Έχετε καταθέσεις στην τράπεζα; Προσοχή! Νέο… ντου από την Εφορία

Εφορία: Νέο… ντου στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς από την Εφορία, η οποία είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις τράπεζες για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι τράπεζες και όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στην εφορία τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων χιλιάδων φορολογουμένων, όπως επίσης και τα ποσά των τόκων που εισέπραξαν το 2021.

Οι διασταυρώσεις των καταθέσεων εντάσσονται στο πλαίσιο των γενικότερων ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ στα εισοδήματα όλων των φορολογουμένων, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν εισοδήματα που αποκρύπτονται ή και δαπανών που συνιστούν τεκμήριο, αλλά δεν δηλώνονται από τους υπόχρεους, καθώς επίσης και μαύρο χρήμα.

Τα δεδομένα που θα αποστείλουν οι τράπεζες, θα διασταυρωθούν με στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των υπόχρεων και αν προκύψουν διαφορές και ανεξήγητα ποσά καταθέσεων θα κληθούν για φορολογικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας.

Συγκεκριμένα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛΚΑΤ- ATHEXCSD), καθώς και οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ, καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, έως τις 28 Φεβρουαρίου, στις οποίες θα περιέχονται οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων.

Κατά προτεραιότητα οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου:

Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Τα πλήρη στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι εμφανίζουν ετήσια κίνηση μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ. Ως κίνηση λαμβάνεται το σύνολο των καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων, όποιο είναι μεγαλύτερο και όχι το άθροισμά τους.

Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων ενός πελάτη (φορολογούμενου) λαμβάνεται υπόψη:

 • τα εμβάσματα από (προς) τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ
 • οι καταθέσεις/αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις /αναλήψεις μέσω τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών καθώς και
 • οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ιδίου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ).
 • Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντιλογισμοί λανθασμένων καταχωρήσεων πίστωσης ή χρέωσης του λογαριασμού, καθώς και οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και μεταφοράς ποσών μεταξύ λογαριασμών με κοινό δικαιούχο δε λαμβάνονται υπόψη.
 • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους λογαριασμούς με περισσότερους του ενός συνδικαιούχους να είναι τα ίδια πρόσωπα συνδικαιούχοι τόσο στον αποστέλλοντα όσο και στον παραλήπτη τραπεζικό λογαριασμό. Σε διαφορετική περίπτωση, η μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό με μη ταυτόσημους συνδικαιούχους μπορεί να χαρακτηριστεί από την Εφορία ως δωρεά.
 • Τους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων με συνολική αξία χαρτοφυλακίου μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται αφορούν στοιχεία χαρτοφυλακίων κινητών αξιών φυσικών προσώπων, με ημερομηνία 31/12 τόσο εκάστου έτους αναφοράς, όσο και του αμέσως προηγουμένου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ. Σημειώνεται πως το όριο των 200.000 ευρώ υπολογίζεται σε επίπεδο φυσικού προσώπου. Δηλαδή, εάν ένας φορολογούμενους έχει περισσότερα από ένα χαρτοφυλάκια με την ίδια ή και διαφορετική σύνθεση δικαιούχων, θα πρέπει η αξία αυτών να αθροίζεται συνολικά, αφού επιμεριστεί ισόποσα στους συνδικαιούχους το υπόλοιπο του εκάστοτε χαρτοφυλακίου, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν είναι μεγαλύτερο από το όριο των 200.000 ευρώ.
 • Τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων τακτικής λήξης, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας καθώς και λοιπών εξόδων ( πχ διαχείρισης).
 • Τα στοιχεία των συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (χρεωστικών ή πιστωτικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ΑΤΜs.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα διαβιβάζονται ειδικότερα εκτός από προσωπικά στοιχεία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κ.λπ. και τα ακόλουθα:

 • Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα),
 • Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι στον λογ/σμό, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος),
 • ΑΦΜ συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος),
 • Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους,
 • Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα),
 • Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους.

Εφορία: Διέγραψε 24 δισ. χρέη μεγαλοφειλετών

Την ελληνική πραγματικότητα δεκαετιών αποτύπωσε η κίνηση της ΑΑΔΕ, η οποία διέγραψε 24 δισ. ευρώ από μεγαλοφειλέτες, την ώρα που κυνηγάει εμάς για τα… ψιλά!

Στη διαγραφή χρεών ύψους 23,89 δισ. ευρώ προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποδεχόμενη ότι δεν πρόκειται να τα εισπράξει ποτέ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, από τα οποία προκύπτει επίσης ότι την ίδια ώρα λαμβάνει μέτρα, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, για περισσότερους από 4 εκατ. μικροοφειλέτες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από τα χρέη που διαχειρίζεται η Ειδική Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ) η οποία ασχολείται με τα χρέη ύψους άνω των 150.000 ευρώ, μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο είχε υπό την εποπτεία της, ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 75,4 δισ. ευρώ. Από την ανάλυση που κάνει στον σχετικό πίνακα η ΑΑΔΕ προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων ανέρχονταν σε 5,77 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων ανέρχονταν σε 16,43 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α ανέρχονταν σε 11,25 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων ανέρχονταν σε 7,45 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Ειδικής Εκκαθάρισης ανέρχονταν σε 9,01 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Λοιπών Οφειλετών ανέρχονταν σε 1,62 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Οριστικά Ανεπίδεκτων Οφειλών ανέρχεται σε 23,89 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, τα 24 δισ. ευρώ, έχουν χαρακτηριστεί οριστικά ανεπίδεκτα είσπραξης και μπήκαν στην άκρη. Δεδομένου ότι η υπηρεσία είσπραξης ΕΜΕΙΣ, ασχολείται με τα μεγάλα χρέη, οι οφειλές που μπήκαν στην άκρη είναι μεγάλων οφειλετών, είτε φυσικών προσώπων, είτε επιχειρήσεων.

Εφορία: Πενιχρές οι εισπράξεις

Πενιχρές οι εισπράξεις, από τον ίδιο πίνακα προκύπτει ότι οι εισπράξεις από την ΕΜΕΙΣ, έναντι των παλαιών χρεών, ήταν πενιχρές.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις έναντι «παλαιού» ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν τον Νοέμβριο σε μόλις 247 εκατ. ευρώ.

Επίσης:

 • Οι διαγραφές έναντι “παλιού” ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν σε 382 εκατ. ευρώ.
 • Το «Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (Οκτώβριο 2021) ανήλθε σε 1,41 δισ. ευρώ
 • Οι εισπράξεις έναντι του «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους ήταν 210 εκατ. ευρώ.
 • Οι διαγραφές έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους ήταν 36 εκατ. ευρώ.
 • Οι συνολικές εισπράξεις ήταν μέχρι τον Νοέμβριο 458 εκατ. ευρώ
 • Οι συνολικές διαγραφές έναντι «παλιού» και «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν σε 418 εκατ. ευρώ.

Εφορία: Κυνήγι των μικροοφειλετών

Τον περασμένο Νοέμβριο, τα συνολικά χρέη προς το δημόσιο ξεπέρασαν για πρώτη φορά το «φράγμα» των 110 δισ. ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο, αυξήθηκαν επιπλέον κατά 776 εκ. ευρώ.

Οι οφειλέτες του δημοσίου, ιδιώτες και επιχειρήσεις, ανέρχονται συνολικά σε 4.138.953. Από αυτούς ήδη βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα οι 1.327.959.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, οι οφειλέτες κατά των οποίων μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις καταθέσεων, ακινήτων κ.λπ. ανέρχονται σε 1.913.294 ΑΦΜ.