εναλλακτικό εργαλείο χρηματοδότησης που μπορεί να ευνοήσει κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Με δεδομένο ότι το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μεταβάλλεται ραγδαία, με κύριες προκλήσεις την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, επιβάλλει οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αρχίσουν να αναλύουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα έτσι ώστε να εντοπίσουν τις αντίστοιχες ευκαιρίες για αξιοποίηση των μηχανισμών άντλησης κεφαλαίων μέσω της τεχνολογίας blockchain.

Μέχρι σήμερα, η μοναδική πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης για τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις είναι ο τραπεζικός δανεισμός.

Τα υψηλά όμως ποσοστά δανειακών κεφαλαίων απειλούν αφενός τη βιωσιμότητά των μικρών επιχειρήσεων και αφετέρου την βιωσιμότητα των τραπεζών σε περίπτωση υψηλού ποσοστού Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το χρηματοδοτικό κενό των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων να είναι το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη ( Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2019).

Το ίδιο ισχύει και για τα ποσοστά απόρριψης των αιτήσεών τους για δανεισμό, ( Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2021) όπως επίσης και για τον φόβο απόρριψης τους (στοιχεία ΕΚΤ-SAFE1).

Επιπροσθέτως, παρά την αύξηση της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας οι μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να δέχονται σταθερά μειούμενη ροή χρηματοδότησης ενώ περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους με Ίδια Κεφάλαια ( Έκθεση ΙΜΕΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2022). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι προφανές ότι οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση για βελτίωση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε εξωτερικά Ίδια Κεφάλαια αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Δάνειο: Λύση η μεταστροφή

Οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχουν αντιληφθεί πως η λύση για την βιωσιμότητα τους είναι η μεταστροφή τους σε πιο καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις.

Μια τέτοια λύση είναι ή άντληση κεφαλαίων μέσω της τεχνολογίας του blockchain με τις διαδικασίες των Αρχικών Προσφορών Νομισμάτων (Initial Coin Offerings- ICOs) και των Προσφορών Ψηφιοποιημένων Αξιογράφων (Security Token Offerings – STOs), οι οποίες αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο εργαλείο που έχει αναπτυχθεί στο γενικότερο πλαίσιο των εφαρμογών της τεχνολογίας Blockchain στην οικονομία.

Μάλιστα ο ΟΟΣΑ έχει ήδη αναφερθεί στα προνόμια της διαδικασίας Ψηφιοποίησης Αξιογράφων (Tokenization of Assets), ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν ήδη λάβει χώρα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχος της μελέτης είναι να παρουσιάσει με ποιους τρόπους μπορεί η τεχνολογία του blockchain μέσω των μηχανισμών άντλησης κεφαλαίων που έχει αναπτύξει, να επιφέρει βελτιώσεις στην επιχειρηματική λειτουργία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προσδίδοντάς τους παράλληλα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για το σκοπό αυτό, η μελέτη παρουσιάζει, αρχικά, πώς λειτουργεί η τεχνολογία του blockchain και πώς τα βασικά χαρακτηριστικά της που είναι η ασφάλεια, η διαφάνεια και η αποκέντρωση μπορούν να μετασχηματίσουν την έννοια της εμπιστοσύνης μεταβάλλοντας τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι ΜμΕ να επωφεληθούν από την τεχνολογία του blockchain επιταχύνοντας την διαδικασία άντλησης κεφαλαίων μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης όπως οι ICOs και οι STOs.

Επιπλέον αναλύονται τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των ψηφιακών μαρκών (tokens) που εκδίδονται στο πλαίσιο των προαναφερθέντων μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως επίσης και τα οφέλη και τις προκλήσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω διαδικασίες.

Δάνειο: Έρχεται διπλό πακέτο επιδοτήσεων – Πώς θα πάρετε από 30.000 έως 200.000 ευρώ

Ανοίγει στις 22 Μαρτίου για υποβολή αιτήσεων η δράση επιχειρηματικότητας «Πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)», ύψους 700 εκατ. ευρώ, του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Πώς μπορείτε να μπείτε στα προγράμματα. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ), πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, τα οποία στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πριμοδοτεί ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Δάνειο: Υποδράσεις

Ειδικότερα, η «Πράσινη μετάβαση ΜΜΕ» χωρίζεται στις εξής δύο υποδράσεις:

1. Στον «Πράσινο μετασχηματισμό ΜΜΕ», με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τρεις τουλάχιστον ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ.

2. Στην «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ», με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, που καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Εδώ, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Δάνειο: Επιλέξιμες δαπάνες

Και για τις δύο δράσεις καλύπτονται δαπάνες σχετικές με τα εξής:

* Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρος
* Μηχανήματα – εξοπλισμός (συμβατικές δαπάνες)
* Εξοπλισμός (GREEN)
* Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
* Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding
* Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
* Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
* Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
* Μεταφορικά μέσα (GREEN) – υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
* Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
* Έμμεσες δαπάνες

Δάνειο: Χρονοδιαγράμματα

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε σχέση με τη μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτή διαμορφώνεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ, app.opske.gr) από την Τετάρτη 22 Μαρτίου, στις 12:00, και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Υπογραμμίζεται πως επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μία από τις δράσεις: «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ».

Δάνειο: Απολογισμός

Στον «Ψηφιακό μετασχηματισμό ΜΜΕ», που είναι η πρώτη δράση επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ, η οποία άνοιξε προσφάτως για υποβολή αιτήσεων (23/2), «μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά», όπως σημειώνει ο κ. Τσακίρης.

Ειδικότερα, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαρτίου, οι αιτήσεις από ενδιαφερομένους ανέρχονταν σε 1.161, από τις οποίες οι 1.150 έγκυρες, με συνολικό προϋπολογισμό 32.790.442,93 ευρώ (14.869.502,2 ευρώ αφορούν σε δημόσια δαπάνη).

Από τις 1.150 αιτήσεις, οι 944, ύψους 10.172.489,41 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 4.633.494,19 ευρώ), είναι στον «Βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό», οι 137, ύψους 9.783.060,27 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 4.149.516,39 ευρώ), στον «Προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό ΜΜΕ» και οι 69, ύψους 12.834.893,25 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 6.086.491,62 ευρώ), στον «Ψηφιακό μετασχηματισμό αιχμής ΜΜΕ».

Από τις 1.150 αιτήσεις, οι 201, ύψους 16.505.340,16 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 7.963.437,67 ευρώ), είναι υποβεβλημένες, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, π.χ. σε επεξεργασία.

Δάνειο: Αιτήσεις μόνο ΕΔΩ για να πάρετε από 18.000 έως 30.000 ευρώ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση. Ποιες οι τρεις δράσεις. Όλες οι λεπτομέρειες στο xrstika.gr.

Aνοιχτή είναι η πλατφόρμα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (app.opske.gr) για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δέσμη των δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η αξιολόγηση τους θα είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΜΟΔ Γιώργος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στις τρεις δράσεις του προγράμματος σε εκπομπή της ΕΡΤ.

Δάνειο: Οι τρεις δράσεις του ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα που καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, είναι διαρθρωμένο σε τρεις δράσεις.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000 ευρώ έως και 650.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται σε μία από τις τρεις δράσεις.