Μεγάλη ευκαιρία: Επιδότηση 7.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού – Οι δικαιούχοι

Ανακαίνιση σπιτιού: Πώς θα μπεις στο Πρόγραμμα Πρόσοψη. Τα κριτήρια, οι παρεμβάσεις και το ύψος της επιδότησης. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Την ευκαιρία να αποκαταστήσουν και να συντηρήσουν τις προσόψεις των κτιρίων τους έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αθήνα μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΣΟΨΗ», το οποίο ξεκίνησε την Τρίτη και υλοποιείται από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ.

Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Αθηναίων για την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων.

Σε αυτό μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση, η οποία ορίζεται στο 100% των ανώτατων τιμών του κόστους εργασιών με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 6.000 για τα μη χαρακτηρισμένα κτίρια και 7.200 για τα διατηρητέα ενώ επιδοτείται με 400 ευρώ και η αμοιβή του μηχανικού εφόσον αυτός είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν προβλέπει εισοδηματικά κριτήρια ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί από το επίπεδο κάλυψης του μέγιστου διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η έγκριση των αιτήσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας ενώ επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα διατηρητέα κτίρια που βρίσκονται εντός του Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, ένα κτίριο προκειμένου να κριθεί επιλέξιμο πρέπει να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο, να είναι ιδιωτικό κτίριο εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων ενώ εξαιρούνται από την επιδότηση τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ανακαίνιση σπιτιού: Τα ποσά της επιδότησης

Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται από την προμέτρηση του μηχανικού και με βάση τις τιμές μονάδας για τις επιδοτούμενες εργασίες που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής και προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία.

Το μέγιστο ποσό επιδότησης εργασιών ανά κτίριο ανέρχεται σε 6.000 ευρώ για μη χαρακτηρισμένα κτίρια και σε 7.200 ευρώ για διατηρητέα κτίρια.

Αν για παράδειγμα από την προμέτρηση εργασιών που θα κάνει ο μηχανικός για ένα κτίριο (όχι διατηρητέο) προκύπτει επιδότηση 5.200 ευρώ, αυτό θα είναι τελικά το ποσόν που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος.

Σε περίπτωση που το υπολογιζόμενο ποσό είναι 7.000 ευρώ δηλαδή υπερβαίνει το ανώτατο όριο, τότε η επιδότηση που δικαιούται είναι 6.000 ευρώ. Σημειώνεται, ότι σε αντίθεση με άλλα παρόμοια προγράμματα, δεν προβλέπεται χρηματοδότηση μέσω τραπέζης.

Η αίτηση εξετάζεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής και στην περίπτωση που εγκρίνεται θα εκδίδεται η σχετική απόφαση υπαγωγής στην οποία θα αναφέρεται το ακριβές ποσό της δικαιούμενης επιδότησης και η προθεσμίαολοκλήρωσης των εργασιών.

Η απόφαση θα κοινοποιείται μέσω του e-adeies στον μηχανικό – σύμβουλο έργου ο οποίος έχει την υποχρέωση ενημέρωσης του ωφελούμενου.

Η επιδότηση καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη ή της διαχείρισης της πολυκατοικίας αντίστοιχα και για την καταβολή της θα υποβάλλονται ως δικαιολογητικά μόνο τα παραστατικά των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιοτου Προγράμματος και όχι παραστατικά εξόφλησής τους.

Ανακαίνιση σπιτιού: Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσοψη ολόκληρων κτιρίων και όχι σε τμήμα αυτών ή όροφο.

Η μετακίνηση ή απόκρυψη των κλιματιστικών συστήνεται ισχυρά και επιδοτείται προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη αισθητική αναβάθμιση της πρόσοψης των κτιρίων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα.

Ωστόσο δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της επιδότησης και στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους μπορεί να παραληφθεί.

Συγκεκριμένα, στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται: επισκευή όψης στέγης, επισκευή και χρωματισμός εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμός και συντήρηση εξωτερικής όψης κτιρίου, επισκευή γύψινων επιχρισμάτων και κορωνίδων, τρίψιμο, στίλβωση και επισκευή ορθομαρμαρώσεων, μετακίνηση κλιματιστικών, απόκρυψη κλιματιστικών, μετακίνηση δορυφορικών κεραιών, αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών και επαγγελματικών πινακίδων, αντικατάσταση ατομικών κεραιών, φύτευση δέντρων και φύτευση θάμνων.

Ο μηχανικός θα πρέπει να υποβάλλει μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής ΈκδοσηςΑδειών e-adeies του ΤΕΕ το σύνολο δικαιολογητικών και εγγράφων ως εξής:

  • Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, που θα είναι διαθέσιμη στο «e-adeies»,
  • Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης του μηχανικού, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει φωτογραφίες της όψης του κτιρίου, που θα απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάστασή του, προμέτρησηποσοτήτων/προϋπολογισμό εργασιών των προτεινόμενων παρεμβάσεων και προτάσειςχρωματισμού των όψεων που θα αποκατασταθούν,
  • Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης συμπληρωμένης από τον δυνητικό Ωφελούμενο στην οποία αναφέρει τη ρητή του δέσμευση για την εκτέλεση των προαπαιτούμενων εργασιών καθώς και για την τήρηση των όρων του Προγράμματος,
  • Υποβολή Εξουσιοδότησης με την οποία ο δυνητικός Ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον συγκεκριμένο μηχανικό να αναλάβει την υποβολή της
  • Αίτησης και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για το Πρόγραμμα, καθώς και για την εκταμίευση της προβλεπόμενης επιχορήγησης
  • Υποβολή Φωτογραφιών όπου θα απεικονίζουν ολόκληρη την πρόσοψη του κτιρίου και όχι αναλυτικές λεπτομέρειες. Ο τύπος του αρχείου θα είναι μορφής JPEG.
  • Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται για διατηρητέο κτίριο, μαζί με τα παραπάνω έγγραφα να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δυνητικού
  • Ωφελούμενου (Ιδιοκτήτη) απόφασης κήρυξης του κτιρίου ως διατηρητέο κτίριο, συμπληρωμένη με τα στοιχεία του Ωφελούμενου η οποία συνοδεύεται από το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού του.
  • Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται για πολυκατοικία, θα πρέπει να υποβληθεί η απόφαση γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Ανακαίνιση σπιτιού: Δωρεάν σπίτια σε χιλιάδες Έλληνες – Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Tην πρόβλεψη παροχής κοινωνικής κατοικίας σε νέα ζευγάρια περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα ο ΟΑΕΔ σχεδιάζει εναλακτικές πολιτικές για τη στέγαση, στα πρότυπα των μοντέλων που έχουν υλοποιήσει άλλα ευρωπαϊκά κράτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι νέοι και τα ζευγάρια που ξεκινούν τη ζωή τους.

Ανάμεσα στις παροχές που θα ενεργοποιηθούν είναι η κατασκευή, ανακατασκευή και παραχώρηση -ενοικίαση κοινωνικών κατοικιών με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), η επιδότηση ενοικίου καθώς και η επιχορήγηση για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με επιδοτούμενα δάνεια αλλά και με τη μέθοδο rent to own (συμφωνία ενοικίασης για ορισμένο χρονικό διάστημα και δυνατότητα αγοράς πριν από τη λήξη της μίσθωσης).

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου του υπουργείου εργασίας « Δουλειές Ξανά», εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση/ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν για τη στέγαση εργαζόμενων, ανέργων και των οικογενειών τους, όσο και την αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ για την αύξηση των εσόδων της.

Επίσης στο πλαίσιο αυτό επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε πέρα από την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του εργατικού δυναμικού, να μπορεί η ΔΥΠΑ να ασχοληθεί και με τις στεγαστικές ανάγκες των νέων, μέσω της χορήγησης παροχών και της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων.

Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται στη ΔΥΠΑ να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα για την εκπλήρωση των σκοπών, που σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή, τους οποίους έχει αποκτήσει ως διάδοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Προβλέπεται επίσης ότι η Υπηρεσία μπορεί να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων, με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των νέων.

Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, που δεν προορίζονται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των εργαζόμενων, εισάγονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξηση των εσόδων της.

Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η σύναψη μακροχρονίων μισθώσεων, η σύμπραξη με ιδιώτες οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων, ο εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχουν για να συμμετάσχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς, κ.ά.

Ανακαίνιση σπιτιού: Αυτές είναι οι φθηνότερες περιοχές για ενοικίαση ή αγορά σπιτιού

Σημαντική άνοδος των τιμών ακινήτων, είτε πρόκειται για αγορά, είτε για ενοικίαση, καταγράφεται τα τελευταία δύο χρόνια, κι αναμένεται να συνεχιστεί, όπως εκτιμούν στελέχη της κτηματαγοράς, παρά το αρχικό «μούδιασμα» του πολέμου. Οι τιμές θα σημειώσουνάνοδο μέχρι και 10% το πρώτο εξάμηνο του 2022, όπως προκύπτει από την έρευνα της Cerved Property Services.

Μάλιστα μεγάλη διαφοροποίηση προς τα πάνω στις τιμές υπάρχει από το 2020 στο 2021. Ωστόσο πάντα υπάρχουν ευκαιρίες είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση στην Αττική.

Σε σχέση με τις υπέρμετρες απαιτήσεις των ιδιοκτητών, είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν σε αυτή τη συγκυρία ουκ ολίγα παλιά διαμερίσματα στην Κυψέλη, στον Κολωνό και στην Πατησίων.

Ανακαίνιση σπιτιού: Τα 10 προάστια με τις χαμηλότερες τιμές προς πώληση ή ενοικίαση

Ο κατάλογος με τις 10 περιοχές με χαμηλότερες τιμές προς πώληση δεν επιφυλάσσει εκπλήξεις. Αγία Βάρβαρα, Πατήσια, Κολωνός και γενικά στο κέντρο της πρωτεύουσας και κάτω από την Ομόνοια, συναντά κάποιος τις χαμηλότερες τιμές, σύμφωνα με στοιχεία, του Spitogatos, της Νο1 ιστοσελίδας αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα η Αγία Βάρβαρα καταγράφεται ως η πιο φτηνή περιοχή για να αγοράσει κάποιος ακίνητο με μια μέση τιμή να μην ξεπερνά τα 1.000 ευρώ το τ.μ. (941 ευρώ το 2020), για ανακατασκευασμένα σπίτια, κι ακολουθούν Πατησίων – Αχαρνών με  1.047 ευρώ το τ.μ. το 2020 και μικρή άνοδο το 2021 (1077 ευρώ το τ.μ.).

Ευκαιρίες για επένδυση σε παραθαλάσσια περιοχή μπορεί να βρει κάποιος προς την Αρτέμιδα (Λούτσα), που έχει μέση τιμή πώλησης τα 1.208 ευρώ το τετραγωνικό το 2021 (με σημαντική άνοδο από ο 2020, όπλο η τιμή ήταν στα 1119 ευρώ).

Ανακαίνιση σπιτιού: Πωλήσεις 2020

Στη γενικότερη εικόνα, ακόμα και στις περιοχές με τις χαμηλότερες μέσες τιμές αγοράς ακινήτων, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση προς τα πάνω από το 2020, στο 2021, που κυμαίνεται από 40 έως 170 ευρώ το τετραγωνικό.