Επιδοτήσεις αγροτών 2021: «Ζεστό» χρήμα 400 εκατ. ευρώ – Μόνο μία η προϋπόθεση

Επιδοτήσεις αγροτών 2021: Πώς θα μπείτε στο «πακέτο» των εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τι πρέπει να κάνετε και πώς. Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Επιδοτήσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ για αγρότες και κτηνοτρόφους φέρνει το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», η προδημοσίευση του οποίου τέθηκε πριν από λίγες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση και ολοκληρώνεται σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου, το οποίο θα προκηρυχθεί το καλοκαίρι, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 85.000 βιοκαλλιεργητές.

Οι δράσεις που θα προκηρυχθούν θα αφορούν μόνο στη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους και είναι οι εξής:

 • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.
 • Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Για πρώτη φορά στις βιολογικές καλλιέργειες σχεδιάζεται να ενταχθούν και τα μελισσοσμήνη, δίνοντας τη δυνατότητα σε 340 ενεργούς μελισσοκόμους βιολογικού μελιού με περίπου 60.000 κυψέλες να διεκδικήσουν επιδότηση.

Επιδοτήσεις αγροτών 2021: Επιλέξιμες καλλιέργειες

Σε ό,τι αφορά στη φυτική παραγωγή, έμφαση δίνεται σε δενδρώδεις καλλιέργειες και εντάσσεται σειρά νέων καλλιεργειών, όπως ροδιά, αβοκάντο κ.λπ., ενώ στις επιλέξιμες καλλιέργειες θα συμπεριληφθεί και το βαμβάκι, καθώς έχει παρατηρηθεί αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικό βαμβάκι τόσο από την εγχώρια κλωστοϋφαντουργία όσο και από τις διεθνείς αγορές.

Για τη Δράση 11.2.1 θα προκηρυχθούν δύο προσκλήσεις, ενώ οι επιλέξιμες καλλιέργειες για την πρώτη πρόσκληση είναι:

 • αραβόσιτος κτηνοτροφικός
 • αραβόσιτος εδώδιμος
 • χειμερινά σιτηρά
 • μηδική και τριφύλλι
 • άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 • όσπρια
 • βαμβάκι
 • λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες.

Η δεύτερη πρόσκληση της δράσης αφορά στις παρακάτω καλλιέργειες:

 • ελαιοκομία
 • σταφίδα
 • επιτραπέζια σταφύλια
 • οινοποιήσιμα σταφύλια
 • μηλοειδή
 • πυρηνόκαρπα
 • εσπεριδοειδή
 • αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά
 • ροδιά
 • αβοκάντο
 • ακτινίδιο
 • συκιά
 • μικρόκαρπες/δάσους
 • ακρόδρυα
 • φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή/ βολβώδη/καρότο/πατάτα.

Αντίστοιχα, δύο προσκλήσεις θα έχει και η Δράση 11.2.2 για την κτηνοτροφία.

Η μία πρόσκληση θα περιλαμβάνει ως επιλέξιμα ζώα τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση, αλλά και γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση, και η δεύτερη τα μελίσσια.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και για τις δύο δράσεις είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή τής αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021.

Επιδοτήσεις αγροτών 2021: Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» μπορούν να κριθούν:

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι ενεργοί γεωργοί.

Επιλέξιμοι προς ένταξη στις Δράσεις 11.2.1 και 11.2.2 είναι οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκοτόπους ή εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2020 και είναι ενεργή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης των προσκλήσεων.

Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο προσκλήσεις της ίδιας δράσης, αλλά και σε προσκλήσεις των δύο διαφορετικών δράσεων.

Επιδοτήσεις αγροτών 2021: Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.
 • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες), τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερομένου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
 • Να περιλαμβάνονται από την 31/12/2020 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π.
 • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάρια).

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,

β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης αγροτεμαχίου, δράσεις των Μέτρων 10 και 11,

γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

Παρουσιάζοντας το μέτρο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, δήλωσε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό το νέο μέτρο γιατί αποδεικνύει στην πράξη την επιλογή μας να στηρίξουμε τα βιολογικά προϊόντα και τους βιοκαλλιεργητές. Από εκεί που δίνονταν περίπου 85 εκατ. ευρώ το χρόνο για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων στον τόπο μας, τώρα δίνουμε 200 εκατ. ευρώ.

Επίσης διευρύνουμε το πεδίο των προϊόντων που εντάσσουμε στο πρόγραμμα, βάζοντας μέσα οπωροκηπευτικά, τις δενδρώδεις καλλιέργειες -που δεν περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο μέτρο- και εντάσσουμε τα μελίσσια, που είναι επίσης πολύ σημαντικό».

Από το ένθετο Αγροτικός Τύπος που κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα με τον Ελεύθερο Τύπο