Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Έρχονται 15.000 προσλήψεις – Κριτήρια και μοριοδότηση

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την μεγάλη προκήρυξη του Ελληνικού Στρατού για 15.000 ΕΠΟΠ. Διαβάστε στο xristika.gr τα νέα κριτήρια αλλά και τον τρόπο μοριοδότησης.

Πρόκειται για τις προκηρύξεις 1.600 θέσεων για Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) και 1.000 θέσεων για Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως (Ο.Β.Α.), καθώς τα Γενικά Επιτελεία βάζουν τις τελικές «πινελιές» προκειμένου να δημοσιευτούν στις αρχές του 2021.

Συνολικά, σε βάθος 5ετίας οι νέοι επαγγελματίες στραιτώτες θα αυξηθούν κατά 13.000, αποσκοπώντας στην ηλικιακή ανανέωση και την ποιοτική αναβάθμιση στελεχιακού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημειώνεται πως οι ΕΠ.ΟΠ υπηρετούν επτά χρόνια, εκπαιδεύονται συνεχώς, εξειδικεύονται για να γίνουν αποτελεσματικότεροι και έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης.

Η προκήρυξη αναμένεται να βγει στις αρχές Ιανουαρίου από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα αρμόδια επιτελεία, ενώ σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα αλλάζουν τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Πώς θα γίνει η μοριοδότηση

Πιο συγκεκριμένα, για τη μοριοδότηση θα προβλέπεται:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 450 μονάδες.
 •  Σπουδαστές Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) που
  έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τις μισές διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για την
  απόκτηση πτυχίου: 350 μονάδες.
 • Απόφοιτοι ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια
  κρατική υπηρεσία (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 300 μονάδες.
 • Σπουδαστές ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια
  κρατική υπηρεσία, (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) περατώσαντες τουλάχιστον το
  πρώτο (1ο ) έτος: 250 μονάδες.
 • Απόφοιτοι σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλην Λυκείων) παντός
  τύπου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): 160 μονάδες.
 •  Απόφοιτοι Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): Βαθμός
  αποφοίτησης Χ συντελεστή 12 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή
  επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο
  αντίστοιχα).
 • Απόφοιτοι Β΄ τάξης Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού –
  εξωτερικού): 105 μονάδες.

Προϋπηρεσία

Αναφορικά με την προϋπηρεσία, η μοριοδότηση θα διαμορφώνεται ως εξής:

Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων):

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών: 50 μονάδες.
 • Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες: 100
  μονάδες.
 • Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες: 150
  μονάδες.
 • Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες: 200
  μονάδες.
 • Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών: 250 μονάδες.
 • γ. Κάτοχοι Μεταλλίων Εξόχου Πράξεως: 200 μονάδες.

Επίσης, η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας θα μοριοδοτείται με 50 – 150 μονάδες, ανάλογα με το βαθμό γνώσης που θα αποδεικνύεται από το πτυχίο και συγκεκριμένα:

 • Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Καλή γνώση/Β2: 50 μονάδες.
 • Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Πολύ καλή γνώση/Γ1/C1: 100 μονάδες.
 • Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Άριστη γνώση/Γ2/C2»: 150 μονάδες.

Κατοχή διπλώματος οδήγησης:

 • Β’ Κατηγορίας: 50 μονάδες.
 • Γ’ ή Δ’ ή Ε’ κατηγορίας: 100 μονάδες

Θα προβλέπεται επίσης μοριοδότηση 100 μονάδων για τις εξής κατηγορίες:

 • Παιδιά πολύτεκνων
 • Παιδιά ή αδέλφια τραυματιών πολέμου
 • Παιδιά στρατιωτικών με αναπηρία 67% και άνω
 • Παιδιά στρατιωτικών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στην Κύπρο (1964, 1967, 1974)

Τέλος, με 100 μονάδες θα μοριοδοτούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3648/2008 (Α΄ 38) τέκνα πολυτέκνων, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω πάθησης τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου καθώς και τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας:

100 μονάδες για τους ανήκοντες σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Τα απαιτούμενα προσόντα

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για ΕΠΟΠ έχουν άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις ειδικότητες, οι οποίοι:

 • έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξης τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65μ.
 • έχουν γραμματικές γνώσεις, το επίπεδο των οποί­ων καθορίζεται κατά ειδικότητες με απόφαση του Υπουρ­γού Εθνικής ‘Aμυνας και να μην είναι κατώτερες του κατό­χου απολυτηρίου Γυμνασίου.
 • είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (I/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέ­ταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
 • δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
 • δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 • δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
 • δεν έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

Δεν μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική – κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

Επίσης εξαιρούνται πρώην υπαξιωματικοί, που, ενώ υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές, παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτη ανακοίνωση της COSMOTE: Η προσφορά που όλοι περιμέναμε ήρθε

Κοινωνικό Μέρισμα 2020: Όλη η αλήθεια για τις αιτήσεις και τους δικαιούχους

Έκτακτη ανακοίνωση από ACS, ΕΛΤΑ Courier και Γενική Ταχυδρομική

Μετακίνηση εκτός νομού: Το «παραθυράκι» και οι 4 λόγοι που επιτρέπεται

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr