Η κίνηση του Μπόμπολα που κανείς δεν περίμενε: «Σεισμός» στην αγορά

Επιχειρήσεις: Σε μια κίνηση που προκάλεσε πολλά κεφάλια να… γυρίσουν, προχώρησε ο μέχρι τώρα εκ των βασικών μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Λεωνίδας Μπόμπολας καθώς επιβεβαίωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των μετοχών του στη Reggeborgh.

Η συμμετοχή του κ. Μπόμπολα μειώνεται σε 3,046% από 14,794% και της Reggeborgh αυξάνεται σε 24,29% από 14,794% ενώ δύναται να αυξηθεί περαιτέρω σε 27,48%.

Ακολουθεί η γνωστοποίηση της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο:

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ’ άρθρο 9 του ν.3556/2007), που έλαβε την 02.06.2021 από μετόχους της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Α. Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option συμφωνηθέν την 10.09.2020) από την REGGEBORGH INVEST B.V., ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την άσκηση του Call Option:

(i) άμεση συμμετοχή: 24.432.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 11,402% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και
(ii) έμμεση συμμετοχή: 2.450.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,143% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα εταιρείας, ORANOM HOLDINGS LTD.

Συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 26.882.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 12,546% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την άσκηση του Call Option (28.05.2021):

(i) άμεση συμμετοχή: 4.076.183 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,902% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και
(ii) έμμεση συμμετοχή: 2.450.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,143% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα εταιρείας, ORANOM HOLDINGS LTD.
Συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 6.526.183 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 3,046% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Η γνωστοποίηση γίνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 9 (παρ. 3 και 4) και 10 (ε) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, διότι το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου στην Εκδότρια σημείωσε μεταβολή ≥3% και κατήλθε του ορίου 5%, συνεπεία άσκησης του Call Option (συμφωνηθέν την 10.09.2020) από την REGGEBORGH INVEST BV.

Β. Η REGGEBORGH INVEST B.V., ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου, ως αποτέλεσμα άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option συμφωνηθέν την 10.09.2020), ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές) πριν την άσκηση Call Οption :
(i) άμεση συμμετοχή: 14,794% (ήτοι 31.698.933 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
(ii) έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 14,794% (ήτοι 31.698.933 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς (Call Option) :
(i) 26.882.023 μετοχών, ήτοι ποσοστό 12,5457% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, με περίοδο άσκησης/μετατροπής, η οποία είναι μεταξύ της 1ης και της 240ης ημέρας μετά την 10.09.2020, και
(ii) 6.628.260 μετοχών, ήτοι ποσοστό 3,1867% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, με περίοδο άσκησης/μετατροπής, η οποία είναι μεταξύ της 20ης Απριλίου και της 20ης Ιουλίου 2021

Άμεση συμμετοχή : 30,5261% (ήτοι 65.409.216 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
Έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 30,5262% (ήτοι 65.409.216 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές) μετά την άσκηση Call Οption (28.05.2021):
(i) άμεση συμμετοχή: 24,294% (ήτοι 52.054.773 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
(ii) έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 24,294% (ήτοι 52.054.773 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς (Call Option):
6.628.260 μετοχών, ήτοι ποσοστό 3,187% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, με περίοδο άσκησης/μετατροπής, η οποία είναι μεταξύ της 20ης Απριλίου και της 20ης Ιουλίου 2021

  • Άμεση συμμετοχή : 27,481% (ήτοι 58.883.033 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
  • Έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και
  • Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 27,481% (ήτοι 58.883.033 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Επιχειρήσεις: Ποιος είναι ο Λεωνίδας Μπόμπολας

Το 15% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανήκει στον μικρό γιο του Γιώργου Μπόμπολα, της οικογένειας που σήμερα διαχειρίζεται το 50% του εθνικού δικτύου της Ελλάδας, σωρεία δημοσίων έργων και σημαντικά ΜΜΕ στη χώρα.

Όταν στις αρχές του ’60 ο νεαρός πολιτικός μηχανικός Γιώργος Μπόμπολας αναζήτησε εργασία στο ελληνικό Υπουργείο Δημοσίων Έργων και απορρίφθηκε καθώς είχε «φακελωθεί» ως κομμουνιστής, σίγουρα δεν ανέμενε ότι μια μέρα θα χαρακτηριζόταν ως ο απόλυτος «άρχοντας» των δημοσίων έργων στη χώρα.

Μια απόρριψη που αποδείχθηκε ευλογία, καθώς στράφηκε στον ιδιωτικό τομέα. Το 1968 ίδρυσε την κατασκευαστική «Τεχνοδομή», με συνέταιρο τον μετέπειτα υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Ευάγγελο Κουλουμπή.

Δέκα χρόνια μετά, το 1977 ίδρυσε την ΑΚΤΩΡ. Εκείνα τα χρόνια έκανε και τα πρώτα του βήματα στον Τύπο με την έκδοση της «Σοβιετικής Εγκυκλοπαίδειας», εξασφαλίζοντας άδειες από το αρμόδιο σοβιετικό πρακτορείο χάρη στις άκρες που φημολογείται ότι είχε με την Κα ΓκεΜπε!

Μαζί με τον συνεργάτη του Αλέκο Φιλιππόπουλο μπήκε για τα καλά στον χώρο των εκδόσεων, δημιουργώντας το 1981 την πρώτη έγχρωμη ταμπλόιντ εφημερίδα στην Ελλάδα, το Έθνος. Η εφημερίδα, με ελκυστική θεματολογία, κέρδισε την πρώτη θέση στις κυκλοφορίες, ενώ στήριζε την άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία.

Παρόλα αυτά, οι σχέσεις τους κλονίστηκαν όταν το Έθνος κατηγορήθηκε επειδή χαρακτήρισε τον Κοσκωτά «μαφιόζο» και το ΠΑΣΟΚ σφύριξε αδιάφορα.

Το Έθνος φρόντισε να εκδικηθεί, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ το ’89.

Εκείνη τη χρονιά δόθηκαν προσωρινές άδειες για τη λειτουργία ιδιωτικής τηλεόρασης και ο Γιώργος Μπόμπολας ίδρυσε το MEGA, τον πρώτο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας.

Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες του επιχειρηματία είχαν αρχίσει να γιγαντώνονται. Το 1996 υπογράφεται η σύμβαση για την Αττική Οδό και τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ενώ τρία χρόνια μετά η ΑΚΤΩΡ συγχωνεύεται με την Ελληνική Τεχνοδομική, δημιουργώντας τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Την περίοδο της προετοιμασίας για την Ολυμπιάδα, η εταιρεία αναλαμβάνει ό,τι κατασκευή «κινείται» στα δημόσια έργα και μπαίνει στο στόχαστρο των ανταγωνιστών και της αντιπολίτευσης για «προνομιακές αναθέσεις» εκ μέρους της κυβέρνησης Σημίτη, με αντάλλαγμα την προνομιακή κάλυψη στα μέσα ενημέρωσης. Ο τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμανλής, έκανε λόγο για «νταβατζήδες» και υποσχέθηκε να πολεμήσει το σύστημα της «διαπλοκής».

Όντως, έφερε τον νόμο «Περί Βασικού Μετόχου», απαγορεύοντας σε βασικούς μετόχους μέσων ενημέρωσης να αναλαμβάνουν δημόσια έργα.

Εντούτοις, ο νόμος δεν έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα πολλοί να κάνουν λόγο για «επηρεασμό» των Βρυξελλών.