ΑΣΕΠ 2020

ΑΣΕΠ 2020: Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, o Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας ανακοίνωσε την εκκίνηση της διαδικασίας της προκήρυξης για 152 νέες θέσεις εργασίας στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς της χώρας που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω ΑΣΕΠ.

Από αυτές, οι 122 αφορούν την στελέχωση από Ειδικό Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό για την υποστήριξη του επιστημονικού έργου και της εύρυθμης λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και οι υπόλοιπες 30 θέσεις αφορούν σε Διοικητικό Προσωπικό.

Όπως τονίζει ο Υφυπουργός στην ανάρτησή του, πρόκειται για τη μεγαλύτερη στελέχωση της τελευταίας δεκαπενταετίας σε ανθρώπινο δυναμικό.

Δείτε την ανάρτηση:

Σημαντικά νέα για την ερευνητική-επιστημονική κοινότητα και ειδικότερα για τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, καθώς ξεκινά η μεγαλύτερη ενίσχυση τους εντός της τελευταίας δεκαπενταετίας σε έμψυχο (ανθρώπινο) δυναμικό.

Μετά από πολύμηνες διαδικασίες με τα Ερευνητικά Κέντρα και τα συναρμόδια Υπουργεία στείλαμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδη στο ΑΣΕΠ, την απόφαση για να εκκινήσει την διαδικασία της προκήρυξης 152 νέων θέσεων εργασίας στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς της χώρας που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεις αφορούν την στελέχωση από Ειδικό Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό για την υποστήριξη του επιστημονικού έργου και της εύρυθμης λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων, ενώ τριάντα (30) θέσεις αφορούν σε Διοικητικό Προσωπικό.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη στελέχωση της τελευταίας δεκαπενταετίας και αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι αυτή η Κυβέρνηση ενισχύει έμπρακτα τον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας με ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου και εμπειρίας, απαραίτητου για την επένδυση της χώρας στην Έρευνα και στην Καινοτομία.”

ΑΣΕΠ 2020: 243 νέες θέσεις εργασίας στην Αθήνα

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα τρία (243) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, που εδρεύει στο Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

212 *ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
31 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΣΕΠ 2020: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη

ΑΣΕΠ 2020: Ακόμη 5.000 άμεσες προσλήψεις

Στην δημοσίευση προκηρύξεων που αφορούν περισσότερες από 5.000 θέσεις εργασίας είναι το ΑΣΕΠ  με την προκήρυξη για την πλήρωση 2909 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού. (Βοήθεια στο σπίτι) να ξεχωρίζει καθώς αρκετός κόσμος δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων.

Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που ετοιμάζονται υπάρχουν όλες εκείνες που έχουμε ήδη αναφέρει όπως η επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρωση 167 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πλήρωση 20 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας.

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για:

  • 1 θέση ΠΕ Ιατρών με 3ετή θητεία, της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
  • 2 θέσεων ΕΕΠ, τουΥπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • 1 θέση ΠΕ Ελεγκτή Ιατρού
  • Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για την πλήρωση 10 θέσεων ΕΕΠ.
  • Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ) για την πλήρωση 26 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας,
  • Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ κατηγορίας
  • Τράπεζας Ελλάδος για την πλήρωση 6 θέσεων ΔΕ κατηγορίας.Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση 1209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης της ΑΑΔΕ για την πλήρωση 139 θέσεων ΠΕ Τελωνειακών από επιλαχόντες της 1Γ/2017.

Υπάρχουν όμως και άλλες προκηρύξεις που ετοιμάζονται να βγουν στον αέρα.

ΑΣΕΠ 2020: Αιτήσεις για 187 προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι  απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), μίας θέσης (1) Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίας (1) θέσης Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Δείτε τις θέσεις της ως άνω Προκήρυξης ΕΔΩ

 

Διαβάστε επίσης:

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ Μάιος 2020: Δείτε ΕΔΩ και τις 3.177 προσλήψεις που «τρέχουν»

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2020 Βοήθεια στο Σπίτι: Αιτήσεις για 2.909 άμεσες προσλήψεις

Κοινωφελής Εργασία 2020 αίτηση: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Θέσεις ανά Δήμο

Θέσεις εργασίας – Προσλήψεις 2020: Creta Farms – Άμεσες προσλήψεις – Κάντε ΕΔΩ αίτηση

ΑΣΕΠ – Προκήρυξη 3Κ/2020: Αιτήσεις για 187 προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ