ΑΣΕΠ 2020: Προσλήψεις τώρα στη ΔΕΗ – Κάντε αίτηση

ΑΣΕΠ 2020: Στην ανακοίνωση της αναζήτησης 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών θέσεων εργασίας προχώρησε η ΔΕΗ.

Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα ατόμων (10) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Υδροηλεκτρικών Σταθμών του ΥΗΣ Σφηκιάς–Ασωμάτων του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας, του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 • 10 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών

ΑΣΕΠ 2020: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και κατ΄εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΠολυφύτουΙλαρίωνα, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 50500– Σέρβια, υπόψη κας Αντωνοπούλου Ελένης (τηλέφωνο επικοινωνίας: 24640 32249).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος και στην κατ’ εξαίρεση ταχυδρομική συστημένη αποστολή, με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Τόσο το ηλεκτρονικό μήνυμα όσο και ο φάκελος αποστολής μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σε περίπτωση που λόγω των τρεχουσών συνθηκών, δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτουμένων σύμφωνα με την Ανακοίνωση δικαιολογητικών, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής, δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ότι εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Στην υπόψη υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος θα αναγράφει ποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά δεν δύναται να προσκομίσει.. Εξαίρεση αποτελεί η επαγγελματική άδεια και ο βασικός τίτλων σπουδών, τα οποία ζητούνται ως απαιτούμενα στην Ανακοίνωση και
πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν από τον υποψήφιο προκειμένου να προσληφθεί.

Η ως άνω αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης εμπροθέσμως των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε καμία περίπτωση δεν αίρει ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και ιδιότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ και συμβατά με τους όρους της Ανακοίνωσης και της κείμενης νομοθεσίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας ή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Η Α.Ε. (www.dei.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση Θέσεις Εργασίας – Έκτακτο προσωπικό.

ΑΣΕΠ 2020: Κύρια προσόντα

 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Άδεια Αρχιτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει* .
 2. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ή του Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

 1.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Άδεια Αρχιτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει*
 2. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Άδεια Αρχιτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει*.
 2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΑΣΕΠ 2020: Τι ισχύει με την εντοπιότητα

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

 1. Προηγούνται οι Δημότες των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων από τις οποίες απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις ανάγκες της κατασκευής των Υδροηλεκτρικών Σταθμών Σφηκιάς – Ασωμάτων – Μακροχωρίου δηλ.: ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ (Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος), ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΡΑΧΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ (Δημοτικής Ενότητας Βέροιας), ΒΕΡΓΙΝΗΣ (Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας), ΔΙΑΒΑΤΟΥ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ (Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου) του Δήμου Βέροιας και ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου) του Δήμου Κοζάνης. (Α΄ βαθμός εντοπιότητας)
 2. Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (Τοπικής Κοινότητας Ριζωμάτων), ΒΕΡΟΙΑΣ (Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας και Τοπικών Κοινοτήτων Άμμου, Ασωμάτων, Κάτω Βερμίου, Κουμαριάς, Προφήτη Ηλία, Τριποτάμου), ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Τοπικών Κοινοτήτων Μετοχίου Προδρόμου, Παλατιτσίων, Συκέας), ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Τοπικών Κοινοτήτων Κουλούρας, Λυκόγιαννης και Ν. Νικομήδειας) του Δήμου Βέροιας και της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ (Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Δημητρίου, Αγ. Χαραλάμπους, Ακρινής, Αυγής, Βοσκοχωρίου, Δρεπάνου, Καπνοχωρίου, Κλείτου, Κοιλάδος, Ρυακίου, Τετραλόφου) του
  Δήμου Κοζάνης. (Β΄ βαθμός εντοπιότητας).
 3. Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων προς τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Δημοτικών Ενοτήτων: ΜΕΛΙΚΗΣ, ΔΟΒΡΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ και ΝΑΟΥΣΑΣ. (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).
 4. Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων των Νομών Ημαθίας και Κοζάνης. (Δ΄ βαθμός εντοπιότητας).
 5. Έπονται οι Δημότες των Δήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε΄ βαθμός εντοπιότητας).