ΟΑΕΔ: «Εγκεφαλικό» για χιλιάδες άνεργους – Ποιοι πρέπει να επιστρέψουν πίσω επιδόματα

ΟΑΕΔ: Πολύ άσχημα νέα περιμένουν χιλιάδες ανέργους καθώς η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ετοιμάζεται να ζητήσει πίσω αναδρομικά επιδόματα που έχουν χορηγηθεί.

Επικαιροποίηση των στοιχείων του ανέργου και έλεγχοι ανά τρίμηνο των προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προβλέπουν οι αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας, που καθορίζουν το νέο αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού.

Παράλληλα, οι αποφάσεις καθορίζουν τη διαδικασία διαγραφής του ανέργου από το Μητρώο και την απώλεια της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α., καθώς και την αναδρομική επιστροφή επιδομάτων και παροχών που έχει εισπράξει.

Αναλυτικότερα, η «καρδιά» του νέου συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των ανέργων, είναι το Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), στο οποίο εντάσσονται οι αναζητούντες εργασία.

Σκοπός του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. είναι η καταγραφή των ατόμων που αναζητούν εργασία και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγχρόνως, το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. παρέχει διαλειτουργική πρόσβαση στους Δημόσιους Φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες σε αναζητούντες εργασία, για έλεγχο των απαραίτητων πληροφοριών για τη χορήγηση των εν λόγω παροχών ή κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, οι αναζητούντες εργασία, η παραμονή τους σε αυτό, προϋποθέτει τη διατήρηση της ως άνω ιδιότητας, ενώ από την εγγραφή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτό, τόσο η Δ.ΥΠ.Α., όσο και οι αναζητούντες εργασία οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται σχετικά με την αποδοχή εργασίας και την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Στο νέο Ψηφιακό Μητρώο, θα μεταφερθούν και οι ήδη εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Για κάθε αναζητούντα εργασία που εγγράφεται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. δημιουργείται ένα ψηφιακό προφίλ, το οποίο περιλαμβάνει, ιδίως, τα κάτωθι στοιχεία:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης (όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ),
 • Διεύθυνση κατοικίας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας (όπως τηλέφωνα, e-mail),
 • Ημερομηνία γέννησης,
 • Οικογενειακή κατάσταση – αριθμός τέκνων και στοιχεία αυτών (γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο, διάσταση, τέκνα-γονική μέριμνα ή επιμέλεια αυτών),
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους υπόχρεους),
 • Τυχόν υπαγωγή σε κάποιο από τα επιμέρους μητρώα που τηρούνται στη Δ.ΥΠ.Α. (όπως υπαγωγή σε κατηγορία Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)),
 • Στοιχεία έναρξης και λύσης οποιασδήποτε μορφής εργασιακής σχέσης και στοιχεία προηγούμενων εργοδοτών, διεύθυνση τελευταίας εργασίας,
 • Στοιχεία συσχετίσεων με τρίτους φορείς,
 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN),
 • Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος και επάγγελμα ή επαγγέλματα που αναζητά.
 • Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την οριστική έγκριση του αιτήματος εγγραφής, το αίτημα απορρίπτεται, ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και η Ψηφιακή του Κάρτα ανακαλείται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εγγραφής του, με συνέπεια να ανακαλούνται και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί (όπως βεβαιώσεις ανεργίας, υπαγωγές σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης).

Επιπλέον, τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί στον αιτούντα, αναζητούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Ως ημερομηνία διαγραφής από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία συντρέχει ο λόγος διαγραφής.

Αντίστοιχα, τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί στον αναζητούντα εργασία από την ημερομηνία διαγραφής του και έπειτα, αναζητούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. παρέχεται σε κάθε αναζητούντα εργασία που πληροί τις προϋποθέσεις, διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και αντλεί πληροφορίες από αυτό, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχός της είναι εγγεγραμμένος στο ως άνω μητρώο, ή και ότι είναι δικαιούχος επιδομάτων, παροχών και βοηθημάτων από τη Δ.ΥΠ.Α.

Επιπλέον, δύναται να παρέχεται και στους εγγεγραμμένους που υπάγονται στα επιμέρους μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να παρέχεται υπό μορφή ψηφιακής εφαρμογής ή μέρους υφιστάμενης ψηφιακής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα ή κάρτας που περιέχει επεξεργαστή, ο οποίος επιτρέπει την επιβεβαίωση της ισχύος της, ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α., δεδομένης της δυναμικής της διασύνδεσης με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τα επιμέρους μητρώα Δ.ΥΠ.Α., αποτυπώνει τυχόν αλλαγές που επέρχονται σε αυτά και στο ψηφιακό προφίλ του εκάστοτε αναζητούντα εργασία, καθώς και τις παροχές, επιδόματα, βοηθήματα και διευκολύνσεις τα οποία λαμβάνει από τη Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η κατοχή της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της, ο οποίος ωφελείται παράλληλα κάποιας εκ των παροχών, να έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω της επίδειξής της.

Στην περίπτωση που ο αναζητών εργασία παύει να είναι δικαιούχος των ανωτέρω, η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. ενημερώνεται και δεν παρέχει πλέον πρόσβαση στα οφέλη για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης τους.

Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. είναι σε ισχύ επί ένα τρίμηνο (3μηνο) από την αρχική εγγραφή του αναζητούντα εργασία, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανανέωσής της κάθε τρεις (3) μήνες, εφόσον εξακολουθεί να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η δυνατότητα ανανέωσης ξεκινάει είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της ως άνω ένδειξης και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της.

Η ανανέωση γίνεται είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), είτε μέσω ΚΕΠ, είτε με κάθε άλλο διαθέσιμο τρόπο.

Η μη ανανέωση αυτής επιφέρει τη λήξη της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. Ειδικά ο εγγεγραμμένος σε επιμέρους μητρώο Δ.ΥΠ.Α. που ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ και δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας, δεν υποχρεούται σε ανανέωση της ψηφιακής κάρτας έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας.

Επίσης, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. αναζητών εργασία, λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή έχει υποβάλει αίτηση για επίδομα ανεργίας η οποία παραμένει για οποιοδήποτε λόγο σε εκκρεμότητα, δεν απαιτείται να ανανεώνει την ισχύ της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α, όσο υπάγεται σε έλεγχο ανεργίας κατά τις τριμηνιαίες (3μηνιαίες) υποχρεωτικές δηλώσεις παρουσίας.

Μετά τη λήξη της επιδότησης, και εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. παραμένει σε ισχύ για ένα τρίμηνο (3μηνο), ενώ στη συνέχεια ανανεώνεται.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που η αίτηση για επίδομα ανεργίας που εκκρεμεί απορριφθεί και εφόσον ο αιτών εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., η ισχύς της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ανανεώνεται.

Αντίθετα, εάν παράλληλα με τη λήξη της επιδότησης, επέλθει και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., επέρχεται ταυτόχρονα και διακοπή της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.

ΟΑΕΔ: Όλες οι παροχές που εξασφαλίζει η κάρτα ανεργίας

Δείτε στο xristika.gr όλες τις παροχές που εξασφαλίζει η Κάρτα Ανεργίας.

Το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 399,25 ευρώ για διάστημα από 80 έως 300 μέρες, συν τις ενισχύσεις εορτών.

Για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας προσαυξάνεται κατά 10%.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ που είτε 1) έχουν απολυθεί, 2) έχουν λήξει οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ή 3) βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, και πληρούν τις προϋποθέσεις των ημερών ασφάλισης. Επιδοτούμενοι άνεργοι της ΕΕ μπορούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα το επίδομα τους για διάστημα έως 3 μήνες.

Επίδομα Μακροχρόνιας Ανεργίας

Όσοι έχουν εξαντλήσει το 12μηνο επίδομα ανεργίας, δικαιούνται για άλλους 12 μήνες το μηνιαίο επίδομα μακροχρόνια ανέργων που ανέρχεται στα 200 ευρώ. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Βοήθημα Ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (τ.ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ)

Το βοήθημα είναι 360 ευρώ τον μήνα, για 3 έως 9μήνες ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από508 έως 1.016 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα 23 επαγγέλματα που συμπεριλαμβάνονται στη σχετική λίστα (βλ. πληροφορίες στον ιστότοπο oaed.gr).

Ειδικό Βοήθημα Τρίμηνης Παραμονής στο Μητρώο Ανέργων, Επίσχεσης Εργασίας, και Αποφυλακισμένων

Όσοι συμπληρώσουν 3 μήνες εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν δουλέψει τουλάχιστον 60 μέρες το προηγούμενο έτος δικαιούνται 239,55 ευρώ. Δικαιούχοι είναι επίσης όσοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και το βοήθημα ανέρχεται σε 319,40 ευρώ. Για αυτές τις δυο κατηγορίες δικαιούχων το βοήθημα δίνεται 3 φορές στο ίδιο ημερολογιακό έτος ανά τρίμηνο. Οι αποφυλακισμένοι δικαιούνται βοήθημα έως 239,55 ευρώ, αλλά δίνεται 3 φορές στο ίδιο ημερολογιακό έτος ανά μήνα. Για όλους τους παραπάνω δικαιούχους, το βοήθημα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικό Βοήθημα μετά τη Λήξη του Επιδόματος Ανεργίας

Εάν για ένα μήνα μετά τη λήξη του επιδόματος ανεργίας ο δικαιούχος παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος, λαμβάνει εφάπαξ 207,61 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρούνται όσοι δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα.

Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας Εργοδότη

Όσοι εργάζονται σε επιχείρηση που πτωχεύει, λαμβάνουν εφάπαξ παροχή που αντιστοιχεί σε ανεξόφλητες αποδοχές έως 3μήνες και ασφαλίζονται σε όλους τους κλάδους.

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Οι εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα μετά τη λήξη της λοχείας δικαιούνται ειδική παροχή για 6 μήνες ίση με το κατώτατο μισθό και ασφαλίζονται στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ασθένειας.

Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας

Οι εργαζόμενες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου κατά τη διάρκεια της κυοφορίας και λοχείας δικαιούνται συμπληρωματική παροχή για διάστημα έως 4 μήνες που καλύπτει την διαφορά μεταξύ των αποδοχών που θα λάμβαναν και του επιδόματος μητρότητας του ΕΦΚΑ που λαμβάνουν, και επίσης ασφαλίζονται στον κλάδο κύριας ασφάλισης.

Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος

Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι (εγγεγραμμένοι πάνω από 12μήνες) που τους υπολείπονται έως 1.500 μέρες ασφάλισης για την συμπλήρωση της ελάχιστης προϋπόθεσης θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στον ΕΦΚΑ. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει τις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Επίδομα Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα (κοινωνικός τουρισμός)

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι, επιδοτούμενοι άνεργοι, και εργαζόμενες που λαμβάνουν την παροχή προστασίας μητρότητας, με τουλάχιστον 50 μέρες εργασίας, επιδόματος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, εγγεγραμμένοι άνεργοι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω είναι δικαιούχοι χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Η διάρκεια διαμονής είναι έως 5 μέρες, και διπλασιάζεται στην Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο. Ισχύουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ωφελούμενοι είναι και τα προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων.

Επίδομα Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις

Δικαιούχοι είναι τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών των εργαζόμενων, των επιδοτουμένων ανέργων, και εργαζόμενες που λαμβάνουν την παροχή προστασίας μητρότητας, με τουλάχιστον 50 μέρες εργασίας, επιδόματος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών στο μητρώο του ΟΑΕΔ είναι δικαιούχοι. Το επίδομα δίνεται για διαμονή κατά την περίοδο 15/6-10/9 και για διάστημα έως 15 μέρες. Ισχύουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Επιταγή Αγοράς Βιβλίων

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι, επιδοτούμενοι άνεργοι, και εργαζόμενες που λαμβάνουν την παροχή προστασίας μητρότητας, με τουλάχιστον 50μέρες εργασίας, επιδόματος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών στο μητρώο του ΟΑΕΔ είναι δικαιούχοι. Η επιταγή είναι αξίας 20 ευρώ και εξαιρούνται τα σχολικά βιβλία. Ισχύουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ωφελούμενοι είναι και τα προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων.

Επιταγή Θεάματος

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι, επιδοτούμενοι άνεργοι, και εργαζόμενες που λαμβάνουν την παροχή προστασίας μητρότητας, με τουλάχιστον 50μέρες εργασίας, επιδόματος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών στο μητρώο του ΟΑΕΔ είναι δικαιούχοι. Η επιταγή είναι αξίας 15 ευρώ για θεση πλατείας για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και παιδικής σκηνής κατά την χειμερινή θεατρική περίοδο (Οκτώβριος-Μάιος). Ισχύουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ωφελούμενοι είναι και τα προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων.

Δωρεάν Φιλοξενία Βρεφών και Νηπίων

Δικαιούχοι είναι τα βρέφη από οκτώ μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο των εργαζόμενων, επιδοτουμένων ανέργων, και εργαζόμενων που λαμβάνουν την παροχή προστασίας μητρότητας, με τουλάχιστον 50 μέρες εργασίας, επιδόματος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος. Η φιλοξενία ισχύει στους 25 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.