Επίδομα παιδιού 2022: Αιτήσεις, κριτήρια και ποσά – Ανοίγει η εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ

Επίδομα παιδιού 2022: Πώς θα κάνετε αίτηση χωρίς λάθος. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε παιδί. Πότε θα καταβληθούν οι δόσεις. Όλες οι λεπτπομέρειες στο xristika.gr.

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να ανοίξει η εφαρμογή για νέες αιτήσεις για την καταβολή του επιδόματος παιδιού (Α21), και θα μείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Μαρτίου για τους ενδιαφερομένους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τις αιτήσείς τους μόνο ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους.

Στις 31 Μαρτίου αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη δόση και όσοι έχουν ήδη καταθέσει τις φορολογικές τους δηλώσεις και έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους θα πληρωθούν με βάση τα στοιχεία του 2020.

Οι επόμενες δόσεις θα καταβληθούν στις 31 Μαΐου, 29 Ιουλίου, 30 Σεπτεμβρίου και τέλη Νοεμβρίου.

Eπίδομα παιδιού 2022: Διευκρινίσεις από τον ΟΠΕΚΑ

Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας, που καταχωρούνται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Α21), πρέπει να είναι έγκυροι. (Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου και στο http://www.amka.gr/).

Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου πρέπει να έχουν φοιτητικές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.

Οι φοιτητές που μετεγράφησαν εντός του 2021 πρέπει να έχουν επιπλέον διαθέσιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας που είχαν πριν από τη μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος, θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στο Α21 βεβαίωση πρώτης εγγραφής.

Οι αλλοδαποί πολίτες ή ομογενείς, που διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης Α21, να έχουν σε ισχύ άδειες διαμονής στην Ελλάδα. Εάν οι άδειες διαμονής δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.

Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος 2021 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 2002) και είναι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, κ.λπ.), οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρούν στα σχετικά πεδία της αίτησης τον Αριθμό Μητρώου μαθητή, καθώς και τον Αριθμό Μμητρώου του σχολείου που φοιτά.

Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την ακρίβειά τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη πρόσφατης (έκδοση εντός του 2021) βεβαίωσης σπουδών στην αίτηση Α21.

Τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές των ΙΕΚ (ιδιωτικών-δημοσίων), των κολεγίων ή σπουδαστές της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), όπως οι σχολές θεάτρου, χορού, κ.λπ. ή φοιτητές των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού ή μαθητές του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ, πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (να έχουν εκδοθεί εντός του 2021) από τις σχολές φοίτησής τους.

Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την ακρίβεια τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη ή καταχώρηση στοιχείων της βεβαίωσης στην αίτηση Α21.

Οι βεβαιώσεις ιδρυμάτων του εξωτερικού πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένες.

Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων που διεκδικούν και οι δύο για τα ίδια εξαρτώμενα τέκνα το επίδομα παιδιού είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή τυχόν ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης της επιμέλειας των τέκνων ή υπεύθυνης δήλωσης του άλλου γονέα ή ηλεκτρονική συναίνεση του άλλου συζύγου.

Στις περιπτώσεις των διαζευγμένων γονέων είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ανάθεσης επιμέλειας.

Στις αιτήσεις που υπάρχουν επισυναπτόμενα, η έγκριση γίνεται μετά τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και, στη συνέχεια, ακολουθεί η πληρωμή.

Πριν από κάθε πληρωμή γίνεται επανέλεγχος των εισοδημάτων με βάση τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στο Α21 και το επίδομα επανυπολογίζεται.

Eπίδομα παιδιού 2022: Τι αλλάζει στις άδειες

Σε πορεία αυτοματοποίησης βρίσκεται η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων, από την αίτηση του υπαλλήλου και τις διαδικασίες των υγειονομικών επιτροπών έως τη διαχείριση και τελική έγκριση/απόρριψη της χορήγησης αναρρωτικής άδειας από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Φορέων.

Όπως προκύπτει από τη σχετική πράξη που αναρτήθηκε την Πέμπτη στη Διαύγεια το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην συγκρότηση Ομάδας Εργασίας και Υποομάδων Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα αναλάβει το έργο «Myanarrotikes: Ψηφιοποίηση και Αυτοματοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους δημόσιους υπαλλήλους».

Στόχος της εν λόγω Ομάδας Εργασίας είναι έως και τις 31/07/2022 να μεριμνήσει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων στο πλαίσιο της επέκτασης της παραγωγικής λειτουργίας σε όλη τη χώρα να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει τους διαχειριστές των εφαρμογών, να παρακολουθεί την ανάπτυξη του έργου, καταγράφοντας τα αναφυόμενα προβλήματα ή τις νέες ανάγκες καθώς και να δρομολογεί τις νέες υλοποιήσεις για τις επόμενες εκδόσεις των εφαρμογών σε συνεργασία με τους αναδόχους.

Την ίδια ώρα, θα πρέπει να παράξει στατιστικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των αρμοδίων Γενικών Γραμματέων και Υπουργών αναφορικά με την ποσοτική μείωση σε όρους κόστους και χρόνου των διοικητικών βαρών από την υλοποίηση του έργου αλλά και να καταγράφει την διαχρονική πορεία των στατιστικών στοιχείων αυτών.

Τέλος θα πρέπει να αξιολογεί και να υλοποιεί προτάσεις για την περαιτέρω απλούστευση ή/και εξυγίανση των υπαρχόντων διαδικασιών καθώς και να μεριμνά για την υλοποίηση σχετικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Eπίδομα παιδιού 2022: Τα οφέλη

Το έργο αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η σημαντική μείωση του συνολικού χρόνου διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης αναρρωτικής άδειας, η εξάλειψη διακίνησης έγχαρτου υλικού στα στάδια της διαδικασίας και εν τέλει η αξιοσημείωτη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για το Δημόσιο.

Επιπλέον, το εν λόγω έργο θα συμβάλει στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως υπαγορεύεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, καθώς θα επιτρέπει την εξ αποστάσεως ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών.

Η υλοποίησή του προϋποθέτει την συνδρομή μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων φορέων.

Ενδεικτικά θα πρέπει να εμπλακούν:

οι γιατροί που είναι ενεργοί χρήστες της Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,

οι υπηρεσίες Διοικητικού Δημόσιων Φορέων που χρησιμοποιούν την απογραφή,

άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μελών (ιατρών και γραμματέων κύριων και αναπληρωματικών) των υγειονομικών επιτροπών που θα χρησιμοποιούν το νέο υποσύστημα αναρρωτικών αδειών της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,

η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,

το Υπουργείο Υγείας,

οι Υγειονομικές Περιφέρειες (διευθύνσεις πληροφορικής και ανθρωπίνου δυναμικού),

οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (προϊστάμενοι τμημάτων κοινωνικών υποθέσεων, υγείας & πρόνοιας)

η ΗΔΙΚΑ,

η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΨηΔ και τέλος

η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Δημόσιας Διοίκησης του ΥΨηΔ.