ΑΣΕΠ 2021

ΑΣΕΠ 2021: Στην ηλεκτρονική εποχή περνάει το ΑΣΕΠ με τις αιτήσεις στο Δημόσιο πλέον να γίνονται αυστηρά με αυτό τον τρόπο. Δείτε στο xristika.gr πώς θα υποβάλετε τη δική σας βήμα-βήμα.

Για οποιαδήποτε θέση προκηρύσσεται από το ΑΣΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής, με απαραίτητη προϋπόθεση την Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ (στη διαδρομή: Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται επανεγγραφή.

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Οι υποψήφιοι επιλέγουν Εγγραφή/Είσοδος Μέλους και στη συνέχεια εγγράφονται επιλέγοντας έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

 • Εγγραφή Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης συμπληρώνονται αυτόματα) ή
 • Εγγραφή Χρήστη μέσω φόρμας (τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας συμπληρώνονται από τους υποψήφιους).

ΑΣΕΠ 2021: Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Οι υποψήφιοι επιλέγουν Εγγραφή/Είσοδος Μέλους, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσής τους ή Συνδεθείτε με κωδικούς Taxisnet.

Σε περίπτωση απώλειας των στοιχείων σύνδεσης, οι υποψήφιοι επιλέγουν τη διαδρομή: Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Ξέχασα τον κωδικό μου.

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών οι υποψήφιοι απαιτείται να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

 • Να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ
 • Να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου (από τη διαδρομή: Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μητρώο) τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που κάποιο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις καρτέλες του Μητρώου, αυτό καταχωρίζεται στην καρτέλα Άλλο.

Τα αρχεία των παραπάνω δικαιολογητικών επισυνάπτονται σε μορφή pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν αρχεία μεγαλύτερα των 2MB, μπορούν να τα χωρίσουν σε μικρότερα αρχεία μεγέθους έως 2MB έκαστο και να τα επισυνάψουν στις αντίστοιχες εγγραφές. Σημειώνεται ότι σε κάθε εγγραφή μπορούν να επισυναφθούν έως και τρία αρχεία. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν περισσότερα αρχεία πρέπει να προσθέσουν πλέον της μίας εγγραφής και να τα επισυνάψουν.

 • Από τη διαδρομή Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση, να δημιουργήσουν ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας Νέα Αίτηση.
 • Να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, τα προσόντα που διαθέτουν (τριτοβάθμιες και μεταπτυχιακές σπουδές, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική απασχόληση, επιστημονικές δημοσιεύσεις) και να τα επικαλεστούν από το μητρώο τους.
 • Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να διορθώσουν στο Μητρώο τους εγγραφές ή/και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, τις οποίες έχουν ήδη επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση, πρέπει αφού ολοκληρώσουν τις αναγκαίες διορθώσεις στο Μητρώο, να τις επικαλεστούν εκ νέου στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας Οριστικοποίηση.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης Υποβληθείσα εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Υποβληθείσα, πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση ή/και στα σχετικά με την πρόσκληση Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις, από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσεων να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) Ακύρωση. Στη συνέχεια, επιλέγουν Νέα Αίτηση για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή Αντιγραφή, για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν/συμπληρώσουν) και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου Οριστικοποίηση.

Επισημάνσεις:

 • Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ) αποτελεί και απαραίτητο πρόσθετο προσόν που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της προκήρυξης για τις οποίες απαιτούνται τα προσόντα αυτά (βλέπε Πίνακα Τυπικών Προσόντων, στήλη Πρόσθετα προσόντα), είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τα συγκεκριμένα προσόντα στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης Πρόσθετα προσόντα, εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά.
 • Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών.
 • Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τον Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για πολίτες στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπου παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας, βίντεο και παραδείγματα συμπλήρωσης.
 • Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση την ηλεκτρονική του αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβληθείσα» και να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι επιβεβαιώνει την ακύρωση της συγκεκριμένης αίτησης για την εν λόγω προκήρυξη 1Ε/2021 στην ταχυδρομική διεύθυνση [Α.Σ.Ε.Π. Προκήρυξη 1Ε/2021 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510].

ΑΣΕΠ 2021: Υποβολή αιτήσεων-Δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης πρέπει:

I. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Επισήμανση: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

II. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας (ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα).

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

2. Παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Οδηγίες έκδοσης e-παραβόλου για αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη

1. Κατά την έκδοση του e-παραβόλου επιλέξτε:
Α. Στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Β. Στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Γ. Στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Συμμετοχή σε λοιπές διαδικασίες διορισμού–πρόσληψης με σειρά προτεραιότητας/γραπτό διαγωνισμό/ΕΕΠ

2. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη, καταχωρείστε τον 20ψήφιο κωδικό παραβόλου, χωρίς κενά, στο πεδίο Ηλεκτρονικό Παράβολο της ηλεκτρονικής αίτησης.
Συμπλήρωση κωδικού e-Παραβόλου στην αίτηση συμμετοχής σε προκήρυξη

3. Καταβάλετε το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Προσοχή: Ο 20ψήφιος κωδικός παραβόλου που έχετε αναγράψει στην αίτηση, πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν για τον οποίο καταβάλλατε αντίτιμο.

3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την προκήρυξη δικαιολογητικά (πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία).

Προσοχή! Εάν δεν υποβληθούν ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις (κωδ. θέσης) και για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Σημείωση: Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.