Λοιπό επικουρικό: Άνοιξε το loipoepikouriko.moh.gov.gr για την αίτηση

Λοιπό επικουρικό: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 9 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών μετά την ανάρτηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ενεργοποίησε τη διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λοιπόν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://loipoepikouriko.moh.gov.gr.

Όπως διευκρινίζεται, η προκήρυξη δεν αφορά σε όλες τις ειδικότητες για όλες τις θέσεις αλλά μόνο τις θέσεις εκείνες που έχουν πρόωρα εξαντληθεί από υποψηφίους.

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης είναι διαθέσιμα όλα τα χρήσιμα αρχεία, όπως ο κατάλογος με το Σύνολο Επιλέξιμων Ειδικοτήτων και Θέσεων – Εντοπιότητα- 30 Ιουνίου 2020.

Λοιπό επικουρικό: Οδηγίες για τους υποψήφιους

Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980/7-2-2020 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 61ΣΩ465ΦΥΟ-ΚΜ3), η ηλεκτρονική εφαρμογή θα ανοίξει πριν την έκδοση των νέων πινάκων του επόμενου έτους λόγω της πρόωρης εξάντλησης κάποιων κατηγοριών και κλάδων υποψηφίων. Στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ θα βρείτε αναρτημένο αρχείο με τίτλο «ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020», το οποίο περιέχει τις θέσεις και τις ειδικότητες ανά ΥΠΕ που έχουν εξαντληθεί από υποψήφιους και θα είναι επιλέξιμες.

Διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ θα είναι επιλέξιμες όλες οι ειδικότητες για όλες τις θέσεις αλλά ΜΟΝΟ οι θέσεις που περιγράφονται στο προαναφερόμενο αρχείο. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για το ΣΥΝΟΛΟ των ειδικοτήτων και θέσεων μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου του επόμενου τους.

Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 • όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά αναφέρονται στο Νόμο και στην ΚΥΑ
 • όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα.
 • όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.

Στη διαδικασία δε μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες

 • έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του, και
 • κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.Ομ.Υ.)

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, αποκλείεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς οι κωδικοί taxisnet δεν θα γίνονται αποδεκτοί από την εφαρμογή. Σε περίπτωση μη αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής, τότε δεν δίνεται το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης πριν την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή 2ης μη αποδοχής.

Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Λοιπό επικουρικό: Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Είναι απαραίτητο να επισυνάψετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αφορούν τα υποχρεωτικά προσόντα και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια που έχετε δηλώσει.

Τα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου Ελληνικής Δημοκρατίας / Άδεια Παραμονής και Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (για τους πολίτες τρίτων χωρών)
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης (πρότυπο μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ με τον τίτλο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_iii να το κατεβάσετε, να το συμπληρώσετε και να το υπογράψετε και έπειτα να το επισυνάψετε ηλεκτρονικά – ΔΕΝ απαιτείται
  επικύρωση γνησιότητας υπογραφής)
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απασχόλησης σε ΤοΜΥ ή ως επικουρικό προσωπικό (πρότυπο μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ με τον τίτλο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ iv να το κατεβάσετε, να το συμπληρώσετε και να το υπογράψετε και έπειτα να το επισυνάψετε ηλεκτρονικά – ΔΕΝ απαιτείται επικύρωση γνησιότητας υπογραφής).
 • Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες υποψηφίους και μόνο)

Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν ως προς τα υποχρεωτικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων ΠΕ/ΤΕ ή Απολυτήριο Λυκείου / Γυμνασίου / Δημοτικού ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων ΔΕ/ΥΕ .
 • Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα όπως αναφέρονται στο αρθ.5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης . Ειδικά για την κατηγορία ΔΜ (Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών) τα πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη κατηγορία όπως αυτή αναλύεται στο αρχείο ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΑ φύλλο ΔΜ. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα υποβάλλεται αντίγραφο.
 • Βεβαίωση / Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και Πιστοποιητικό
 • Γλωσσομάθειας ή/και Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ όπου απαιτείται και μόνο.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα δηλωθέντα μοριοδοτούμενα κριτήρια:

α) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας του ασφαλιστικού φορέα και Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε ιδιώτη εργοδότη επικυρωμένη για τη γνησιότητα από δικηγόρο ή ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα (σαφέστερες οδηγίες θα βρείτε στο αρχείο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ή στο αρθ.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα βρείτε αναρτημένα στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ). Εφόσον ο/η υποψήφιος/α δε μπορεί να εξασφαλίσει Βεβαίωση προϋπηρεσίας από κάποιον ή απ’ όλους τους εργοδότες τότε συμπληρώνει το πρότυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ εμπειρίας (ΜΟΝΟ με υπογραφή χωρίς επικύρωση γνησιότητας) όπως αυτό υπάρχει αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ .

Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Ο χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου υπολογίζεται σε ακέραιο αριθμό μηνών – ΔΕΝ στρογγυλοποιείται – πρέπει να καλύπτεται από τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και το αντίστροφο, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη και ακυρώνεται η αίτηση. Με εξαίρεση τις αιτήσεις των υποψήφιων οι οποίοι/ες κατά την υποβολή της αίτησης είναι εργαζόμενοι/ες και δεν φαίνεται το τελευταίο 3μηνο εργασίας τους στην Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αλλά οι ίδιοι το έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση και αναγράφονται αυτοί οι μήνες στην Βεβαίωση Εργοδότη ή στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας. Επίσης, η προϋπηρεσία στο ευρύ Δημόσιο Τομέα, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας αποδεικνύεται με την υποβολή μόνο βεβαίωσης του φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της (αφορά αποκλειστικά προϋπηρεσία μόνιμων υπάλληλων για την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης ενσήμων. ΔΕΝ αφορά συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις οποίες απαιτείται βεβαίωση ενσήμων και βεβαίωση προϋπηρεσίας ή υπεύθυνη δήλωση)

Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΙΚΑ), π.χ. ταμείο Ο.Α.Ε.Ε., Νομικών, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Ασφαλιστικού φορέα θεωρείτε το έγγραφο που δίδει ο εκάστοτε ασφαλιστικός φορέας για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά την εν λόγω βεβαίωση χρησιμοποιώντας τους taxis κωδικούς σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 • Αρχικά εισέρχεστε στη σελίδα https://www.efka.gov.gr/el ,
 • μετά επιλέγετε -Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους
 • → Έκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
 • → Πατήστε Εδώ για την εμφάνιση της βεβαίωσης (το αρχείο που θα εμφανιστεί θα έχει τίτλο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΕΠ και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΦΚΑ).
 • Επίσης, οι Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ιδιώτες εργοδότες πρέπει να είναι επικυρωμένες για τη γνησιότητα από δικηγόρο ή ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα. αα) Για τους νοσηλευτές/τριες ή βοηθούς νοσηλευτές/τριες οι οποίοι θα δηλώσουν ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ εκτός από τη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτητα Βεβαίωση Προϋπηρεσίας του εργοδότη και μόνο, επικυρωμένη από δικηγόρο ή ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα όταν προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα (δεν θα γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις εμπειρίας που αναφέρονται στο α)), στην οποία θα αναφέρεται ρητά πλην του τομέα απασχόλησης και το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκήθηκε ο/η νοσηλευτής/τρια (π.χ. Ο ……… εργάστηκε ως ΠΕ Νοσηλευτής στο νοσοκομείο μας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας από 1- 1-2016 έως και 31-12-2017).

Επισημαίνουμε ότι το ανώτατο όριο προϋπηρεσίας είναι οι εξήντα (60) μήνες. Διευκρινίζουμε ότι η Ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε ΜΕΘ και ΤΕΠ που αφορά μόνο τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων Νοσηλευτικής (με όριο 24 μηνών), συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο όριο των εξήντα (60) μηνών.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr