Μόνιμες θέσεις εργασίας στον ΟΣΕ το 2023: Πού κάνετε αίτηση 

Θέσεις εργασίας: Άνοιξαν οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Τι προβλέπει η προκήρυξη. Η προθεσμία.

Ενενήντα μόνιμες θέσεις εργασίας ανοίγουν στον ΟΣΕ για πέντε διαφορετικές ειδικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών ανέρχεται σε 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για όλες τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί. Παρακάτω θα δείτε ποιες ειδικότητες έχουν ανοίξει.

Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Ποιες μόνιμες θέσεις εργασίας άνοιξαν στον ΟΣΕ

Η προκήρυξη του ΟΣΕ προβλέπει την πλήρωση:

 • 30 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων
 • 36 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες
 • 5 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί
 • 10 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
 • 5 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Όλες οι θέσεις που ζητούνται στην προκήρυξη του ΟΣΕ αφορούν σε προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Πώς θα κάνετε αίτηση για μόνιμες θέσεις στον ΟΣΕ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1/2022, θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, ενώ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η είσοδος στη σχετική ιστοσελίδα του ΟΣΕ και επιλέγοντας το σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων του ΟΣΕ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους, από 19 Δεκεμβρίου 2022 έως 2 Ιανουαρίου 2023.

Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και λοιπά θέματα της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε., στα τηλέφωνα 210-5297843 και 210-5297898 (για προθεσμίες και λοιπά θέματα της προκήρυξης) και στα τηλέφωνα 210-5297463 και 210-5297451 (για τεχνικά θέματα της ψηφιακής αίτησης).

Τα τυπικά προσόντα για τον ΟΣΕ

 • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 • Ο  ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του  Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή  αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή  αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε  τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση  ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χειριστή χορηγήθηκε βάσει του  συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής κατάρτισης.

Μόνιμες θέσεις στον ΟΣΕ: Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C Κατηγορίας.
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ ή C Κατηγορίας.
 • Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, σε ισχύ.
 • Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 1ης Ειδικότητας (1.1,1.3,1.4) ή 2ης Ειδικότητας (2.1,2.2,2.3) ή τις αντίστοιχες άδειες σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπό στοιχεία οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4/2013 (Β΄519) υπουργικής απόφασης.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου ειδικότητας Α΄ , Γ’ και Δ’
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρονικού- Κάτοχος άδειας Ραδιοτεχνίτη ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη.

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 30.000 θέσεις εργασίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις στα τρία πρώτα αναβαθμισμένα προγράμματα για ενίσχυση της απασχόλησης, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία 30.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ το νέο έτος θα «τρέξουν» άλλα τρία προγράμματα, που θα δημιουργήσουν 37.750 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας.

Τα τρία προγράμματα της ΔΥΠΑ είναι τα εξής:

 • Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας, με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για έξι μήνες. Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 13.709 ευρώ ανά θέση εργασίας, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.
 • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους, ηλικίας 18-30 ετών, που στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων και στην προετοιμασία 10.000 νέων, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για ένταξη στην αγορά εργασίας, με συνολικό προϋπολογισμό 68 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια επτά μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
 • Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 ανέργους, που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με συνολικό προϋπολογισμό 112 εκατ. ευρώ και με διττή στόχευση.