Προσλήψεις στην Αστυνομία

Προσλήψεις στην Αστυνομία: Ανακοινώθηκε από την Αστυνομία η προκήρυξη για προσλήψεις στη στην σχολή Αστυφυλάκων.

Η Σχολή Αστυφυλάκων της ΕΛΑΣ είναι Ανωτέρα Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδρεύει στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία.

Στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής θα λειτουργήσει Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων (Κ.Ε.Σ.Φ.), όπου θα εκπαιδευτούν Συνοριακοί Φύλακες.

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Koμοτηνής (Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Κομοτηνής) προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, (θεωρητική εκπαίδευση εκπαιδευόμενων Συνοριακών Φυλάκων) κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως τρείς (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, ως και τα απαιτούμενα σχετικά υπηρεσιακά έντυπα για την υποβολή της υποψηφιότητας (αίτηση, κ.λ.π.), παρέχονται από την Υπηρεσία μας στη διεύθυνση 7ο χλμ Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης,Τ.Κ.69100 , αλλά και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α. 6ΔΒΟ46ΜΤΛΒ-Λ5.

Για λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/-ες να απευθύνονται στο Γραφείο Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Υπηρεσίας μας, στο τηλέφωνο 2531057076 και από ώρες 08.00 μέχρι 14.00.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη με επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται μέχρι την 14.00 ώρα της 01-07-2020 , προσωπικά από τους υποψήφιους/-ες ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Κομοτηνής, 7ο χλμ Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης,Τ.Κ.69100.

Δυνατή η υποβολή των αιτήσεων ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή Courier στην έδρα της Υπηρεσίας μας, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των αναφερομένων στη σχετική προκήρυξη.

Προσλήψεις στην Αστυνομία: Τα απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

 1. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 3. Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α-26/09-02-2007),
  όπως ισχύει.
 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 5. Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
 6. Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των νόμων
  περί πολυθεσίας.
 7. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα
  κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α – 26/9-2-2007), όπως ισχύει.
 8. Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια, που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται
  να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
 9. Οι υποψήφιοι/-ες, που δεν προέρχονται από Αστυνομικούς, πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν
  τίτλο σπουδών Ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν.
 10. Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι»
  κατά τα τρία τελευταία έτη (σε περίπτωση που δεν έχουν λόγω πραγματικού χρόνου υπηρεσίας αξιολογηθεί για τρία έτη, θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι», είτε κατά το τελευταίο έτος, είτε κατά τα δύο τελευταία έτη).
 11. Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια
  Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση.
 12. Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνομικοί να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων δεν καλυφθεί
  από υποψηφίους/-ες με το εν λόγω προσόν, τότε θα εξετάζεται το ενδεχόμενο διορισμού υποψηφίου αιτούντα, ο οποίος/-α έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο επισύρει την επιβολή κατώτερης πειθαρχικής ποινής.
 13. Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνομικοί, Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
 14. Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνομικοί ή Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν η οποία να προκύπτει από την Υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο ίδιο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.

Προσλήψεις στην Αστυνομία: Υποχρεώσεις και καθήκοντα

Το διδακτικό προσωπικό έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:

 • Να διδάσκει ολόκληρη την ύλη που καθορίζεται από το γενικό και αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής Αστυφυλάκων.
 • Να οργανώνει και προγραμματίζει το χρόνο διδασκαλίας του μαθήματος.
 • Να χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα του Τ.Δ.Α., εφόσον αυτό συντελεί στην καλύτερη
  ανάπτυξη του μαθήματος.
 • Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να εισηγείται αρμόδια τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
 • Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτήριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας και για κάθε παρεκτροπή ενημερώνει το Διοικητή του Τ.Δ.Α.
 • Να επικοινωνεί και συνεργάζεται συχνά με τους συναδέλφους, του ίδιου κύκλου μαθημάτων
  (ποινικών – κοινωνικών, κ.λ.π), ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη πρόοδος της διδακτέας ύλης.
 • Να προσέρχεται την καθορισμένη ώρα και ειδοποιεί έγκαιρα το αρμόδιο γραφείο του Τ.Δ.Α.
  σε περίπτωση κωλύματος. Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η συνεχής ροή στη διδασκαλία της
  προβλεπόμενης διδακτέας ύλης, χωρίς κενά και άσκοπες επαναλήψεις, οι τακτικοί καθηγητές/-τριες οφείλουν, σε περίπτωση κωλύματος, να ενημερώνουν τους αναπληρωματικούς καθηγητές/-τριες (στο χώρο εργασίας ή την οικία τους) περί του ειδικότερου αντικειμένου διδασκαλίας, προκειμένου να προετοιμάζονται κατάλληλα.
 • Να ενημερώνει το Διοικητή του Τ.Δ.Α., σχετικά με την πρόοδο των εκπαιδευόμενων Δοκίμων
  Αστυφυλάκων και εισηγείται την αντικατάσταση, τροποποίηση ή αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήμης.
 • Να καταβάλλει προσπάθεια για την πρακτικοποίηση της διδασκαλίας:
  α) Με τη χρησιμοποίηση πρακτικών παραδειγμάτων αναφέροντας περιστατικά από την επικαιρότητα ή γεγονότα του παρελθόντος που απασχόλησαν την Αστυνομία και την κοινή
  γνώμη, με κριτική των εύστοχων και άστοχων ενεργειών του προσωπικού της που επενέβη.
  β) Με την ανάλυση πραγματικών συμβάντων και τη δημιουργία εικονικών περιστατικών, όπου θα προσεγγίζονται, κατά το δυνατό, οι πραγματικές συνθήκες αστυνόμευσης, στα οποία με τη συμμετοχή των Εκπαιδευόμενων Δοκίμων Αστυφυλάκων σε διάφορους ρόλους
  (δράστη, παθόντα, μάρτυρα, επεμβαίνοντος αστυνομικού), θα δίδονται οδηγίες – παρατηρήσεις ως προς το ορθό ή μη της αντιμετώπισης.
  γ) Δίδοντας στους/στις εκπαιδευόμενους/-ες Δόκιμους Αστυφύλακες υποδείγματα σεναρίων,
  πραγματικών ή μη, πάνω στα οποία να προβληματίζονται και να καλούνται να δίνουν έγγραφες ή προφορικές απαντήσεις, και εν συνεχεία δε, να διεξάγεται συζήτηση και να δίδεται η ορθή λύση.
 • Να συμμετέχει στη γενική συνέλευση του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, η οποία πραγματοποιείται τακτικά κάθε τρίμηνο ή και έκτακτα όταν συντρέχει ειδικός λόγος.
 • Να διακρίνεται για αντικειμενικότητα και απροσωποληψία. Να αποφεύγει την ανοχή, να καταδικάζει την αμέλεια και να επαινεί την καλή επίδοση, ώστε να δημιουργείται πνεύμα ευγενούς άμιλλας μεταξύ των εκπαιδευομένων.
 • Να συμμετέχει σε δραστηριότητες του Τ.Δ.Α. , στο οποίο διδάσκει.
 • Να εφαρμόζει κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από το Π.Δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλακών», όπως ισχύει.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη