Προσλήψεις στο Δημόσιο 2021: Αιτήσεις ΕΔΩ για μόνιμες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2021: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής άρχισε στις 21 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Μέσω ΑΣΕΠ πραγματοποιούνται νέες μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο βάσει της προκήρυξης 8Κ/2021 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ με θέμα την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2021: Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Αναλυτικά οι θέσεις

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εβδομήντα εννέα (79) θέσεις.

Κλάδου / Ειδικότητας: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΒ΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έξι (6) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΓ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα πέντε (35) θέσεων.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΠΑΙΔΟΝΟΜΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2021: Αίτηση

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής άρχισε στις 21 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2021: Όλες οι θέσεις εργασίας για μόνιμους και συμβασιούχους φέτος

Επιπλέον 3.573 προσλήψεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις προηγούμενων ετών – Η πλειοψηφία αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά προγραμματισμός προσλήψεων συμβασιούχων. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων συμβασιούχων στο Δημόσιο για το 2021, ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, μετά τη σχετική εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη.

Ο προγραμματισμός για προσλήψεις στο Δημόσιο 2021 πραγματοποιείται βάσει των αποχωρήσεων του 2020, των εκτιμώμενων προσλήψεων για το 2021 και των μη υλοποιηθησών προσλήψεων προηγούμενων ετών.

Τα αιτήματα για προσλήψεις στο Δημόσιο για το επόμενο έτος από το σύνολο των φορέων ανήλθαν σε περίπου 23.000 και τελικά θα καλυφθούν 12.100 θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1 – μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση), σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του υπουργείου Υγείας, καθώς και στο διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων, τόσο της κεντρικής, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν 3.573 προσλήψεις στο Δημόσιο 2021 τακτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις που θα υλοποιηθούν εντός του 2022, εκ των οποίων οι 1.700 για επαγγελματίες οπλίτες, 683 θέσεις στο υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 400 θέσεις στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 135 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και 655 θέσεις στην ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά το έτος 2020 διακριτά και εξαιρέθηκαν από τον κανόνα 1:1 για το έτος 2021, καθώς συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, και θα προσμετρηθούν το 2022.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός για προσλήψεις στο Δημόσιο για το επόμενο έτος με βάση τον κανόνα 1:1, φτάνει τις 15.673 θέσεις.

«Ο προγραμματισμός προσλήψεων, αφενός λαμβάνει υπόψη την προτεραιοποίηση που δήλωσαν οι φορείς στα αιτήματα τους, αλλά δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, καθώς η πλειοψηφία αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», τόνισε στην εισήγησή του ο Μ. Βορίδης.

Στον προγραμματισμό για προσλήψεις στο Δημόισιο 2021 θα πρέπει να προστεθούν και 138 μόνιμες θέσεις σε επιμελητήρια εκτός γενικής κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ. του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 49 θέσεις δικηγόρων – νομικών με έμμισθη εντολή. Σημειώνεται ότι ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα των φορέων σε αυτήν την κατηγορία.

Υπό συζήτηση τίθεται η δυνατότητα μετατροπής 4.700 αναπληρωτών καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μόνιμες θέσεις, υπό την αίρεση της μετατροπής των αντίστοιχων κονδυλίων που δαπανώνται από τον κρατικό Προϋπολογισμό για προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών.

Σημειώνεται ότι πέρυσι, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε για το 2021 7.760 θέσεις τακτικού προσωπικού, 160 προσλήψεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και 700 προσλήψεις στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΤΟΚΕΠΠ και Επιχειρησιακό Κέντρο, για τις οποίες θα χορηγηθεί έγκριση σε μεταγενέστερο στάδιο).

Εντός του 2021 και για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, εγκρίθηκαν συμπληρωματικά 4.060 νέες προσλήψεις, οι οποίες αφορούν σε 1.000 θέσεις για την πανεπιστημιακή αστυνομία, 1.200 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες και 138 θέσεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο προγραμματισμός για προσλήψεις στο Δημόσιο 2021 περιλάμβανε επίσης 299 θέσεις τακτικού προσωπικού (επιμελητήρια εκτός γενικής κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής), 62 θέσεις δικηγόρων – νομικών με έμμισθη εντολή και 2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού (εκ των οποίων 2.500 εποχικοί πυροσβέστες).

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2021: Ο αριθμός των συμβασιούχων

Για πρώτη φορά εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου / συμβάσεων μίσθωσης έργου και εφαρμόζεται ο περιορισμός κατά 10% στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων σε σχέση με το 2020, όπως προσβλέπει διάταξη σε πρόσφατο νόμο.

Με βάση αυτόν τον περιορισμό και με δεδομένο ότι πέρυσι εγκρίθηκαν 28.160 θέσεις, ο αριθμός των συμβασιούχων για το επόμενο έτος διαμορφώνεται σε 25.344 θέσεις, οι οποίες θα κατανεμηθούν στα υπουργεία σε συνέχεια των αιτημάτων τους για το εποχικό προσωπικό.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, το 2020 αποχώρησαν από το Δημόσιο 15.245 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ φέτος μέχρι τον Αύγουστο έχουν αποχωρήσει 12.052. Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, πέρυσι καλύφθηκαν 11.995 θέσεις, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για φέτος (έως τον Αύγουστο) είναι 12.226.

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2021: Πόσο αυξάνονται από τις αρχές του 2022

Μετά από 10 και πλέον χρόνια περικοπών, ήρθε η ώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι να πάρουν αυξήσεις. Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση και από ποτέ θα δουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς οι εργαζόμενοι του Δημοσίου τομέα. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Στα σχέδια της κυβέρνησης η μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την επόμενη χρονιά, η καθιέρωση μπόνους παραγωγικότητας, καθώς και αλλαγές στα βαρέα και τα επιδόματα εργασίας

Αυξήσεις μισθών και στο Δημόσιο από τις αρχές του 2022 φέρνει η επόμενη μέρα της πανδημίας. Ενώ μέσα στην υγειονομική κρίση και την ύφεση η κυβέρνηση έδωσε προτεραιότητα στην επιβίωση των επιχειρήσεων και τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, ο καλπασμός της οικονομίας υποχρεώνει το οικονομικό επιτελείο να επισπεύσει τα σχέδιά του και για τους εργαζομένους του Δημοσίου.

Με βασικό επιχείρημα ότι η οικονομία έχει επιδείξει αντοχές, πολλές μεταρρυθμίσεις προχώρησαν και νέες προωθούνται, αλλά και ότι «κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω» στη νέα εποχή ανάπτυξης που οδηγεί η πολιτική της, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να πείσει τους θεσμούς για το τριπλό σχέδιο αυξήσεων που θέλει να εφαρμόσει για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Και το σχέδιο αυτό μπαίνει σε εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες έως το τέλος του έτους και περιλαμβάνει – συνδυαστικά ή και εναλλακτικά ενδεχομένως:

  1. Μείωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το 2022, που αυξάνει οριζόντια τους μισθούς στο Δημόσιο.
  2. Μπόνους παραγωγικότητας και επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, όπως και στον ιδιωτικό τομέα, με αρχή την πιλοτική εφαρμογή σε 6.000 υπαλλήλους των δήμων.
  3. Αλλαγές στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και τα επιδόματα εργασίας στο Δημόσιο. Με την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και την υποβολή τελικής γνωμοδότησης στους συναρμόδιους υπουργούς, θα εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος.

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2021:  Αποφάσεις τον Δεκέμβριο

Όλα εξαρτώνται από την τελική εκτίμηση για ανάπτυξη υψηλότερη και από 6% φέτος, αλλά και τη συμφωνία των θεσμών για το κατά πόσο αυτή η ανάπτυξη δεν είναι απλώς συγκυριακή, αλλά πραγματικά διατηρήσιμη και επαναλαμβανόμενη για το 2022 κατά το μεγαλύτερο μέρος της.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός και το υπουργείο Οικονομικών δεν χρειάζεται να περιμένουν έως τις 4 Δεκεμβρίου για τα νεότερα στοιχεία για τους ρυθμούς ανάπτυξης στο γ’ τρίμηνο, αφού μέχρι τότε θα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί πολλοί δείκτες για την πραγματική οικονομία.

Μια θετική εξέλιξη για την πορεία του ΑΕΠ, πάντως, φέρνει πολύ πιο κοντά:

  1. Αναστολή εισφοράς αλληλεγγύης και στο Δημόσιο: Έως τώρα στην κυβέρνηση αποφεύγουν να μιλήσουν για το αν θα καταργηθεί το 2023 και στον δημόσιο τομέα. Όχι όμως επειδή είναι μακρινό ή θέλουν να εξαιρέσουν και πάλι το Δημόσιο, αλλά διότι ψάχνουν στέρεο έδαφος για να εξαγγείλουν την απαλλαγή άμεσα των μισθών του Δημοσίου από τον Ιανουάριο του 2022 κιόλας – ή και ως μποναμά ενδεχομένως στη μισθοδοσία, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021. Η κυβέρνηση ψάχνει δημοσιονομικό χώρο 300-500 εκατ. ευρώ. Οι ανακοινώσεις σε αυτή την περίπτωση θα συνοδεύουν το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού και ως μόνο εμπόδιο φαντάζουν οι ενστάσεις των Ευρωπαίων. Το ελληνικό αντεπιχείρημα θα είναι ότι από τη διανομή της ανάπτυξης δεν μπορούν να εξαιρεθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι (ή και οι συνταξιούχοι). Μετά από χρόνια θα δουν έτσι μια μισθολογική βελτίωση όσοι λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ τον μήνα.
  2. Αυξήσεις μισθών βάσει καθηκόντων και αποδοτικότητας: Το μέτρο στηρίζεται στην αξιολόγηση και παρακολούθηση του έργου των δημοσίων υπαλλήλων. Προωθείται προς τα τέλη του έτους, αλλά απαιτεί σημαντική τεχνική προετοιμασία. Οι θεσμοί επί της αρχής το αποδέχονται, διότι οι αυξήσεις θα δοθούν στοχευμένα και προωθούνται η αξιολόγηση και η μεταρρύθμιση στο μισθολόγιο. Δεν κρύβουν άλλωστε ότι προκρίνουν και για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα το μισθολογικό μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη στην ΑΑΔΕ – δηλαδή σε εφοριακούς, τελωνειακούς και λοιπά στελέχη της ανεξάρτητης αρχής.

Η ανταμοιβή θα είναι ένα είδος μπόνους προϋπολογισμού. Θα δίνεται δηλαδή από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του κάθε οργανισμού (και όχι από το υπουργείο Οικονομικών) στα στελέχη του, σύμφωνα με την αξιολόγηση απόδοσης.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 6.000 εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, μόλις ολοκληρωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Η απόδοση του μπόνους επίδοσης μπαίνει σε τελείως νέα βάση, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος.

Όταν δηλαδή ένα ειδικό επίδομα για συγκεκριμένες υποχρεώσεις υπαλλήλων ενός υπουργείου κατέληγε -μέσω προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια- σε οριζόντια εισοδηματική ενίσχυση για όλο το Δημόσιο.

Η παρέμβαση που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης θα συνοδεύεται από συνεχή αξιολόγηση των υπαλλήλων και το μπόνους θα αποδίδεται μετά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που θα καθορίζονται σε κάθε δημόσιο οργανισμό.

Η ανταμοιβή δεν είναι απαραίτητο να είναι χρηματική (αν πάντως είναι, θα είναι συμβατή με το ενιαίο μισθολόγιο), αλλά μπορεί να έχει τη μορφή προαγωγής ή και μετεκπαίδευσης σε κάποιο αντικείμενο.

Προηγουμένως, το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να έχει συστήσει ένα θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων σε όλες τις υπηρεσίες, με συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου και κλιμάκωσης του μπόνους ενός εκάστου υπαλλήλου, ανάλογα με τον στόχο που θα έχει τεθεί στο τμήμα.

Ακόμη, το μοντέλο ΑΑΔΕ πλεονεκτεί διότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές του ενιαίου μισθολογίου βάσει αρχαιότητας και εκπαιδευτικού επιπέδου, ενώ διατηρείται κατά περίπτωση η καταβολή της οικογενειακής παροχής, του επιδόματος παραμεθορίου και του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

-Νέος κατάλογος βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, που δεν συνεπάγεται μόνο μισθολογικές ενέσεις και επιδόματα στις ειδικότητες που θα ενταχθούν, αλλά και ενισχυμένα ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν με Κοινή Υπουργική Απόφαση μετά την παράδοση του πορίσματος της επιτροπής.

Αγκάθι εξακολουθεί να είναι πάντως ο κλάδος των υγειονομικών, καθώς τυχόν ένταξή τους μπορεί να οδηγήσει σε κύμα συνταξιοδότησης και αποψίλωση του ΕΣΥ από έμπειρα στελέχη.