Προσλήψεις στο Δημόσιο: Εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας σε Δήμους, ΔΕΗ και ΕΑΒ

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις σε πέντε προκηρύξεις για την κάλυψη συνολικά 425 θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ κατανέμονται στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, στη ΔΕΗ, αλλά και σε δήμους της Ελλάδας.

Αναλυτικά:

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις συμμετοχής στη νέα προκήρυξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) για την πρόσληψη 145 ατόμων, στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ που εδρεύει στην Τανάγρα.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

ΤΕ Μηχανικών – ΤΕ Ηλεκτρονικών – 25 θέσεις

ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων / ΔΕ Μηχανοσύνθετων Αεροσκαφών – 120 θέσεις

Οι 145 προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ που εδρεύει στην Τανάγρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023.

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Δήμος Ζακύνθου

Ο δήμος Ζακύνθου ανακοίνωσε την πρόσληψη, συνολικά 100 ατόμων, για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας του δήμου.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ), συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα από τους υποψηφίους.

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΔΕ Οδηγών – 25 θέσεις
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 5 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 2 θέσεις
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 68 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Δήμος Παπάγου

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού ανακοίνωσε την πρόσληψη 27 ατόμων για την τις εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτώ,

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΔΕ Οδηγών – 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 25 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

Προσλήψεις στο Δημόσιο: ΔΕΗ

Ο Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 128 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, ενώ οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών – 7 θέσεις
ΔΕ Μηχανικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων – 108 θέσεις
ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό – 10 θέσεις
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) – 3 θέσεις
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

Προσλήψεις στο Δημόσιο: ΔΕΥΑ Ηρακλείου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, Ηρακλείου Κρήτης, έχει ανακοινώσει, την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
ΤΕ Λογιστικού – 5 θέσεις
ΔΕ Υδραυλικών – 6 θέσεις
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 2 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης – 8 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023.

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Τα απαραίτητα προσόντα

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021) πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΤΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (άρθρ. 22 παρ. 3 του ν. 4798/2021) το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021) απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232)

Για τις θέσεις όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) ως πρόσθετο τυπικό προσόν απαιτείται:

Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου,

Ξένη γλώσσα: Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις πιο πάνω γλώσσες.