Επιδοτήσεις έως 2.000 ευρώ: Αυτοί είναι οι δικαιούχοι – Κριτήρια και δικαιολογητικά

Επιδοτήσεις 2022: Επιδοτήσεις από 1.500 έως 2.000 ευρώ μπορούν να λάβουν φοροτέχνες και λογιστές για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεών τους. Αυτό προβλέπει η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη, 9 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα, 18 Απριλίου.

Επιδοτήσεις 2022: Ποιοι ωφελούνται

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως εξής:

  • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις
  • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
  • Ύψος επιδότησης

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

  • Επιχορήγηση έως 2.000 ευρώ για έσοδα χρήσης το 2020 λιγότερα ή ίσα με 20.000 ευρώ.
  • Επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ για έσοδα το 2020 πάνω από 20.000 ευρώ.

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 που υποβλήθηκε το 2021, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών».

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Επιδοτήσεις 2022: Τι επιδοτείται

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησής του και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών». Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Επιδοτήσεις 2022: Έως 100.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ 2022 – Οι δικαιούχοι

Γενναίες οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 2022 με στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Πώς μπορείτε να πάρετε άμεσα χρήματα για τις επιχειρήσεις σας. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενώ γίνεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

– Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.

– Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.

– Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και η αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.000.000€, κατανέμεται δε ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

– 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών.

– 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από τη μία κατηγορία, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στην άλλη.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια που αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο»:

– Αγροδιατροφή.

– Τουρισμός της εμπειρίας.

– Τεχνολογίες και εφαρμογές για το περιβάλλον.

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Επιλέξιμες προς ενίσχυση στη συγκεκριμένη δράση είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΠΝΑ και θα υλοποιήσουν τις ενέργειές τους αποκλειστικά στην ΠΝΑ, ανήκουν δε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στη δράση και θα διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Η κατηγορία αυτή των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το άρ. 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1.1.2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες πριν από την υποβολή της πρότασης διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ. Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το άρ. 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1.1.2018 και οι οποίες πριν από την υποβολή της πρότασης διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ. Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με τον Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (de minimis), με ελάχιστο όριο δημόσιας δαπάνης τις 50.000€.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

– Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

– Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου προς ενίσχυση προϋπολογισμού από την επιχείρηση – δυνητικό δικαιούχο είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 35% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά εργασίες ανέγερσης, ανακαίνισης, διαμορφώσεων.

– Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικά (έως 35% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά μηχανήματα, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης, με επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000 ευρώ, αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης) και λογισμικό (π.χ. ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce).

– Δαπάνες προβολής, προώθησης, δικτύωσης.

– Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (έως 3.000€).

– Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (11.2.2022).

Ο επιλέξιμος προς ενίσχυση προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ενώ ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται η 30ή.6.2023.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι 75% για όλες τις κατηγορίες δαπανών, εκτός από το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, το οποίο ενισχύεται 100%.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης (επιλέξιμοι ΚΑΔ, προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λπ.) μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες: www.pepna.gr, www.elanet.gr.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 15.4.2022.

Επιδοτήσεις 2022: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για επιδότηση 1.300 ευρώ κάθε μήνα

Οι υποτροφίες εξασφαλίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη την Τετάρτη (9/2), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το newmoney.gr.

2.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι θα διεξάγουν επικουρικό διδακτικό έργο σε προπτυχιακά προγράμματα, θα λάβουν υποτροφίες από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ για τα ΑΕΙ της χώρας.

Η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου αφορά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και συνίσταται στη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και στην ενισχυτική διδασκαλία επιπρόσθετα της κύριας διδασκαλίας προπτυχιακών μαθημάτων.

Οι υποτροφίες εξασφαλίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη την Τετάρτη (9/2), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.

«Συνεχίζεται και φέτος ο επιτυχημένος θεσμός των ανταποδοτικών υποτροφιών, που έχει διττό στόχο: στηρίζει αφ’ ενός το διδακτικό έργο των Πανεπιστημίων μας, αφ’ ετέρου τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες, με διδακτική εμπειρία και οικονομικούς πόρους», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Επιδοτήσεις 2022: Οι δυνητικοί υπότροφοι

Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής κάθε Α.Ε.Ι.

Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α ́114), τα οποία οργανώνει και στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.

Το ύψος της υποτροφίας

Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300 €). Μία πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υποτροφίες των εξακοσίων πενήντα ευρώ (650 € με απόφαση του αρμοδίου ,ανά περίπτωση, οργάνου .

Υποχρεώσεις υποτρόφων

1. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου ορίζεται η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου συνολικής διάρκειας εκατόν εξήντα (160) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ ‘ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος.

2. Το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος.

ΕΣΠΑ: 3. Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 περιλαμβάνει:

α) Την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά θα καθοριστούν στην πρόσκληση του άρθρου 10,

β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων, με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνω- στικού αντικειμένου του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων,

γ) την υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του κάθε διδάσκοντος το μάθημα,

δ) τη διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των φροντιστηριακών μαθημάτων,

ε) τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που υποστηρίζουν.

4. Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β ́ της παρ. 3, πραγματοποιείται υποχρεωτικά επιπλέον των διδακτικών ωρών διαλέξεων θεωρίας κάθε μαθήματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε Τμήματος. Η ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το διδακτικό έργο, το οποίο αφορά στην παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου, το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά από το τακτικό ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4009/2011.

Επιδοτήσεις 2022: Διαδικασία κατανομής ωρών επικουρικού διδακτικού έργου

1. Το περιγραφόμενο επικουρικό διδακτικό έργο ανά γνωστικό αντικείμενο και τα επιμέρους μαθήματα που εντάσσονται σε αυτό, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ειδικότερα, ο αριθμός των ωρών παροχής επικουρικού διδακτικού έργου κατανέμεται ανά μάθημα σύμφωνα με τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος.

Ο αριθμός των ωρών δύναται να διαφέρει ανά μάθημα του γνωστικού αντικειμένου και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

2. Ο συνολικός αριθμός των ωρών επικουρικού διδακτικού έργου κάθε υποτρόφου ανέρχεται σε εκατόν εξήντα (160) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο για μια πλήρη υποτροφία, και αντίστοιχα σε ογδόντα (80) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο αντικείμενο για μια μερική υποτροφία. Κατ’ ελάχιστον το 40% του συνολικού αριθμού ωρών αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις επικουρικού διδακτικού έργου.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίζεται ο αριθμός των τμημάτων (μικρών ομάδων που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των τριάντα φοιτητών) για τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων ανά μάθημα του προγράμματος σπουδών καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής αυτών. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τον καθορισμό των τμημάτων και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής του επικουρικού διδακτικού δύναται να επικαιροποιείται βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και του βαθμού ανταπόκρισης των φοιτητών στην οργάνωση των φροντιστηριακών μαθημάτων.

4. Το επικουρικό διδακτικό έργο παρέχεται υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού (Μελών Δ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π, ακαδημαϊκών υποτρόφων, διδασκόντων π.δ. 407/1980, ομότιμων καθηγητών) , που έχει αναλάβει την αυτοδύναμη διδασκαλία του κάθε μαθήματος.

5. Ο επιβλέπων διδάσκων κάθε μαθήματος πιστοποιεί με βεβαίωσή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, τις συνολικές ώρες επικουρικού διδακτικού έργου που διεξήχθησαν από κάθε υπότροφο στο πλαίσιο κάθε μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου αυτού, βάσει των αποφάσεων των Συνελεύσεων για τον καθορισμό του ωρολογίου προγράμματος διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου και των βεβαιώσεων των επιβλεπόντων διδασκόντων, ο Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί τον αριθμό των συνολικών ωρών επικουρικού διδακτικού έργου, που διεξήγαγε ο κάθε υπότροφος ανά γνωστικό αντικείμενο.

Επιδοτήσεις 2022: Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία , οι ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων:

α) Mεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β ́ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

β) Δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα κατά την έννοια των περ. α’ έως στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́143).

γ) Ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4386/2016 και ισχύει σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

δ) Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχοι διδάσκοντες του π.δ. 407/80 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ε) Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

στ) Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία του άρθρου 5.

Επιδοτήσεις 2022 : Διαδικασία επιλογής υποτρόφων

1. Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία επισπεύδεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε., υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του κάθε Ιδρύματος, του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνει την προκήρυξη για την επιλογή των υποτρόφων του Ιδρύματος, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. και τις διατάξεις της παρούσας.

Ειδικότερα, η πρόσκληση για την επιλογή των υποτρόφων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων, τους λόγους αποκλεισμού από τη διαδικασία της πρόσκλησης, τις υποχρεώσεις των υποτρόφων, σε περίπτωση επιλογής τους, το ποσό της προς απόδοση υποτροφίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση προς απόδειξη των προς αξιολόγηση κριτηρίων και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και των συνοδευτικών δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα. Επιπλέον, των ως άνω στοιχείων, στην πρόσκληση αναφέρονται ανά Τμήμα:

α) Τα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο,

β) ο αριθμός των προς απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο και το είδος των προς απόδοση υποτροφιών (πλήρης ή μερική),

γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να συντομότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτά των προκηρυσσόμενων γνωστικών αντικειμένων της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα με τα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών, διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους, είναι δυνατή η συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών Αξιολόγησης.

5. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση της Συνέλευσης διαβιβάζεται ηλεκτρονικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο επι- κυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

6. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.

Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.

7. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 6 είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.

8. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.