Αιτήσεις τώρα για νέο επίδομα 500 ευρώ: Οι δικαιούχοι

Επίδομα 500 ευρώ το μήνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα 500 ευρώ το μήνα. Πού πρέπει να κάνετε αίτηση και ποια είναι τα κριτήρια. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Υπάρχει ένα επίδομα που δίνεται στους δικαιούχούς του «άμεσα» και φτάνει τα 500 ευρώ το μήνα ενώ συνολικά κάποιος μπορεί να εισπράξει μέχρι 6.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία και μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 στις 15.00, στην εφαρμογή https://ams.iky για τη χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος έως 500 ευρώ και αφορά τους δικαιούχους φοιτητές.

Το επίδομα χορηγείται στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) για 2.150 προπτυχιακές υποτροφίες, που αφορά επιμελείς φοιτητές που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) για το έτος 2019-2020.

Αυτό αφορά φοιτητές που είχαν χαμηλά εισοδήματα το έτος 2019-2020.

Επίδομα 500 ευρώ: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αξιολογηθούν για τη χορήγηση υποτροφίας θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις και ένα τουλάχιστον εκ των κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας της παρ. 8:

  1. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή πολίτες τρίτων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα ή κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).
  2. Κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ.
  3. Συμπεριλαμβάνονται -ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη- σε υποβληθείσα φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2019.
  4. Κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, εγγεγραμμένοι σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών και δεν είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών, χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.

β) οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ως:

(i) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

(ii) αλλοδαποί – αλλογενείς

(iii) Υπότροφοι (αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272).

6. Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εσωτερικού ή εξωτερικού.

7. Δεν ήταν πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ κατά την έναρξη της υποτροφίας (1/9/2019).

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας
8. Πληρούν ένα τουλάχιστον εκ των κατωτέρω (8.1 ή 8.2 ή 8.3) κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας:

8.1 το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.000,00 ευρώ

ή 8.2 ανήκουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς

Κοινωνικές Ομάδες και το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.000 ευρώ:

i) Ο υποψήφιος είναι γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας.

ii) Ο υποψήφιος είναι γονέας με τρία τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα Εξαρτώμενο Μέλος.

Iii) Ο υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

iv) Ο υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος οικογένειας με τρία τέκνα και άνω (Εξαρτώμενα Μέλη ή μη).

v) Ο υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας.

vi) Ο υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

vii) Ο υποψήφιος έχει σύζυγο ή/και τέκνα-Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

viii) Ο υποψήφιος είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

ix) Ο υποψήφιος είναι Ρομά.

x) O υποψήφιος είναι πρόσφυγας.

8.3 Υποψήφιοι με αναπηρία τουλάχιστον 50% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ.

Επίδομα 500 ευρώ το μήνα: Τα ποσά του επιδόματος

α) 500 ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι 6.000 ευρώ συνολικά και

β) 300 ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι 3.600 ευρώ συνολικά.

Επίδομα 500 ευρώ το μήνα: Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να επιστραφεί το επίδομα

Σε περίπτωση που ο υπότροφος είναι δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος ή επιδότησης ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, οφείλει να το επιστρέψει πριν τη σύναψη της σύμβασης με το ΙΚΥ ή να παραιτηθεί του δικαιώματος είσπραξής του εάν δεν το έχει εισπράξει.

Σε αντίθετη περίπτωση, το στεγαστικό επίδομα ή η επιδότηση ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα συμψηφισθεί με την υποτροφία ή θα αναζητηθεί/ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Επίδομα 500 ευρώ το μήνα: Το «κόλπο» για να πάρετε 534 ευρώ ακόμα κι αν δεν τα δικαιούστε

Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων (ΚΑΔ) που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας εντός Ιανουαρίου, λόγω των περιοριστικών που ισχύουν από πριν την Πρωτοχρονιά.

Οι λεπτομέρειες του μέτρου αναμένεται να κλειδώσουν τα επόμενα 24ωρα και εξαρτώνται από τις αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρνηση στο μέτωπο των μέτρων περιορισμού για την διασπορά της παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού.

Εφόσον όλα ή κάποια από τα μέτρα περιορισμού – όπως το ωράριο έως τις 24:00, η απαγόρευση ορθίων πελατών κ.α. – παραταθούν για 2 εβδομάδες έως το τέλος του Ιανουαρίου (θολό παραμένει και το τοπίο σχετικά με την επαναφορά ή όχι της μουσικής), τότε πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι μαζί με την επέκταση των μέτρων περιορισμού θα ανακοινωθεί και επέκταση των μέτρων στήριξης.

Συνεπώς, οι επίμαχες ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται εντός της εβδομάδας και πιθανότατα προς το τέλος της.

Σε αυτή την φάση θα υπάρξουν προϋποθέσεις για τους νέους ΚΑΔ που θα μπουν στο μέτρο των αναστολών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του Ιανουαρίου, καθώς οι εργοδότες θα μπορούν να θέτουν σε αναστολή ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εργαζομένων τους.

Αυτό που εξετάζεται αυτή την στιγμή είναι να υπάρξει συγκεκριμένη ρήτρα στην περίμετρο των νέων αναστολών, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να θέσουν σε αναστολή περίπου το 25% των εργαζόμενων τους και ειδικότερα των εργαζομένων που είχαν στις 30 Δεκεμβρίου (το πιθανότερο).

Σε κάθε περίπτωση, οι νέες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν δεν αναμένεται να μπορούν να θέτουν σε αναστολή έως και το 100% των εργαζομένων τους (όπως συμβαίνει σήμερα με τις λίγες επιχειρήσεις που έχουν ήδη πρόσβαση στο μέτρο), καθώς στόχος είναι να στηριχτούν μεν επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης (ενδεχομένως και του τουρισμού ή και του πολιτισμού) που πλήττονται σοβαρά από την υπερ-διασπορά της μετάλλαξης Oμικρον με στόχευση όμως σε εργαζόμενους που κατά κύριο λόγο πλήττονται από τα νέα μέτρα περιορισμού (απαγόρευση μουσικής κλπ).

Κι αυτό δεδομένου ότι δεν έχει απαγορευθεί ούτε προβλέπεται να απαγορευθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης με κρατική εντολή.

Εφόσον υιοθετηθεί αυτή η φόρμουλα – που είναι και το επικρατέστερο σενάριο αυτή την στιγμή στο τραπέζι – δεν αποκλείεται να δούμε να εντάσσεται στο ευεργετικό για τις θέσεις εργασίας μέτρο των αναστολών ολόκληρος ο κλάδος της εστίασης αλλά και επιχειρήσεις από άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα του τουρισμού. Δεδομένου ότι δεν θα εντάσσεται το 100% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης στο μέτρο των αναστολών, αλλά περίπου το 25%, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος διευρύνεται για να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις.