Κόκκαλης: Τα νέα που τον συντάραξαν – «Βόμβα» για την Intralot

Σωκράτης Κόκκαλης: Μπορεί η σύμβαση δέσμευσης (lock-up) με βασικούς ομολογιούχους που σύναψε η Intralot να αποτέλεσε αισιόδοξο μήνυμα για τον Σωκράτη Κόκκαλη, ωστόσο, πολύ σύντομα ήρθαν τρα κακά μαντάτα για τον επιχειρηματία. Δείτε στο xristika.gr όσα όσα συνέβησαν.

Σε C, από CC προηγουμένως, υποβάθμισε το αξιόχρεο της Intralot ο οίκος αξιολόγησης Fitch, μετά τη δεσμευτική συμφωνία της εταιρείας με τους ομολογιούχους για αναδιάρθρωση χρέους.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης υποβάθμισε επίσης τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα που εκδόθηκαν από την Intralot Capital Luxembourg S.A. σε «C» / «RR4» από «CC» / «RR4».

Η υποβάθμιση έπεται της ανακοίνωσης στις 14 Ιανουαρίου 2021 ότι η Intralot ήλθε σε συμφωνία με το 75% των ομολογιούχων του τίτλου 2020 με «κούρεμα» της ονομαστικής αξίας από 18% έως 25%.

Σύμφωνα με την Fitch, με βάση τα κριτήριά της, πρόκειται για συναλλαγή υπό πίεση (distressed debt exchange), που επιβάλλει σημαντική μείωση σε σχέση με τους αρχικούς συμβατικούς όρους και με την πρόθεση να αποφευχθεί η στάση πληρωμών επί των τίτλων που ωρίμαζαν τον Σεπτέμβριο του 2021.

Εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί με επιτυχία, η Fitch θα υποβαθμίσει περαιτέρω την αξιολόγηση της Intralot σε RD (περιορισμένη χρεοκοπία), προτού επαναξιολογήσει το προφίλ χρέους της εισηγμένης.

Εάν δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή, ο οίκος θα υποβαθμίσει το rating σε D (χρεοκοπία), εάν υπάρξει στάση πληρωμών τον Μάρτιο ή στην επόμενη πληρωμή κουπονιού τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η Intralot προ ημερών ανακοίνωσε πως ήλθε σε δεσμευτική (lock-up) συμφωνία με βασικούς ομολογιούχους (ad hoc ομαδα ομολογιούχων) στα πλαίσια των προτεινόμενων συναλλαγών βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσής της, που θα διευθετήσουν την επερχόμενη λήξη ομολογιών της και τη σημαντική μείωση του επιπέδου μόχλευσης του Ισολογισμού της. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους αναφορικά με τις εν λόγω συναλλαγές, τις οποίες σκοπεύει να συνεχίσει και μετά την υπογραφή της συμφωνίας Lock-up.

Στα πλαίσια της Συμφωνίας Lock-up,τα μέρη αποφασίζουν να στηρίξουν τις συναλλαγές βελτιστοποίησης του Ισολογισμού. Μέλη του Ad Hoc Group κατέχουν επιπλέον ποσοστό άνω του 13% των ομολογιών τύπου «Senior Unsecured Notes» επί συνολικού ύψους €500 εκατ. λήξεως το 2024 («Ομολογίες SUNs 2024»).

Η σύναψη της Συμφωνίας Lock-up αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του Ομίλου να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες συναλλαγές που θα μειώσουν σημαντικά το επίπεδο μόχλευσης του Ισολογισμού, θα επιμηκύνουν τη λήξη των ομολογιών και θα βελτιώσουν τη ρευστότητα του.

Αυτό, θα διευκολύνει τον Όμιλο να εκτελέσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να αξιοποιήσει νέες ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στον Λοταριακό κλάδο, όσο και στον κλάδο του Αθλητικού Στοιχηματισμού.

Η Εταιρεία βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους αναφορικά με τις εν λόγω συναλλαγές, τις οποίες σκοπεύει να συνεχίσει και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Lock-up.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, δήλωσε: «Η υπογραφή της δεσμευτικής Συμφωνίας Lock-up αποτελεί την επιτυχημένη έκβαση μιας ενδελεχούς διαδικασίας βελτιστοποίησης του Ισολογισμού του Ομίλου.

Οι συναλλαγές θα βελτιώσουν σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα τεθούν οι 2 βάσεις που θα στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη, και θα πολλαπλασιάσουν την αξία που κατέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη(stakeholders) μακροπρόθεσμα.

Εκ μέρους της ηγετικής ομάδας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων μας, των πιστωτών, των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών μας, τόσο για την αφοσίωση τους, όσο και για τη συνεχή υποστήριξη που παρείχαν στην INTRALOT καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Προσβλέπουμε στη συνέχεια της συνεργασίας μας και σε αυτό το νέο κεφάλαιο που ξεκινάει για την INTRALOT».

Σωκράτης Κόκκαλης: Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες (SSNs)

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs που θα εκδοθούν θα είναι συνολικού αρχικού κεφαλαίου ύψους €205 εκατ., με πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate) 5,90% τον πρώτο και δεύτερο χρόνο από την έκδοση, 7,00% τον τρίτο χρόνο από την έκδοση και 7,25% έπειτα.

Ο Όμιλος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε είδος (payment-in-kind interest rate) 8,75%, αντί για το πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate), σε κάθε περίοδο αποπληρωμής τόκων.

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2025, εκτός εάν δεν ανανεωθεί η λήξη των Ομολογιών SUNs 2024 κατά 12 μήνες τουλάχιστον, οπότε στην περίπτωση αυτή οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα εκδοθούν από την Intralot Inc., και θα έχουν τους εξής εγγυητές:

α) την εταιρεία TopCo (η οποία, μαζί με τις θυγατρικές της, αποτελεί το «New Restricted Group»),

β) μία εταιρεία που θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας, και θα αποτελέσει άμεση θυγατρική εταιρεία της TopCo, αλλά και άμεσα μητρική εταιρεία της Intralot Inc. (η εταιρεία «HoldCo»),

και γ) την εταιρεία Intralot Tech – Μονοπρόσωπη Α.Ε., μία εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας.

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα έχουν για εξασφάλιση ορισμένα περιουσιακά στοιχεία του New Restricted Group, με εξασφάλιση πρώτης τάξης (on a first ranking basis), και σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ Πιστωτών, 3 η οποία θα συναφθεί κατά την ή περίπου την ημερομηνία έκδοσης των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs, με σκοπό να ρυθμιστούν τα σχετικά δικαιώματα των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs, καθώς και επιπρόσθετο επιτρεπτό χρέος (permitted debt) που μπορεί να αναληφθεί από το New Restricted Group. Η έκδοση των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση της Ανταλλαγής Ομολογιών του 2024.

Σωκράτης Κόκκαλης: Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024

Σε κάθε υφιστάμενο κάτοχο των Ομολογιών SUNs 2024, θα δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής των Ομολογιών SUNs 2024 έναντι ποσοστού συμμετοχής μέχρι 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της TopCo, μέσω μίας πρότασης ανταλλαγής.

Ορισμένοι κάτοχοι των Ομολογιών SUNs 2024, που αποτελούν μέρη της Συμφωνίας Lock-up αλλά και μέλη του Ad Hoc Group (τα «Μέρη του Backstop Commitment» και το «Backstop Commitment»), θα παρέχουν υποστήριξη (backstop) για την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024, εγγυώμενοι ελάχιστη προσφορά ύψους €68 εκατ. από τις Ομολογίες SUNs 2024 που κατέχουν, έναντι συμμετοχής ποσοστού ίσου με 18,7% στο μετοχικό κεφάλαιο της TopCo (το «Backstopped Amount»).

Το Backstop Commitment υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. Τα Μέρη του Backstop Commitment θα λάβουν αμοιβή σε μετρητά ύψους μεταξύ 4,0%-7,5% επί του Backstopped Amount, ανάλογα με το σύνολο των έγκυρων προσφορών (και αποδεκτών) από άλλους κατόχους των Ομολογιών SUNs 2024, στην Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024.

Η ολοκλήρωση της Ανταλλαγής Ομολογιών του 2024 προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs.

Σωκράτης Κόκκαλης: Συμφωνία Μετόχων (JV Agreement)

Η IGH, μαζί με τους υπόλοιπους μετόχους της TopCo, θα συνάψουν μία συμφωνία μετόχων («JV Agreement»), η οποία θα καθορίζει τα δικαιώματα των μερών ως μετόχων της TopCo.

Οι μέτοχοι μειοψηφίας θα λάβουν ορισμένα τυπικά δικαιώματα προστασίας μειοψηφίας (minority protections), όπως αυτά θα προκύψουν βάσει της αντίστοιχης συμμετοχής τους στην TopCo, συμπεριλαμβανομένων της εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο, των δικαιωμάτων αρνησικυρίας για συγκεκριμένα σημαντικά ζητήματα, της προστασίας για τη διατήρηση της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο (anti-dilution), των δικαιωμάτων προσκολλήσεως και συμπαρασύρσεως (tag and drag along), καθώς και ορισμένων δικαιωμάτων εξόδου (exit rights), (μεταξύ άλλων).

Σωκράτης Κόκκαλης: Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τη Συμφωνία Lock-up

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Lock-up:

• τα μέρη έχουν συμφωνήσει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποστηρίξουν, να διευκολύνουν, να υλοποιήσουν, να ολοκληρώσουν ή καθ΄ οποιονδήποτε άλλο τρόπο να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση όλων ή επιμέρους όρων της Ανταλλαγής Ομολογιών του 2021·

• τα μέρη έχουν συμφωνήσει να μην προβούν, ενθαρρύνουν, ενισχύσουν, ή υποστηρίξουν οποιαδήποτε πράξη θα οδηγούσε, ή θα αναμενόταν να οδηγήσει, στην 4 καθυστέρηση, την παρεμπόδιση ή την αποτροπή της εφαρμογής ή της ολοκλήρωσης της Ανταλλαγής Ομολογιών του 2021·

• ισχύουν ορισμένα από τα συνήθη γεγονότα καταγγελίας (εκ των οποίων κάποια οδηγούν αυτόματα σε καταγγελία, ενώ άλλα σε δικαίωμα καταγγελίας που δύναται να ασκηθεί από διαφορετικά μέρη), όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, η καταγγελία κατά την καταληκτική ημερομηνία (long-stop date), (η οποία μπορεί να παραταθεί, με τη συγκατάθεση της Εταιρείας και της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων ομολογιούχων), και το δικαίωμα καταγγελίας λόγω ουσιώδους μη συμμόρφωσης με τους όρους της Συμφωνίας Lock-up από ορισμένα μέρη, καθώς και σε περίπτωση πτωχευτικού γεγονότος αναφορικά με ορισμένες εταιρείες του Ομίλου (ισχύουν οι συνήθεις εξαιρέσεις)· και

• οι συμμετέχοντες ομολογιούχοι δεν μπορούν να προβούν στη μεταβίβαση ή στη μερική εκχώρηση (sub-participation) των Ομολογιών SUNs 2021 που υπόκεινται στους όρους της Συμφωνίας Lock-up, εκτός εάν ο αντίστοιχος διάδοχος ή μερικώς συμμετέχοντας (sub-participant) δεσμευτεί με τους όρους της Συμφωνίας Lock-up (ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις). Όλες οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της Συμφωνίας Lock-up πληρούνται.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr