Κλήρωση Λαϊκό Λαχείο 2019: Δες ΕΔΩ αν κέρδισες – Αποτελέσματα και αριθμοί

Κλήρωση Λαϊκό Λαχείο: Το Λαϊκό Λαχείο είναι ένα παιχνίδι ΤΖΑΚΠΟΤ, αυτοτελών εβδομαδιαίων κληρώσεων που διεξάγονται κάθε Τρίτη. Κάθε λαχείο είναι ξεχωριστό και διαφοροποιείται με βάση 3 στοιχεία: Την σειρά, Τον αριθμό Και το στοιχείο. Το λαϊκό λαχείο μπορείς να το αγοράσεις σε 5άδα αξίας 10€, αλλά και σε μεμονωμένα τεμάχια αξίας 2€ το κάθε ένα (1/5).

Στην κλήρωση της Τρίτης, προκύπτει ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΑΧΝΟΣ. Ένα συγκεκριμένο τεμάχιο, που έχει την ίδια σειρά, τον ίδιο αριθμό και το ίδιο γράμμα είναι το νικητήριο! Δηλαδή, μόνο με 2€ μπορείς να κερδίσεις τον Μεγάλο Λαχνό!

Κάθε φορά που δεν βρίσκεται νικητής, το ποσό του ΤΖΑΚΠΟΤ μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση .

Εάν δεν υπάρχει ΤΖΑΚΠΟΤ, δηλαδή όταν ο Μεγάλος Λαχνός κληρωθεί σε τεμάχιο που έχει πωληθεί, τότε ο Μεγάλος Λαχνός της κλήρωσης χρηματοδοτείται με επιπλέον κέρδη μέσω μιας πρόσθετης κλήρωσης.

Στην πρόσθετη κλήρωση προκύπτουν 2 αριθμοί. Αν οι αριθμοί αυτοί είναι ακριβώς ίδιοι με τους δύο τελευταίους αριθμούς του νικητήριου αριθμού (πχ 02), τότε 1.000.000€ προστίθενται στο Μεγάλο Λαχνό!

Η συμμετοχή στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο γίνεται με τη νόμιμη απόκτηση ενός Γραμματίου/Λαχνού ή Τεμαχίου αυτού, υπό τον όρο της προγενέστερης ή ταυτόχρονης καταβολής της ονομαστικής αξίας αυτού.

Κάθε Λαχνός ή Τεμάχιο παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά στην κλήρωση για την οποία εκδόθηκε. Η συμμετοχή ενός παίκτη στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου συνεπάγεται την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων, του Ειδικού Κανονισμού Λαϊκού Λαχείου, των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και των όρων της Σύμβασης Προσχώρησης, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (www.hellenic-lotteries.gr).

Κλήρωση Λαϊκό Λαχείο: Διάθεση Λαχνών

Οι Λαχνοί και τα Τεμάχια πωλούνται στους παίκτες μόνο μέσω των Πωλητών Λιανικής της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Απαγορεύεται η πώληση Λαχνών και Τεμαχίων προς παίκτες σε τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από την αναγραφόμενη στο Λαχνό και δεν μπορεί να διαφοροποιείται ανάμεσα σε Λαχνούς ή/και Τεμάχια της ίδιας κλήρωσης. Απαγορεύεται η πώληση των Λαχνών ή Τεμαχίων στους παίκτες με πίστωση.

Το Λαϊκό Λαχείο είναι ένα περιοδικό Λαχείο αυτοτελών εβδομαδιαίων κληρώσεων που κυκλοφορεί σε σειρές των 80.000 αριθμών (1- 80.000).

Κάθε Γραμμάτιο αποτελείται από πέντε (5) επιμέρους Τεμάχια με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε. Η πεντάδα κοστίζει 10€, ενώ ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει κατ’ ελάχιστο με ένα Τεμάχιο (1/5), το οποίο κοστίζει 2€. Κάθε Τεμάχιο αναγράφει τον τίτλο του Λαχείου, τον αριθμό, τη σειρά, το στοιχείο και την κλήρωση στην οποία ανήκει, την αρίθμησή του και τις ημερομηνίες κλήρωσης και παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης.

Για κάθε σειρά του Λαχείου, κερδίζουν 120 Λαχνοί που διακρίνονται στον Πρώτο Λαχνό, σε δύο Μεγάλους και σε 117 Μεσαίους Λαχνούς. Επίσης υπάρχει μία πληθώρα χιλιάδων Μικρών Λαχνών (άρτιοι).

Ο πρώτος λαχνός προσδιορίζεται από τον πενταψήφιο αριθμό που προκύπτει από τη διενέργεια κλήρωσης.

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:

 Κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

 Κέρδος από 100,01€ έως 1.000€: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

 Κέρδος από 1.000,01€ και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Κλήρωση Λαϊκό Λαχείο: Παραγραφή Κερδών

Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους κάθε κλήρωσης του λαχείου παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης όπως αναγράφεται και επί των λαχνών της κάθε κλήρωσης.

Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.

Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:

 Μικτά κέρδη προ φόρων έως 100€ ανά Λαχνό δύνανται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των πλανόδιων πωλητών, χωρίς την επίδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου.

 Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως και 1.500€ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

 Για ποσά από 200€ έως και 1.500€ ανά Λαχνό, σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης κέρδους για φορολογική χρήση, θα πρέπει να εισπράξετε το κέρδος σας από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

 Μικτά κέρδη από 1.500,01€ έως και 10.000€ ανά Λαχνό, καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

 Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 Μικτά κέρδη προ φόρων από 50.000,00€ και άνω ανά τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην Αθήνα.

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη, το οποίο υποβάλλεται εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης από αυτήν της είσπραξης των κερδών και έως την 31η Οκτωβρίου (εκτός εάν η Εταιρεία παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία με ανακοίνωση που γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, www.hellenic-lotteries.gr) εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού της ΕΕΕΠ «Κανονισµός εφαρµογής µέτρων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων».

Βεβαίωση Κέρδους χορηγείται αποκλειστικά για κέρδη που έχουν εισπραχθεί μέσω Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Δεν χορηγούνται βεβαιώσεις μικτών κερδών, προ φόρων, κάτω του ορίου των 200€ ανά Λαχνό.

Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους μέχρι τη διαπίστωση της εγκυρότητας ενός Λαχνού, με τις διαδικασίες Επαλήθευσης ή Αποκατάστασης, όπως αυτές περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό του παιγνίου.

Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή του κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που, κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για είσπραξη του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής του Λαχνού. Η αναστολή ισχύει μέχρι την εξακρίβωση του πραγματικού δικαιούχου, ή το ανώτατο, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση προς πληρωμή Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού.

Κλήρωση Λαϊκό Λαχείο: Πλαίσιο Κληρώσεων

Οι Κληρώσεις του Λαϊκού Λαχείου θα διενεργούνται κάθε εβδομάδα, δημόσια με ευθύνη πενταμελούς Επιτροπής Κλήρωσης, ή οποία συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της που ορίζεται από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και ανακοινώνεται στην ΕΕΕΠ (www.gamingcommission.gov.gr).

Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

Οι κληρώσεις του Λαϊκού Λαχείου διεξάγονται στα «ΚΑΠΑ STUDIOS – Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», Σπάτα, Θέση «Γιαλός», κάθε Τρίτη στις 20:50 και μεταδίδονται τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1.

Σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή της ημέρας, ώρας, του τόπου της κλήρωσης ή του τρόπου τηλεοπτικής μετάδοσης από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., θα ανακοινώνεται δημόσια στον Ιστότοπο του παιγνίου. Με απόφαση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. που κοινοποιείται στην ΕΕΕΠ και ανακοινώνεται δημόσια, για ειδικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατή η ματαίωση της Κλήρωσης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. δύναται να προβεί σε ακύρωση Λαχνών ή Τεμαχίων. Στη περίπτωση αυτή προβαίνει σε Δημόσια Ανακοίνωση (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) της ακύρωσης και των αναγνωριστικών στοιχείων των ακυρωμένων Λαχνών ή Τεμαχίων και αποσύρει τους άκυρους Λαχνούς ή Τεμάχια που τυχόν έχουν διατεθεί.

Στοιχεία επικοινωνίας της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Λεωφ. Αθηνών 112, 10442 Αθήνα, Αττική.

Τηλ. 800-800-5000 (από σταθερό χωρίς χρέωση) & (210) 579-8500 (από κινητό) , Site: www.hellenic-lotteries.gr

Όλα τα σημεία πώλησης αναφέρονται στον ιστότοπο της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (www.hellenic-lotteries.gr) καθώς και στον ιστότοπο του παιγνίου (www.laheia.gr).

Ο Γενικός Κανονισμός των Κρατικών Λαχείων και ο Ειδικός Κανονισμός του Λαϊκού Λαχείου είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. www.hellenic-lotteries.gr, όπως και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. www.gamingcommission.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, και υποβολή καταγγελιών, μπορείτε να καλέσετε στο 800-800-5000 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο (210) 579-8500 (από κινητό).

Μετά από κάθε κλήρωση προκύπτει ένας κατάλογος κερδών, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε αυτή την ιστοσελίδα (στον τομέα κληρώσεις), σε όλα τα σημεία πώλησης και στους λαχειοπώλες που κυκλοφορούν.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα κέρδη της κλήρωσης, σε όλες τις διαθέσιμες κατηγορίες κερδών και μπορείτε ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.