Προκηρύξεις 2018: 292 θέσεις εργασίας στη Μονάδα Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Προκηρύξεις 2018: Στην πλήρωση 292 θέσεων εργασίας προχωρά η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), με έδρα την Αθήνα.

Από το σύνολο των θέσεων:

 • μία είναι Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ),
 • 46 θέσεις Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών,
 • 7 θέσεις Υποδιευθυντριών/ντών Ειδικών Υπηρεσιών,
 • 8 θέσεις Διευθυντριών/ντών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ,
 • 210 θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών,
 • και 20 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι:

 • με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ της ΜΟΔ ΑΕ και το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις Ειδικές Υπηρεσίες και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ
 • στους οποίους δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα, ανώτερη του προστίμου τεσσάρων μηνών. Εφόσον κάποιο από τα κωλύματα αυτά διαπιστωθεί εκ των υστέρων, η/ο υποψήφια/ος αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας και κάθε τυχόν εκδοθείσα σχετική πράξη παύει να ισχύει αυτοδίκαια.
 • που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα υποβάλλουν αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier αίτηση υποψηφιότητας προς τη ΜΟΔ ΑΕ, η οποία περιλαμβάνει:

 1. τυποποιημένο δελτίο υποψηφιότητας συμπληρωμένο,
 2. τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα,
 3. υπεύθυνη δήλωση και
 4. τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προκηρύξεις 2018