ΕΣΠΑ 2024: Νέα επιδότηση – Πάρτε άμεσα χιλιάδες ευρώ με αυτό το νέο πρόγραμμα

Νέα επιδότηση: Στις 6 Ιουνίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για επιδότηση έως 80% σε έργα έρευνας και ανάπτυξης από το «Ερευνώ – Καινοτομώ». 300 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα με τέσσερις επιμέρους δράσεις για έρευνα και ανάπτυξη. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, δημοσιεύθηκε η νέα πρόσκληση του «Ερευνώ – Καινοτομώ».

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών όπως οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα η βιομηχανική έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη.

ΕΣΠΑ 2024: Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το  “Ερευνώ – Καινοτομώ” 2024 απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις – δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργούν νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην ελληνική περιφέρεια που χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης και να διαθέτουν ΑΦΜ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

ΕΣΠΑ 2024: Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα

4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

7. Αειφόρος Ενέργεια

8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

ΕΣΠΑ 2024: Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και σε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

ΕΣΠΑ 2024: Τέσσερις επιμέρους δράσεις

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» περιλαμβάνει τέσσερις (4) δράσεις (επιμέρους προγράμματα) με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 800.000 €

Από 25% έως 80% κυμαίνονται τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για τη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2024

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη ΜΜΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ.

Προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων: Συγκριτική Αξιολόγηση

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 2.000.000 €

Από 25% έως 80% κυμαίνονται τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για τη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2024
Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση. Αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό.

Προϋπολογισμός: 180 εκατ. ευρώ

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων: Συγκριτική Αξιολόγηση

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 2.000.000 €

Από 35% έως 60% κυμαίνονται τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για τη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:  6 Ιουνίου 2024

Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες  επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική  χρήση.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση (FIFO).

Προϋπολογισμός: 39 εκατ. ευρώ.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe

Το ποσοστό επιδότησης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου 2024.

Ποσοστό επιδότησης: Η ένταση ενίσχυσης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος  «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων: Η αξιολόγηση θα είναι άμεση (FIFO).

Προϋπολογισμός: 21 εκατ. ευρώ

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024.

Η παρέμβαση ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://bit.ly/3qDZ2w3 ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, για την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων στο παραπάνω επιδοτούμενο πρόγραμμα.

*Του Γιώργου Μαντζαβέλα, Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων της VK PREMIUM.