Καζίνο στο Μαρούσι: Ανατροπή – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας

Καζίνο: «Φρένο» του Συμβουλίου της Επικρατείας στην μεταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι. Όλες οι εξελίξεις για την υπόθεση στο xristika.gr

«Κόκκινο» άναψε με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακύρωσε την απόφαση που είχε ληφθεί με βάση νόμο του 2017 (4499/2017) για τη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι Αττικής.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος που όριζε τα της μεταφοράς ύπήρξε φωτογραφικός, δηλαδή ατομική ρύθμιση, η οποία δεν επιτρέπεται από βασικές διατάξεις.Κατά συνέπεια, η μεταφορά δεν μπορεί να γίνει αφού η απόφαση της Ολομελείας 44/ 2021 είναι αμετάκλητη, αλλά ενδέχεται στο μέλλον η κυβέρνηση να ρυθμίσει το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο βασισμένο την δικαστική απόφαση.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχαν προσφύγει ο δήμος Χαλανδρίου, το καζίνο Λουτρακίου, αλλα και κάτοικοι της περιοχής.Αναλυτικά σημεία της αποφάσεως της Ολομελείας του ΣτΕ.

Η περίληψη της απόφαση του ΣτΕ:

«Το Σύνταγμα δεν αποκλείει, κατ’ αρχήν, την εισαγωγή με τυπικό νόμο ρυθμίσεων ατομικού χαρακτήρα, κατ’ απόκλιση από τη συνήθη διαδικασία που καθορίζεται στην οικεία νομοθεσία. Τούτο, όμως, ενόψει της συνταγματικής αρχής της διάκρισης των λειτουργιών, είναι επιτρεπτό κατ’ εξαίρεση, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, που δικαιολογούν τη θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων με τυπικό νόμο.

Η συνδρομή δε των ειδικών αυτών συνθηκών πρέπει να προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του τυπικού νόμου και τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία ή από τις συζητήσεις κατά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή ή, τέλος, από τις συντρέχουσες πραγματικές περιστάσεις, υπό τις οποίες καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη επιλογής από τον νομοθέτη της ως άνω εξαιρετικής διαδικασίας.

Περαιτέρω, η θέσπιση με τυπικό νόμο ρυθμίσεων ατομικού χαρακτήρα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις δεν παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις και αρχές, καθώς και οι κανόνες του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλοι κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος.

Τέτοιοι κανόνες είναι, μεταξύ άλλων, οι απορρέοντες από την συνταγματική αρχή της ισότητας [άρθρο 4 Συντάγματος] και από το δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας, με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ανταγωνιστικής αγοράς [άρθρο 5 Συντάγματος], καθώς και η συναφής αρχή της διαφάνειας κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων που ευνοούν ορισμένα πρόσωπα ή κατηγορίες προσώπων ή περιορίζουν τον ανταγωνισμό, ώστε να δύναται να διαγνωσθεί εάν οι ρυθμίσεις αυτές κινούνται εντός των συνταγματικών ορίων.

Με τις διατάξεις των άρθρων 6-10 του ν. 4499/2017 ο νομοθέτης επιτρέπει τη μεταφορά του λειτουργούντος, δυνάμει των διατάξεων του ν. 3139/2013, καζίνο της επιχείρησης ΕΚΠΑ ΑΕ, από την Πάρνηθα σε άλλη θέση εντός της Περιφέρειας Αττικής, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, προσδιορίζει δε τα γενικά χαρακτηριστικά της θέσης στην οποία επιτρέπεται η μεταφορά.

Από τα γενικά χαρακτηριστικά της θέσης στην οποία επιτρέπεται η μεταφορά προκύπτει ότι η νέα θέση διαφέρει ουσιωδώς από τη θέση στην οποία λειτουργεί το καζίνο της ΕΚΠΑ ΑΕ, δυνάμει του ν. 3139/2013 και της κυρωθείσης με τον νόμο αυτό σύμβασης.

Εισάγεται δε, με την ρύθμιση του ν. 4499/2017, απόκλιση από την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας καζίνο, η οποία προβλέπει, διαχρονικώς, τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο.

Πρόκειται, συνεπώς, για ευνοϊκή, υπέρ της ΕΚΠΑ ΑΕ, ρύθμιση τυπικού νόμου, η οποία έχει ατομικό χαρακτήρα, καθ’ ο μέρος με αυτήν αίρεται η δεσμεύουσα την ΕΚΠΑ ΑΕ απαγόρευση μεταφοράς του καζίνο από το Ξενοδοχείο Mont-Parnes και παρέχεται στην εταιρεία το δικαίωμα μεταφοράς σε άλλη θέση, με τελείως διαφορετικά -ποιοτικώς- χαρακτηριστικά.

Εξ άλλου, δεν προκύπτει ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν τη θέσπιση με τον ν. 4499/2017 της ως άνω ατομικού χαρακτήρα ρύθμισης. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, οι διατάξεις των άρθρων 6 επ. του ν. 4499/2017, θεσπίζουσες ρύθμιση ατομικού χαρακτήρα κατ’ απόκλιση από την συνταγματική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, χωρίς να προκύπτει ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν την απόκλιση αυτή, αντίκεινται στο Σύνταγμα.

Μειοψήφησαν τέσσερις Σύμβουλοι, κατά τη γνώμη των οποίων με τις διατάξεις του ν. 4499/2017 προβλέπεται μεταφορά ήδη αδειοδοτημένης και λειτουργούσας επιχείρησης καζίνο και όχι ίδρυση νέας, με συνέπεια να μη μπορεί να θεωρηθεί ότι εισάγεται απόκλιση από την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας καζίνο. Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση, συντρέχουν εν προκειμένω ειδικές περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογούν τη μεταφορά».

Δείτε επίσης:

Σεισμός στην αγορά: «Tο μεγάλο μπαμ» – Εξέλιξη – «βόμβα» με τον Σκλαβενίτη

Η έκτακτη ανακοίνωση της Vodafone που τους τρέλανε όλους – Απίθανη προσφορά

«Λουκέτο» σε κορυφαία ελληνική εταιρεία – Εξαγοράζεται από Τούρκους

Επίσης με την απόφαση 45/2021 της Ολομελείας του ΣτΕ ακυρώθηκε και απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία προεγκρίθηκε η κατ’ αρχήν χωροθέτηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στον Δήμο Αμαρουσίου.

Τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία και πιο συγκεκριμένα στις εισηγμένες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας, αναλύει η μελέτη της PwC Ελλάδας με τίτλο «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις ελληνικές επιχειρήσεις».

Χαρακτηριστικό στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη είναι η διαπίστωση ότι οι εισηγμένες επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν την δυνατότητα που τους δόθηκε για άντληση επιπλέον ρευστότητας μέσω αύξησης του δανεισμού τόσο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από την αναγκαστική παύση δραστηριότητας όσο και για την δημιουργία επάρκειας σε επίπεδο ταμειακών διαθέσιμων, ως δικλείδα ασφαλείας στο πλαίσιο ενός έντονα αβέβαιου περιβάλλοντος.

Έτσι, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019, το 2020 ο συνολικός δανεισμός των εισηγμένων εταιρειών αυξήθηκε κατά 1,8 δισ. ευρώ (6%), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα σημείωσαν συνολική αύξηση κατά 0,9 δισ. ευρώ(9%).

Ταυτόχρονα, οι εισηγμένες εταιρείες αξιοποίησαν τα προγράμματα που προωθήθηκαν από το κράτος συγκρατώντας έτσι τα έξοδα τους. Βάσει του δείγματος της μελέτης, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η συνολική χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων κατέρρευσε κατά 13 δισ. ευρώ (-28%).

Ωστόσο η ανακοίνωση των θετικών ειδήσεων σχετικά με τον εμβολιασμό συνέβαλε σε ανάκαμψη η οποία συνέβαλε σε αύξηση της τάξης του 13% έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Ως ήταν αναμενόμενο, ο αναγκαστικός περιορισμός των μετακινήσεων και της λειτουργίας ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων οδήγησε στην πτώση του κύκλου εργασιών των εισηγμένων κατά 21,4% σε μέσο όρο, το πρώτο εξάμηνο του έτους με αντίστοιχη αρνητική επίπτωση στη κερδοφορία.

Μια πιο αναλυτική μελέτη της επίπτωσης στο κύκλο εργασιών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν εταιρείες που παρουσίασαν σημαντική μείωση στο κύκλο εργασιών τους ενώ άλλες είχαν οριακή επίπτωση ή ακόμα και αύξηση.

Αντίθετα, όσες εταιρείες έδειξαν ευελιξία και προσαρμόστηκαν στα δεδομένα της πανδημίας, αύξησαν τα έσοδά τους κατά 12% και το δανεισμό τους κατά 7%.

Επιπλέον, για ακόμα μια φορά γίνεται ορατή η ανθεκτικότητα του κλάδου των Υποδομών σε σύγκριση με τις εταιρείες του υπόλοιπου δείγματος, οι οποίες οδηγήθηκαν σε μία μείωση εσόδων της τάξης του 21% και σε οριακή αύξηση δανεισμού κατά 2%.

Στις 41 ανέρχονται οι εταιρείες του δείγματος που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στο χτύπημα της πανδημικής κρίσης αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών τους κατά το ιδιαίτερο πρώτο εξάμηνο του 2020.
Η πλειοψηφία τους (21 εταιρείες) ανήκουν στον κλάδο της Βιομηχανίας και συγκεκριμένα παράγουν ή προσαρμόστηκαν ώστε να παράγουν προϊόντα τα οποία είχαν υψηλή ζήτηση κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, όπως υγειονομικό υλικό και ειδή προσωπικής υγιεινής (Παπουτσάνης, Σαράντης), φαρμάκων (Lavipharm) και είδη διατροφής (Νίκας, Κρι-Κρι, ΕΛΓΕΚΑ).

Οι εταιρείες τεχνολογίας (Πλαίσιο, Quest, Performance Technologies, Εpsilon Net, Space Hellas) είδαν τα έσοδά τους να αυξάνονται λόγω της αυξημένης ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Παράλληλα, οι εταιρείες στον υποκλάδο των logistics (Φούντλινκ, ACS μέλος της Quest) κατάφεραν να συντηρήσουν τα αποτελέσματά τους από την αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους.

Οι εταιρείες επένδυσης σε ακίνητη περιουσία παρουσίασαν αύξηση στον τζίρο τους αποτυπώνοντας την αύξηση των χαρτοφυλακίων τους μέσω επενδύσεων κατά τη διάρκεια του 2019 και στις αρχές του 2020.

Παράλληλα, οι εταιρείες Δρομέας και Sato είδαν τα έσοδά τους να αυξάνονται ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων λόγω του μέτρου της τηλεργασίας που επιβλήθηκε κατά το διάστημα του lockdown.

Καζίνο: Οι εταιρείες με αύξηση εσόδων μεγαλύτερη από 5%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 20,9 45,8%
TRASTOR Α.Ε.Ε.A.Π. 6,0 43,8%
ΝΙΚΑΣ, Π. Γ., Α.Β.Ε.Ε. 28,3 43,5%
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. 13,1 25,6%
ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. 9,9 25,3%
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.E. 33,4 20,1%
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 15,5 18,3%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 303,9 17,7%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 166,5 17,6%
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 65,9 14,8%
FLEXOPACK A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 51,4 13,7%
LAVIPHARM Α.Ε. 18,3 12,9%
SPACE HELLAS Α.Ε. 33,0 11,1%
SATO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 7,0 10,5%
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 92,2 10,4%
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 47,9 10,0%
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 6,2 8,3%
ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 515,4 8,2%
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 148,6 8,0%
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 54,5 7,9%
EPSILON NET A.E. 8,4 7,3%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. 183,7 6,7%
ΕΛΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 14,5 6,1%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 151,5 5,8%
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. 10,6 5,2%
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 16,6 5,0%

Lockdown: Τα Jumbo… βουλιάζουν!

Η απόφαση του ιδιοκτήτη των Jumboνα μην ανοίξει τα καταστήματα της αλυσίδας με click away και η κατάρρευση του e-shop πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, αποδεικνύονται καθοριστικές για το παρόν και το μέλλον της εταιρείας.

Ο Απόστολος Βακάκης έδωσε χώρο σε μεγάλες εμπορικές αλυσίδες να εκμεταλλευτούν το κενό που δημιουργήθηκε στην ανάγκη για παιχνίδια, με αποτέλεσμα να του γυρίσει μπούμερανγκ. Διαβάστε στο xristika.gr όλες τις εξελίξεις για τα Jumbo.

Στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Jumbo λόγω του απαγορευτικού (lockdown) λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που έχει πλήξει το σύνολό της εγχώριας αγοράς αποδίδει η διοίκηση της εταιρείας τη βουτιά κατά 54% των πωλήσεων του Δεκεμβρίου και συνολικά κατά 18% στο σύνολο του έτους

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της θυμίζει πως τα εμπορικά καταστήματα στην Ελλάδα έμειναν κλειστά σε δύο μεγάλες και κρίσιμες περιόδους, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα του 2020, περιόδους που αντιπροσωπεύουν κάτι λιγότερο από το ένα τρίτο των συνολικών πωλήσεών τους. Όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωση, το Πάσχα αντιπροσωπεύει το 12% και τα Χριστουγεννα το 33% των ετήσιων πωλήσεων της αλυσίδας.
Μάλιστα, κάνει λόγο για ένα «αυστηρό απαγορευτικό λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που επέβαλε, δύο φορές, η Ελληνική Κυβέρνηση», το οποίο σημείωσε πολλές αναμφισβήτητες επιτυχίες στον υγειονομικό τομέα, όμως τραυμάτισε βαριά το οργανωμένο ελληνικό λιανεμπόριο.

Η διοίκηση της Jumbo αναφέρει πως η Ελλάδα είχε επιλέξει να προχωρήσει σε απαγορευτικό λειτουργίας των καταστημάτων (lockdown) τον Νοέμβριο, με στόχο να επαναλειτουργήσει η Χριστουγεννιάτικη αγορά τον Δεκέμβριο. Όπως, συνεχίζει η ανακοίνωση, το Δεκέμβριο το επιδημιολογικό φορτίο ανέτρεψε αυτή την πολιτική. «Παρά την αλλαγή των αρχικών σχεδιασμών, πρακτικά ουδεμία εναλλακτική πολιτική εφαρμόστηκε ως προς το λιανεμπόριο. Ως αποτέλεσμα ήρθε το απόλυτο -χωρίς χρονικό ορίζοντα- απαγορευτικό λειτουργίας των οργανωμένων καταστημάτων, περιλαμβανομένου και του Ιανουαρίου του 2021», τονίζει η Jumbo.

Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της όπου δεν κάνει λόγο για την αδυναμία της να διενεργήσει μέρος έστω των πωλήσεων της μέσω της υπηρεσίας click away καθώς δεν είχε τις ανάλογες υποδομές αλλά και μέσω του e-shop της που λειτούργησε ανά διαστήματα (σ.σ. σε νέα ανακοίνωση σήμερα αναφέρεται πως «το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αυτή την στιγμή δέχεται παραγγελίες»), εκφράζει, δε, την «ελπίδα ότι κάποια στιγμή η Ελληνική Κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα συνεκτικό, καθολικό σχέδιο ισότιμης επαναλειτουργίας του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η εισηγμένη, ο Δεκέμβριος 2020 με το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων στην Ελλάδα να παραμένει κλειστό καθώς και 2 καταστήματα να είναι κλειστά στην Κύπρο και ένα στη Βουλγαρία, καταγράφηκε μείωση των πωλήσεων κατά -54% περίπου διευρύνοντας τις συνολικές απώλειες για το έτος στο -18,2% από -10,7% το 11μηνο.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Jumbo παρουσιάζει συγκριτικά με τη βουτιά των πωλήσεων αισθητή διαφοροποίηση. Το Δεκέμβριο που σύμφωνα με την εταιρεία χάθηκε λίγο πάνω από το μισό των πωλήσεων, η μετοχή της Jumbo κατέγραψε συγκριτικά μικρές απώλειες σε ποσοστό 5,2% (κλείσιμο στις 31/12/ στα 14,21 ευρώ).

Στο σύνολο, δε, του 2020, με την υποχώρηση των πωλήσεων της Jumbo να ανέρχεται σε 18,2%, η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε απώλειες 23%, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει το έτος με απώλειες 11,74%. Όσο για τις πρώτες πέντε συνεδριάσεις του 2021, η μετοχή της εισηγμένης διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά των τελευταίων μηνών, πέριξ των 14 ευρώ.

Δεδομένης, δηλαδή, της πορείας των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και με άγνωστο ακόμη το χρόνο που θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματά της στην Ελλάδα, η μετοχή διατηρεί αντοχές, αφού εκτός των άλλων η Jumbo διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα ταμεία μεταξύ των εγχώριων εισηγμένων.

Ο Όμιλος σε προγενέστερη ανακοίνωσή του στις 14 Δεκεμβρίου είχε σημειώνει πως «διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού να ανέρχονται σε 639,57 εκατ. Ευρώ από 636,99 εκατ. Ευρώ κατά την 31.12.2019».

Δείτε επίσης:

Σεισμός στην αγορά: «Tο μεγάλο μπαμ» – Εξέλιξη – «βόμβα» με τον Σκλαβενίτη

Η έκτακτη ανακοίνωση της Vodafone που τους τρέλανε όλους – Απίθανη προσφορά

«Λουκέτο» σε κορυφαία ελληνική εταιρεία – Εξαγοράζεται από Τούρκους

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr