Δικαιολογητικά για παιδικούς σταθμούς – Έτσι γίνεται η εγγραφή

Δικαιολογητικά για παιδικούς σταθμούς: Πώς γίνονται οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς των δήμων; Ποια τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής παιδιού;

Το xristika.gr συγκέντρωσε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και σας τα παρουσιάζει, ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα αυτό που ψάχνετε.

Θυμίζουμε ότι η κατάθεση αιτήσεων για εγγραφές νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων ξεκινά κάθε χρόνια περί τα τέλη Μαίου και διαρκεί έως τις αρχές Ιουνίου.

Δικαιολογητικά για παιδικούς σταθμούς: Τι θα σας ζητηθεί 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

 1. Αίτηση γονέα.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 3. Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού και αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.
 4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι.
 • Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
 • Για άνεργους γονείς απαιτείται: Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου, όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
 • Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα, απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικ. έτους. ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.
 3. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον απαραίτητη είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.
 4. Σε περίπτωση τριτέκνων ή πολυτέκνων και μονογονεϊκής οικογένειας θα χρειαστεί και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Διαβάστε επίσης:

Δικαιολογητικά για κάρτα ανεργίας – Αυτά ζητά ο ΟΑΕΔ

Δικαιολογητικά για ταμείο ανεργίας – Δικαιούχοι για το επίδομα του ΟΑΕΔ

Δικαιολογητικά για δημοτικό – Έτσι γίνεται η εγγραφή