Δημόσιο

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τελειώσει εδώ και τώρα το θέμα με τις εκκρεμείς συντάξεις και δεν διστάζει να δώσει ακόμη και bonus σε όσους δημοσίους λειτουργούς πιάσουν ποσοτικούς στόχους.

Παράλληλα, εξοπλίζεται ο ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μάλιστα με διαδικασίες εξπρές, μετατάσσονται υπάλληλοι ή αποσπώνται από άλλες υπηρεσίες ή ακόμη και από επιμελητήρια προκειμένου να μαζευτεί το απαιτούμενο δυναμικό.

Αποκτά ο ΕΦΚΑ τη δυνατότητα να επαναφέρει στην ενεργό δράση όσους συνταξιοδοτήθηκαν αναθέτοντάς τους δουλειά με 8μηνη σύμβαση.

Μέχρι και συνταξιοδοτήσεις μπορούν να παγώσουν για έξι μήνες προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ μπορεί να αποφασίζει την ανάθεση του έργου της υποστήριξης των διαδικασιών απονομής συντάξεων σε συνταξιούχους λόγω γήρατος, πρώην υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ και των ενταχθέντων σε αυτόν ασφαλιστικών φορέων και του δημοσίου οι οποίοι κατά τον χρόνο της ενεργού υπηρεσίας τους, είχαν υπηρετήσει στα αντικείμενα της επεξεργασίας των αιτημάτων παράτασης αναπηρικών συντάξεων, απονομής και παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος, μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, απονομής προσωρινών συντάξεων όλων των κατηγοριών της διαδικασίας ελέγχου των εισφορών καθώς και της υποστήριξης της γραμματείας συντάξεων.

Η ανάθεση του έργου, γίνεται με συμβάσεις έργου η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών και των επιμελητηρίων, δύναται να διατίθεται στον e-ΕΦΚΑ προσωπικό των επιστημονικών συλλόγων και των επιμελητηρίων. Το προτεινόμενο προσωπικό, τοποθετείται με απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ και απασχολείται είτε στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών των περιφερειακών διευθύνσεων είτε στην εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και πληρωμή των συντάξεων.

Ο e-ΕΦΚΑ μπορεί με απόφαση του διοικητή του να παραιτηθεί από ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ήδη ασκηθεί κατά δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων προσωρινών διαταγών με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επαναπρόσληψη εργαζομένων σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και των τέως εντασσόμενων σε αυτόν φορέων ή κλάδων υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι παραιτούνται εγγράφως από οποιοδήποτε δικόγραφο ή δικαίωμα που απορρέει από την αιτία αυτή, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης οικονομικών αξιώσεών τους και εφόσον υφίστανται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ. Μετά την παραίτηση από τα ένδικα μέσα και βοηθήματα, που έχουν ήδη ασκηθεί, οι εργαζόμενοι προς τον σκοπό της απονομής και εκκαθάρισης συντάξεων, καταλαμβάνουν ειδικά συστηνόμενες προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.

Στο προσωπικό που συμμετέχει στα κλιμάκια –ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις κοινές ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται και λειτουργούν εντός του έτους 2021 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και την πληρωμή συντάξεων του δημοσίου τομέα και όλων των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, καθορίζεται αποζημίωση εφόσον επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι οι οποίοι δεν δύναται να υπερβαίνουν το όριο των 7.200 ευρώ.

Επιτρέπεται η απόσπαση στον ηλεκτρονικό εθνικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού σε διοικητικό κλάδο και ανήκουν οργανικά σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης είτε εκτός αυτής.

Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις:

Εντός 10 ημερών από την έναρξη του νόμου, θα καταρτιστεί πίνακας με τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για απόσπαση σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εντός της περιφερειακής ενότητας της οργανικής τους θέσης.

Οι αποσπάσεις και η παράλληλη ανάθεση καθηκόντων για τους υπαλλήλους που επιλέγονται είναι υποχρεωτική και αίρεται μόνο για λόγους που ανάγονται στη χαμηλή αποδοτικότητα του υπαλλήλου. Εξαιρούνται μόνο οι υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του υπουργείου Μετανάστευσης και ασύλου.

Είναι δυνατόν, οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και των διευθύνσεων του υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων καθώς και οι εκτελούντες σήμερα χρέη αναπληρωτών αυτών των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η Δεκεμβρίου 2020 λόγω της συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους να παραμείνουν στην υπηρεσίας τους έως την 30η Ιουνίου 2021 για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών των υπηρεσιών ως προς την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών λόγω των συνεπειών διασποράς της πανδημίας του κορονοϊου.

Δημόσιο: Αυτό είναι το σχέδιο για τις επικουρικές

Το κλειδί των αυξήσεων, σύμφωνα με τους πίνακες που συνοδεύουν την πρωτόλεια μορφή του νέου συστήματος τους οποίους αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, είναι στο ποσό των εισφορών και στα έτη που θα αποταμιεύονται ή θα επενδύονται.

Επένδυση μεγάλων εισφορών για πολλά χρόνια ακόμη και με μηδενικό ρίσκο φέρνει μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με επένδυση λιγότερων εισφορών για λιγότερα έτη.

Για παράδειγμα:

Εργαζόμενος με μισθό 1.500 ευρώ και 40 έτη εισφορών στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης με επένδυση χαμηλού και μεσαίου ρίσκου, θα πάρει στην ηλικία των 65 ετών 522 ευρώ επικουρική σύνταξη, ενώ με το σημερινό καθεστώς, στην ίδια ηλικία με τα ίδια χρόνια ασφάλισης και με τον ίδιο μισθό, θα έπαιρνε 343 ευρώ.

Εργαζόμενος με μισθό 857 ευρώ και 30 έτη εισφορών στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, που θα αποχωρήσει στην ηλικία των 62 ετών, θα πάρει 171 ευρώ επικουρική σύνταξη, ενώ με το σημερινό καθεστώς, στην ίδια ηλικία με τα ίδια χρόνια ασφάλισης και με τον ίδιο μισθό θα έπαιρνε 125 ευρώ.

Το κεφαλαιοπποοιητικό μοντέλο στις επικουρικές συντάξεις είχε εξαγγελθεί προεκλογικά από τη Ν.Δ. και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι στο εθνικό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης που προωθείται σε κυβερνητικό επίπεδο.

Το νέο σύστημα εκπονείται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σηματοδοτεί το «τέλος εποχής» για τις επικουρικές συντάξεις. Πλέον ο κάθε ασφαλισμένος θα πληρώνει για τη δική του σύνταξη, ενώ με το ισχύον σύστημα που θα σταματήσει να παίρνει νέες εισφορές σε μερικούς μήνες, οι ασφαλισμένοι που θα μείνουν θα συνεχίσουν να πληρώνουν εισφορές για τις συντάξεις της προηγούμενης γενιάς.

Οι συντάξεις, δε, των παλαιών ασφαλισμένων που θα συνεχίσουν στο υφιστάμενο σύστημα θα πληρωθούν από τον εθνικό κουμπαρά του Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), καθώς από εκεί θα καλύπτονται τα ελλείμματα που θα δημιουργηθούν στα επόμενα χρόνια λόγω της έλλειψης νέων εισφορών.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου για τη μετάβαση από το διανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο αρμόδιος υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου.

Η ηλικιακή γραμμή που χωρίζει νέους και παλιούς ασφαλισμένους είναι τα 35 έτη, καθώς στο σχέδιο αναφέρεται ότι στο κεφαλαιοποιητικό επικουρικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα ασφαλίζονται οι νεοεισερχόμενοι στην εργασία και σε εθελοντική βάση όσοι είναι ήδη ασφαλισμένοι με ηλικία ως 35 ετών.

Αυτό σημαίνει ότι ένας 30άρης ασφαλισμένος ήδη στο ΕΤΕΑΕΠ θα μπορεί να μεταφερθεί στο νέο επικουρικό παίρνοντας στα χέρια του την ευθύνη για την αξιοποίηση των εισφορών του και στοχεύοντας σε μια καλύτερη επικουρική σύνταξη μετά τα 62 έτη.

Στο διανεμητικό μοντέλο, οι εισφορές των ασφαλισμένων κατατίθενται άτοκα σε έναν ενιαίο λογαριασμό και από αυτόν το λογαριασμό βγαίνουν κάθε μήνα τα 300 εκατ. ευρώ για να πληρώνονται οι επικουρικές συντάξεις.

Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα οι εισφορές θα πηγαίνουν σε ατομικό κουμπαρά και ο ασφαλισμένος ακόμη και αν επιλέγει το μηδενικό ρίσκο επένδυσης (π.χ. κρατικά ομόλογα) για σιγουριά θα έχει και τόκο που σήμερα δεν υπάρχει.

Το μειονέκτημα στο νέο μοντέλο είναι ότι η εγγύηση του κράτους για την πληρωμή των συντάξεων θα είναι έμμεση, καθώς το νέο επικουρικό ταμείο θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και θα ενταχθεί στον πρώτο πυλώνα για τον οποίο ισχύει η συνταγματική υποχρέωση του κράτους να καλύπτει την πληρωμή των κύριων συντάξεων και των υφιστάμενων επικουρικών συντάξεων.

Για τις παροχές του νέου συστήματος δεν υπάρχει εγγύηση, αλλά εξετάζονται δικλίδες ασφαλείας ώστε σε κάθε περίπτωση (ακόμη και αρνητικών μεταβολών) οι μελλοντικές επικουρικές συντάξεις να έχουν μια εγγυημένη ελάχιστη θετική απόδοση.

Βέβαια το οξύμωρο στα χρόνια των Μνημονίων ήταν ότι ναι μεν οι συντάξεις πληρώνονταν με εγγύηση από το κράτος, πλην όμως είχαν ψαλιδιστεί πάνω από 25%.

Η εποπτεία του νέου φορέα στο σκέλος των επενδύσεων θα ασκείται από τις αρμόδιες αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος) και η διοίκησή του θα επιλέγεται με διαγωνισμό και αυστηρά κριτήρια.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr