ΕΕΤΑΑ Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ 2018: Δείτε τα ΕΔΩ με… ένα κλικ (eetaa.gr)

ΕΕΤΑΑ Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ 2018: Αναρτήθηκαν – επιτέλους – στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2018 – 2019 και το πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα προσωρινά αποτελέσματα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ, αλλά και τους προσωρινούς πίνακες των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά νομό, αλλά και το έντυπο ένστασης των γονέων στην ειδική εφαρμογή.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες

ΕΕΤΑΑ Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ 2018: Πώς θα τα δείτε

Για την εισαγωγή στην εφαρμογή απαιτείται ο ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης, τον οποίο γνωρίζει μόνον ο ίδιος/ίδια και απαιτείται κάθε φορά που επιθυμεί να κάνει εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να αντλήσει τα προσωπικά στοιχεία.

Μετά την ολοκλήρωση άντλησης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, οι αιτούντες με τη χρήση του προσωπικού τους κωδικού, μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους προσωρινούς πίνακες.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αυτούς δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας και των παιδιών. Αντί αυτών, εμφανίζονται οι κωδικοί αριθμοί που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ.

Οι αιτούσες μπορούν να δουν τους κωδικούς αυτών και των παιδιών τους, καθώς και την αναλυτική κατάσταση του φακέλου τους, στην ειδική εφαρμογή, που έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Κάντε κλικ εδώ για να μπείτε στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ

ΕΕΤΑΑ Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ 2018: Πώς γίνονται οι ενστάσεις

Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών και επί των πινάκων απορριφθεισών μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ ή ηλεκτρονικά μέσω e – mail με σκαναρισμένα έγγραφα και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής τους, σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης».

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier ), αυτή υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», για το σχολικό έτος 2018 – 2019 .

Η υποβολή της ένστασης κατά τον ανωτέρω τρόπο θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται, ήτοι μέχρι τις 25/7/2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

  • Για το εμπρόθεσμο της ένστασης, που θα υποβληθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αυτή πρωτοκολλείται από την ΕΕΤΑΑ.
  • Από τις ενστάσεις, που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 25/7/2018 και ώρα 14 :00.
  • Όσες υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
  • Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).
  • Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
  • Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

ΕΕΤΑΑ Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ 2018: Το έντυπο για τις ενστάσεις και οδηγίες

Δεδομένου ότι ο χρόνος για να υποβάλετε ένσταση είναι ασφυκτικά μικρός, το xristika.gr σας παραθέτει παρακάτω το έντυπο, αλλά και αναλυτικές οδηγίες:

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να “κατεβάσετε” το Έντυπο Ένστασης

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τις Οδηγίες Υποβολής Ένστασης

Διαβάστε επίσης: