ΑΣΕΠ 2021: Προκήρυξη-γίγας για 1.500 θέσεις μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

ΑΣΕΠ 2021: Στα…. σκαριά βρίσκεται η μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1.500 θέσεις στο Δημόσιο. Δείτε στο xristika.gr τις θέσεις που αφορά…

Η συγκεκριμένη είναι ουσιαστικά η ουρά της ΑΣΕΠ 3Κ/2018 προκήρυξης στην οποία προσελήφθησαν 8.166 νέοι υπάλληλοι ως μόνιμο προσωπικό, για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών των δήμων. Από τότε έως τώρα η προκήρυξη ουρά, όπως ονομάστηκε, έγινε μπαλάκι μεταξύ υπουργείων και δημάρχων με αποτέλεσμα να «παγώσει» για ένα πολύ μεγάλο διάστημα.

Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ωστόσο η κατηγορία με τις περισσότερες θέσεις θα είναι αυτή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δεν αποκλείεται μάλιστα το ΑΣΕΠ να σπάσει στα δυο το νέο διαγωνισμό με διαφορετικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ώστε να μην πέσει το σύστημα λόγω υπερφόρτωσης, φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι:

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιατρικής, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρος), ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος), ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμος – Τοπογράφος), ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων / Έργων Υποδομής), ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Κοινωνικών Λειτουργών), ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό, ΥΕ Γενικών καθηκόντων, ΥΕ Επιστάτες καθαριότητας, ΥΕ Εργάτες καθαριότητας, ΥΕ Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων, ΥΕ Εργάτες εξωτερικών χώρων, ΥΕ Υδρονομείς, ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας, ΥΕ Φύλακες. ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Εργοδηγοί, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες, ΔΕ Μηχανοτεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, ΔΕ Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, ΔΕ Οδηγοί φορτηγών, ΔΕ Χειριστές Η/Υ, ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου.

ΑΣΕΠ 2021: Αυτός είναι ο νέος τρόπος προσλήψεων στο Δημόσιο

Την ίδια ώρα, το… τσουνάμι ψηφιακών αλλαγών «παρέσυρε» και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται πλέον οι προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

Το έργο «Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΑΣΕΠ στο Σύγχρονο Ψηφιακό Περιβάλλον Προσλήψεων του Δημόσιου Τομέα» αποτελεί το κύριο σύστημα ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΣΕΠ, με βάση τον σχεδιασμό εκ νέου και την αξιοποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΣΕΠ είναι να ακολουθηθούν οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, με γνώμονα πάντα την απλούστευση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη, άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των φορέων, προκειμένου να υποστηρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του ΑΣΕΠ στο σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

Η τρέχουσα διαδικασία πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό διέπεται από το άρθρο 17 του ν. 2190/1994. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται από Κεντρική Επιτροπή που συγκροτεί το ΑΣΕΠ, από μέλη του και τρίτους εμπειρογνώμονες, ενώ είναι δυνατή και η χρήση της μεθόδου των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του διαχρονικά το ΑΣΕΠ παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην αξιοποίηση της πληροφορικής και της τεχνολογίας, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών του μεθόδων και διαδικασιών από άποψη
ταχύτητας και αξιοπιστίας, καθώς και την οικοδόμηση μιας ανοιχτής, διαφανούς και προσιτής στον πολίτη δράσης.

Το εν λόγω έργο αποτελεί το βασικό και ολοκληρωμένο κορμό υλοποίησης ενόψει του εκσυγχρονισμού του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και της ενίσχυσης του ΑΣΕΠ Ενδεικτικά περιλαμβάνει επί μέρους δράσεις που αφορούν στα εξής:

 • Υλοποίηση όλων εκείνων των αναγκαίων δράσεων για μετεγκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων του ΑΣΕΠ (e-ΑΣΕΠ) στο Κυβερνητικό Νέφος του Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) σύμφωνα και με το ν. 4727/2020, υποχρεωτικά έως την 1/1/2022.
 • Υλοποίηση όλων εκείνων των απαιτούμενων δράσεων (τόσο σε H/W όσο και σε S/W πέραν των υποδομών του G-Cloud) για την ενίσχυση και κυρίως τη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ με σκοπό να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον προσλήψεων και τις συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ στο χώρο των προσλήψεων. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του υποσυστήματος γραπτών διαγωνισμών.
 • Συμπλήρωση αδειοδότησης (licenses) για την κάλυψη των απαιτούμενων δράσεων.
 • Υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων ώστε να εκτελείται η εργασία των υπαλλήλων
  του ΑΣΕΠ απομακρυσμένα και με ασφαλή τρόπο.
 • Αναβάθμιση των διαδικασιών και του επιπέδου ασφάλειας, με την επικαιροποίηση και υλοποίηση νέας πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών.
 • Επικαιροποίηση της πολιτικής επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) με υλοποίηση υπηρεσιών Disaster Recovery αξιοποιώντας το G-Cloud ή/και τις υποδομές του ΑΣΕΠ.
 • Συμμόρφωση με το GDPR, εκπόνηση μελέτης αντικτύπου (DPIA).
 • Υλοποίηση διαλειτουργικοτήτων και ενσωμάτωσή τους στα πληροφοριακά συστήματα του ΑΣΕΠ. Προτείνεται να υιοθετηθεί η λογική των framework agreements (αγορά ανθρωπομηνών από την αγορά) όπως είχε αναφερθεί από τον κ.Υπουργό στο eGovernment Forum.
 • Διασύνδεση με το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές για σχεδιασμό και υλοποίηση της διαλειτουργικότητας και ένταξή της στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Μελέτες ωρίμανσης για την υλοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποστηρίζει τη νέα υποδομή και τις διαδικασίες. Στο συνολικό παραπάνω πλαίσιο ενεργειών και δεδομένης της τεχνικής πολυπλοκότητας κρίνεται σκόπιμη η ύπαρξη ενός τεχνικού συμβούλου που θα συνδράμει
  την όλη προσπάθεια του ΑΣΕΠ.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, δύναται να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία στις ανάγκες που απορρέουν από την πραγματοποίηση του νέου περιβάλλοντος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα που ουσιαστικά μετασχηματίζει ψηφιακά το ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ 2021: Νέα εποχή στις προσλήψεις

Παράλληλα, με τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριοτήτων του ΑΣΕΠ στη διάρκεια της πορείας του, αλλά και με την ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα που έχει αποκτήσει λόγω της συνταγματικής του κατοχύρωσης, αναγνωρίζεται και παγιώνεται η συμβολή του τόσο στην αναβάθμιση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων όσο και στην αναβάθμιση της διοίκησης υπό λειτουργική έννοια: συστηματική διενέργεια νομικών πράξεων και υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για την επίτευξη σκοπών χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να ανταποκριθεί το ΑΣΕΠ στη διττή αυτή πρόκληση, υπό το πρίσμα μάλιστα του συνεχώς αυξανόμενου τόσο σε ποσότητα όσο και σε πολυπλοκότητα έργου του, μπορεί να συνοψιστεί στην ουσιαστική επένδυση και προσήλωσή του στη βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Έχοντας συμπληρωθεί σχεδόν 10 χρόνια από το σχεδιασμό του υφιστάμενου e-ΑΣΕΠ και 4 χρόνια από την παραγωγική του λειτουργία, σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν προκύψει και είναι σε εξέλιξη.

Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός εκ νέου (από το μηδέν σχεδόν με την αξιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) και η υλοποίηση ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, με γνώμονα πάντα την απλούστευση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη, άμεση εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων, προκειμένου να υποστηρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του ΑΣΕΠ στο σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

Το εν λόγω έργο ενδεικτικά περιλαμβάνει επί μέρους δράσεις που αφορούν στα εξής:

 • Εκπόνηση ολιστικής μελέτης ανασχεδιασμού διαδικασιών και αρχιτεκτονικής, καταγραφής απαιτήσεων και μοντελοποίησης νέων και υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Πλήρης ψηφιακή διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού αλλά και ανάπτυξη γενικότερων ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση μελέτης ασφάλειας και μελέτης αντικτύπου (DPIA).
 • Εφαρμογή συστήματος Business Intelligence System (BI) για τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών.
 • Υλοποίηση Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων (Disaster Recovery Data Center) για αδιάλειπτη λειτουργία εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Πλήρης ενοποίηση της λειτουργίας του με υπάρχουσες εφαρμογές του ΑΣΕΠ.
 • Ολοκληρωμένη μετάβαση του ΑΣΕΠ στα Social Media και σε mobile εφαρμογές.
 • Μελέτες ωρίμανσης για την υλοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών.
 • Διασύνδεση με τρίτους φορείς στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών και ενίσχυσης της διαλειτουγικότητας.
 • Διερεύνηση και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής όπως AI (artificial intelligence), Blockchain, Microservices, Containers κ.λπ. για βελτίωση διαδικασιών και υπηρεσιών.
 • Πλήρη αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του γραφείου κοινού με αξιοποίηση λύσεων chatbot (βοήθεια πάνω στη σελίδα) βοηθητικά προς τους agents. Επέκταση λειτουργίας agents και γραφείου κοινού και σε άλλους χρήστες με χρήση εσωτερικού συστήματος διαχείρισης γνώσης (knowledge management).

Αλλαγές και στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το έργο αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου. Το σύστημα αυτό θα είναι το βασικό σύστημα διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των φορέων
και θα διαχειρίζεται όλα τα συμβάντα των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης από την πράξη διορισμού τους μέχρι και τη συνταξιοδότησή τους, δηλαδή τα προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία, το βαθμό, τον κλάδο, την εξέλιξη, την αξιολόγηση, τις άδειες, τις υπηρεσιακές μεταβολές και τις εκπαιδεύσεις. Θα υπάρχουν γέφυρες, μετασχηματίζοντας κατάλληλα την πληροφορία, με υφιστάμενα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες φορέων.

Μισθοδοσία

Σήμερα ο υπολογισμός της μισθοδοσίας πραγματοποιείται από τους εκκαθαριστές της κάθε υπηρεσίας εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις με μη κεντρικό και ενοποιημένο τρόπο. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των τουλάχιστον 680.000
μισθοδοτούμενων, που ανήκουν σε 3.500 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε θέματα μισθοδοσίας. Το έργο αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός ενιαίου συστήματος μισθοδοσίας για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα, το έργο θα επιτρέψει οι μισθολογικές, ασφαλιστικές, φορολογικές και λοιπές σχετικές με τη μισθοδοσία διατάξεις να εφαρμόζονται κεντρικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ). Με το νέο πληροφοριακό σύστημα αναμένεται να παρέχεται σε πραγματικό χρόνο έγκαιρη πληροφόρηση στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ 37878 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2894/05.07.2021 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020–2025

Επιπρόσθετα, το ενιαίο σύστημα μισθοδοσίας θα υπολογίζει και θα εκκαθαρίζει τη μισθοδοσία των αμειβόμενων από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας αναφορικά με τον υπολογισμό και την εκκαθάριση μισθοδοσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, θα υπάρχει ανάγκη για εμπλοκή εξειδικευμένου προσωπικού των υπηρεσιών για τη μετάπτωση δεδομένων από τα υφιστάμενα συστήματα αλλά και την προετοιμασία των στοιχείων που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του συστήματος της ενιαίας μισθοδοσίας.