Εξέλιξη – «βόμβα» με μεγάλη ελληνική τράπεζα: Τι θα γίνει με όσους έχουν δάνειο

Τράπεζες: Ανακατατάξεις, αλλαγές και… ανησυχίες φέρνει η νέα πορεία ανάπτυξης μεγάλης ελληνικής τράπεζας, η οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Έτσι, η Attica Bank θέτει σε εφαρμογή ένα ισχυρό τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, με στόχο το διπλασιασμό των χορηγήσεων, το μηδενισμό ΜΕΔ/ΜΕΑ, τη συμμετοχή στον “ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ” και την βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, μέσω της ενεργοποίησης του αρ.27Α του Ν. 4172/2013.

Επιπλέον, το πλάνο περιλαμβάνει αύξηση καταθέσεων +7,4% ετησίως με χαμηλότερο κόστος, αύξηση μεγεθών και βελτίωση κερδοφορίας, επαρκή εποπτικά κεφάλαια, ολοκλήρωση ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού και απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA.

Συγκεκριμένα, η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2020, σηματοδοτεί την πλήρη και οριστική εξυγίανση του Ισολογισμού της Attica Bank.

Η Τράπεζα, απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος – υψηλό απόθεμα ΜΕΑ, έκθεση άνω του €1δισ. στον ELA, κεφαλαιακό έλλειμα από το AQR/Stress Test 2015, – ολοκληρώνει θετικά τη δύσκολη και πολυσύνθετη προσπάθεια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016.

Ταυτόχρονα όμως, σηματοδοτεί τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών της, σε πορεία ανάπτυξης με την εφαρμογή του νέου, τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου.

Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής η Attica Bank, υιοθετώντας τις αρχές του sustainable banking, έχει στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεων, βασιζόμενη στην άμεση ολοκλήρωση του ψηφιακού της μετασχηματισμού και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, στις υποδομές και στο περιβάλλον καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων.

Ιδιαίτερης αξίας για την Τράπεζα είναι οι συνέργειες που αναπτύσσει προς την κατεύθυνση αυτή με το μέτοχό της ΤΜΕΔΕ.

Τράπεζες: Με το… βλέμμα στην κρατικοποίηση η Attica

Η κρατικοποίηση αποτελεί το πρώτο αναγκαίο βήμα του σχεδίου ριζικής εξυγίανσης του ισολογισμού της Attica BankΑΤΤ -29,90% καθώς η τράπεζα έκλεισε τη χρήση 2020 με μεγάλες ζημιές και ενεργοποιούνται οι διατάξεις του νόμου Χαρδούβελη για τον συμψηφισμό των οριστικών και εκκαθαρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών της απαιτήσεων.

Η Attica έκλεισε τη χρήση 2020, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, με καθαρές ζημιές 306,4 εκατ. ευρώ, λόγω των προβλέψεων ύψους 286 εκατ. ευρώ που πήρε μπροστά για τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τις οποίες προτίθεται να διενεργήσει φέτος, εντασσόμενη στον Ηρακλή ΙΙ.

Η εγγραφή ζημιάς 306 εκατ. ευρώ οδηγεί σε αυτόματη ενεργοποίηση της υποχρέωσης αύξησης κεφαλαίου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να συμψηφισθεί η οριστική και εκκαθαρισμένη αναβαλλόμενη λογιστική απαίτηση. Κύκλοι της τράπεζας υπονοούσαν χθες την παραπάνω εξέλιξη, αναφέροντας ότι επίκειται βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, μέσω της ενεργοποίησης του αρ.27Α του Ν. 4172/2013

Πρόκειται για το νόμο Χαρδούβελη, ο οποίος επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να αναγνωρίζουν στα εποπτικά ίδια κεφάλαια το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών τους απαιτήσεων (DTC), καθιερώνοντας αυτόματο και υποχρεωτικό συμψηφισμό τους. Όταν οι τράπεζες εμφανίζουν κέρδη, συμψηφίζουν DTC με φορολογία εισοδήματος. Όταν εμφανίζουν ζημίες, συμψηφίζουν DTC με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Παρότι η Αttica Bank δεν έχει αναρτήσει ακόμη οικονομικές καταστάσεις και δεν έχει δημοσίως τοποθετηθεί για το θέμα της αύξησης κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μετά την ΑΜΚ, το Δημόσιο θα βρεθεί να κατέχει τουλάχιστον το 25% της τράπεζας.,

Σημειώνεται ότι για να προχωρήσει αύξηση κεφαλαίου της Attica υπέρ Δημοσίου θα πρέπει προηγουμένως, η κυβέρνηση να ολοκληρώσει το πλαίσιο καθώς εκκρεμεί, εδώ και χρόνια, ο καθορισμός σειράς τεχνικών λεπτομερειών.

Για παράδειγμα, δεν έχει καθορισθεί αν τα κεφάλαια θα δίνονται με μετρητά ή με έκδοση ομολόγου, ενώ δεν μορφοποιήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για τη δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων προαίρεσης από το Δημόσιο σε ιδιώτη/ες επενδυτή/ές.

Πρόκειται για κρίσιμες στην περίπτωση της Attica λεπτομέρειες καθώς ενδέχεται να παρέχουν τη δυνατότητα να μετατραπεί η υποχρεωτική ΑΜΚ υπέρ Δημοσίου, σε αύξηση κεφαλαίου, μέσω της οποίας θα εισέλθει στρατηγικός επενδυτής αγοράζοντας από το Δημόσιο έναντι συμβολικού τιμήματος τα δικαιώματα προαίρεσης.

Τράπεζες: Το επιχειρηματικό πλάνο 2021-2023

Σε εφαρμογή της στρατηγικής της, η Attica Bank υιοθέτησε τις αρχές του sustainable banking ενώ το Επιχειρηματικό της Σχέδιο αναπτύσσεται με βάση τα κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής και διακυβέρνησης (‘ESG’). Η ένταξη της προστασίας του περιβάλλοντος στην εταιρική της κουλτούρα και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης, αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες μέγιστης κοινωνικής ευθύνης που διαμορφώνουν τις συνθήκες για την προσέλκυση νέων κεφαλαίων από επενδυτικούς οίκους που αξιολογούν τα κριτήρια “Environmental Social and Corporate Governance” (ESG) για τη διαμόρφωση τους επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.

Οι κύριοι στρατηγικοί τομείς στους οποίους θα εστιάσει η Τράπεζα την επόμενη τριετία είναι το τρίπτυχο Περιβάλλον, Ενέργεια, Υποδομές καθώς επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιστήμονες.

Η στρατηγική της Attica Bank για την περίοδο 2021-2023, συνοψίζεται στα κάτωθι σημεία:

  • Στο διπλασιασμό του ενεργητικού της Τράπεζας μέσω της αύξησης των χορηγήσεων στους κλάδους των υποδομών/κατασκευών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η χρηματοδότηση του οικοσυστήματος ενός έργου καθώς και των ελεύθερων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του.
  • Στην περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου των ATMs.
  • Στη διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων. Η Τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, όπως η επέκταση της στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με τις εταιρείες του Ομίλου Interamerican.
  • Στον πρακτικά, μηδενισμό των ΜΕΔ του παρελθόντος εντός του 2021 και τη διατήρηση του σχετικού δείκτη ΜΕΔ σταθερά κάτω από 4%.
  • Στην ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας. Η Τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες της για την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προς τους πελάτες της υπηρεσιών και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών ώστε η Τράπεζα να προσφέρει εξατομικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ταχύτητα και ασφάλεια. Η πανδημία, έχει επιταχύνει σημαντικά την πρόοδο της Attica Bank και στον τομέα αυτό, όπως αποδεικνύεται από την αυξημένη χρήση των ψηφιακών συναλλαγών. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνει την επάρκεια της υποδομής της Τράπεζας, η οποία αναπτύχθηκε συστηματικά από το τέλος του 2016, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της.

Στόχος της Τράπεζας είναι η προσφορά πλήθους ψηφιακών υπηρεσιών σε πελάτες λιανικής καθώς και σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση μέσω των ψηφιακών καναλιών, δίχως να απαιτείται φυσική παρουσία.

Oι ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και η σημαντική και στοχευμένη ανάπτυξη των νέων χρηματοδοτήσεων, σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη διαχείριση της βάσης κόστους, θα οδηγήσουν σε ισχυρή απόδοση κεφαλαίων προς όφελος των μετόχων, πελατών, εργαζόμενων και της ελληνικής οικονομίας.