easyagroexpo.gr: Ψηφιακό διαβατήριο – Έτσι θα εξάγετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό

easyagroexpo.gr: Με ένα «κλίκ» και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την εξαγωγή προϊόντων, μπορείτε να εξάγεται στο εξωτερικό γαλακτοκομικά, αλιεύματα, μέλι, κρέας, αυγά, κ.α. Δείτε στο xristika.gr όλες τις λεπτομέρειες.

Σε λειτουργία τέθηκε το easyagroexpo.gov.gr, που αποτελεί το ψηφιακό «διαβατήριο» για μια σειρά ελληνικών προϊόντων σε κομβικής σημασίας αγορές τρίτων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, με την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης από τους συναρμόδιους υπουργούς, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό και της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινής Αραμπατζή.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν πλέον μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, τις σχετικές αιτήσεις, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή προϊόντων όπως τα γαλακτοκομικά, τα αλιεύματα, το μέλι, το κρέας, τα αυγά κα.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 120 διακριτές αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών σε τριάντα χώρες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο gov.gr, στην κατηγορία «Γεωργία και κτηνοτροφία» και την υποκατηγορία «Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και ζώντων ζώων». Επιτυγχάνεται, έτσι, ουσιαστικά η ψηφιοποίηση του συνόλου του εξαγωγικού εμπορίου ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες.

Μια χρονοβόρα- κατά το παρελθόν – διαδικασία πραγματοποιείται πλέον με ένα «κλικ» για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση του εμπορίου και την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, στόχο που είχε θέσει από την πρώτη στιγμή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά ταυτοποιούνται με τους κωδικούς τους στο Taxisnet και αμέσως μετά υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση εξαγωγής, ανά κατηγορία και είδος προϊόντων. Αυτόματα η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά για έλεγχο από κτηνίατρο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της περιοχής, όπου έχουν έδρα οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αν η αίτηση εγκριθεί, το τελικό πιστοποιητικό εξαγωγής παραλαμβάνεται από τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΑΟΚ, ώστε να φέρει τις υπογραφές και σφραγίδες που ορίζει η σχετική διακρατική συμφωνία.

easyagroexpo.gr: Ποιοι θα πάρουν και πότε 120 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις

Επιδοτήσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ, περίπου, αναμένεται να διοχετευθούν τη νέα χρονιά στον πρωτογενή τομέα για την υλοποίηση επενδύσεων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προκηρυχθούν το Μέτρο 4.1.2 «Σχέδια Βελτίωσης για νέα αρδευτικά συστήματα» προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ, το Μέτρο 2 «Γεωργικοί Σύμβουλοι» ύψους 40 εκατ. ευρώ και η δεύτερη Δράση «Υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου των Επιχειρησιακών Ομάδων» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η ενίσχυση θα φτάνει έως το ποσό των 410 ευρώ το στρέμμα για τη στάγδην άρδευση, έως 6.000 ευρώ για τις γεννήτριες πετρελαίου, ενώ η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για τις γεωτρήσεις αγγίζει τις 2.800 ευρώ+96,5 ευρώ/μέτρο και για τα φωτοβολταϊκά έως 3.100 ευρώ ανά kW.

Το ποσοστό της επιδότησης ξεκινά από το 50% και φτάνει έως το 80% των δαπανών για τα φυσικά πρόσωπα και το 85% για τα συλλογικά σχήματα, ανάλογα με την περιφέρεια όπου πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Ωστόσο, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις:
 1. Τις 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
 2. Τις 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού, ενώ για τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος.

Υποκατηγορίες επενδύσεων

 • Αρδευτικά συστήματα:

α) στάγδην άρδευσης και

β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους).

 • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.
 • Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
 • Γεωργία ακριβείας: Ενδεικτικά περιλαμβάνει δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης κ.λπ.

Σχετικά με τις επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, αφορούν σε:

 1. Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας, υδρομετρητής) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
 2. Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα, εγκατάσταση υδρομετρητή).
 3. Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και επιλέγονται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για να παρέχουν συμβουλές, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών.

easyagroexpo.gr: Γεωργικοί Σύμβουλοι

Σε ό,τι αφορά το Υπομέτρο 2.1 «Χρήση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα», μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου Συμβούλων, αναμένεται να τρέξει μέσα στο έτος με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ.

Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι Πακέτα Συμβουλών (Π.Σ.):

 1. Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 2. Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά.
 3. Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
 4. Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
 5. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».
 6. Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Το ποσό ενίσχυσης θα είναι στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δεν θα ξεπερνά τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή.

Πως θα μοιραστούν 45 εκατ. ευρώ
Σχετικά με το Μέτρο 16 «Συνεργασία», με την ολοκλήρωση και την ένταξη των δικαιούχων στη Δράση 1, αναμένεται να προκηρυχθεί η πρόσκληση για τη Δράση 2, στην οποία οι δικαιούχοι της πρώτης Δράσης θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν ενίσχυση για την υλοποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά στο 100% (εκτός από τις δαπάνες της παραγωγικής επένδυσης) και το ανώτατο όριο για τη Δράση 2 είναι:

 • Τοπικό επίπεδο: 145.000 ευρώ.
 • Διατοπικό επίπεδο: 295.000 ευρώ.
 • Διακρατικό επίπεδο: 445.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, με το νέο έτος ξεκινά και επίσημα η μεταβατική περίοδος της ΚΑΠ και η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα προγράμματα του υπάρχοντος ΠΑΑ ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει να προκηρύξει νέα μέτρα, όπως Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Βιολογικές Καλλιέργειες και Leader.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr