Άδεια μητρότητας: Πώς η μητέρα μπορεί να μεταβιβάσει στον πατέρα έως και 7 μήνες

Άδεια μητρότητας: Η μητέρα του παιδιού μπορεί να μεταβιβάσει την ειδική άδεια αλλά και την παροχή στον πατέρα, χωρίς να απαιτείται να έχει η ίδια κάνει χρήση τμήματος αυτής προηγουμένως. Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Έως και 7 μήνες έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει η μητέρα από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση, προβλέπει απόφαση σε εφαρμογή του νόμου 4997 που ψηφίστηκε το 2022.

Με την υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη μητέρα στον πατέρα του παιδιού.

Αναλυτικά προβλέπει ότι η μητέρα του παιδιού μπορεί να μεταβιβάσει την ειδική άδεια αλλά και την παροχή στον πατέρα, χωρίς να απαιτείται να έχει η ίδια κάνει χρήση τμήματος αυτής προηγουμένως.

Η μητέρα επιλέγει το πώς θα ασκήσει το δικαίωμά της και ειδικότερα αν θα κάνει η ίδια χρήση του συνόλου της ειδικής άδειας μητρότητας (9 μήνες) ή αν θα μεταβιβάσει τμήμα του δικαιώματος της ειδικής άδειας και παροχής προστασίας της μητρότητας –έως 7 μήνες– στον πατέρα του παιδιού.

Η μητέρα μπορεί επίσης να καθορίσει διαστήματα που θα κάνει χρήση της ειδικής άδειας η ίδια εναλλακτικά με τον πατέρα του τέκνου.

Μάλιστα, στην απόφαση ξεκαθαρίζεται ότι δεν έχει σημασία η σειρά που οι γονείς θα κάνουν χρήση της άδειας συμπληρωματικά μεταξύ τους.

Με άλλα λόγια, η μητέρα μπορεί να ασκήσει πρώτη τμήμα του ως άνω δικαιώματος και να μεταβιβάσει το υπόλοιπο στον πατέρα, έως του ορίου των επτά μηνών.

Εναλλακτικά, ο πατέρας μπορεί πρώτος να κάνει χρήση τμήματος της ειδικής άδειας και της παροχής που του μεταβιβάσθηκε από τη μητέρα έως και 7 μήνες και στη συνέχεια η μητέρα να ασκήσει η ίδια το υπόλοιπο του δικαιώματός της μέχρι και τη συμπλήρωση των 9 μηνών της άδειας ή και αντιστρόφως.

Η κατανομή διαστημάτων της άδειας και παροχής, κατόπιν μεταβίβασης, μπορεί να γίνει συνεχόμενα και συμπληρωματικά μεταξύ των γονέων και για περισσότερες από μία εναλλαγές.

Η ετήσια άδεια της μητέρας ή του πατέρα χορηγείται υποχρεωτικά πριν από την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, μόνο σε περίπτωση που με βάση τις ετήσιες προθεσμίες κινδυνεύει να χαθεί.

Οσο για τις μητέρες, οι οποίες ήδη σήμερα και από 25/11/2022 (χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4997/2022) κάνουν χρήση της ειδικής άδειας, μπορούν να μεταβιβάσουν στον πατέρα το δικαίωμα για όσο χρόνο απομένει μέχρι τη συμπλήρωση των 9 μηνών.

Η άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο έπειτα από αίτησή του προς τον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν.

Ο χρόνος απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ο εργαζόμενος πατέρας που κάνει χρήση της ειδικής άδειας δικαιούται όλες τις παροχές και τις συνέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη, όπως και η μητέρα.

Άδεια μητρότητας: Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να μεταβιβαστεί και στον πατέρα

Η μητέρα μπορεί να καθορίσει διαστήματα που θα κάνει χρήση της ειδικής άδειας η ίδια εναλλακτικά με τον πατέρα του τέκνου. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη μητέρα στον πατέρα του παιδιού, κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του Ν. 4997/2022 (άρθρο 43) ρυθμίζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, η ρύθμιση προβλέπει ότι η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η μεταβίβαση της ειδικής άδειας και παροχής στον πατέρα προϋποθέτει να είναι η μητέρα του παιδιού δικαιούχος αυτών, χωρίς να απαιτείται να έχει η ίδια κάνει χρήση τμήματος αυτής προηγουμένως.

Η μητέρα επιλέγει πώς θα ασκήσει το δικαίωμά της και ειδικότερα αν θα κάνει η ίδια χρήση του συνόλου της ειδικής άδειας μητρότητας (9 μήνες) ή αν θα μεταβιβάσει τμήμα του δικαιώματός της ειδικής άδειας και παροχής προστασίας της μητρότητας έως επτά (7) μηνών στον πατέρα του παιδιού.

Η μητέρα μπορεί επίσης να καθορίσει διαστήματα που θα κάνει χρήση της ειδικής άδειας η ίδια εναλλακτικά με τον πατέρα του τέκνου. Δεν ενδιαφέρει η σειρά που οι γονείς θα κάνουν χρήση της άδειας συμπληρωματικά μεταξύ τους.

Με άλλα λόγια, η μητέρα μπορεί να ασκήσει πρώτη τμήμα του ως άνω δικαιώματος και να μεταβιβάσει το υπόλοιπο στον πατέρα, έως του ορίου των επτά μηνών.

Εναλλακτικά, ο πατέρας μπορεί πρώτος να κάνει χρήση τμήματος της ειδικής άδειας και της παροχής που του μεταβιβάσθηκε από τη μητέρα, έως και 7μηνών και στη συνέχεια η μητέρα να ασκήσει η ίδια το υπόλοιπο του δικαιώματός της μέχρι και τη συμπλήρωση των εννέα μηνών της άδειας ή και αντιστρόφως.

Η κατανομή διαστημάτων της άδειας και παροχής, κατόπιν μεταβίβασης μπορεί να γίνει συνεχόμενα και συμπληρωματικά μεταξύ των γονέων και για περισσότερες από μία εναλλαγές.

Η μητέρα αποφασίζει για το εάν θα μεταβιβάσει η όχι την άδεια μητρότητας. Η μεταβίβαση γίνεται με υπεύθυνη δήλωση στη ΔΥΠΑ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ όπου αναφέρονται:

α) το ονοματεπώνυμο, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του πατέρα,

β) το/τα διάστημα/τα της άδειας που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η ίδια,

γ) το/τα διάστημα/τα της άδειας που μεταβιβάζει στον πατέρα συνολικής διάρκειας έως επτά ημερολογιακών μηνών.

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί με νεότερη δήλωση της μητέρας.

Η χορήγηση της άδειας στον πατέρα έπειτα από μεταβίβαση σε αυτόν μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) της μητέρας, είτε αμέσως μετά τη λήξη της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας από την μητέρα ή από τον πατέρα, ως ισχύουν κάθε φορά, είτε ακόμη μετά τη λήξη της ετήσιας κανονικής άδειας του πατέρα ή της μητέρας, εφόσον τα διαστήματα των ανωτέρω αδειών είναι συνεχόμενα.

Η ετήσια άδεια της μητέρας ή του πατέρα χορηγείται υποχρεωτικά πριν την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας σε περίπτωση που με βάση τις ετήσιες προθεσμίες κινδυνεύει να χαθεί.

Οι μητέρες, οι οποίες ήδη σήμερα και από 25/11/2022, χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4997/2022, κάνουν χρήση της ειδικής άδειας, μπορούν να μεταβιβάσουν στον πατέρα το δικαίωμα για όσο χρόνο απομένει μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα (9) μηνών.

Η άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο πατέρα, έπειτα από αίτησή του προς τον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως έναν μήνα πριν.

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει εφόσον η μητέρα που μεταβιβάζει το δικαίωμά της στον πατέρα έχει υπόλοιπο ειδικής άδειας μικρότερο των δυο μηνών.

Ο εργαζόμενος μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη.

Σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο αλλά μπορεί να χορηγηθεί και πάλι στη μητέρα.

Ο χρόνος απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ο εργαζόμενος πατέρας που κάνει χρήση της ειδικής άδειας δικαιούται όλες τις παροχές και τις συνέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη όπως και η μητέρα.

Τονίζεται ότι εφαρμόζονται στον πατέρα όλες οι γενικές και ειδικές διατάξεις που αφορούν στην ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζονται και στην μητέρα εργαζόμενη που ασκεί το ίδιο δικαίωμα, ιδίως όσον αφορά στην προστασία και στην διατήρηση της απασχόλησής του και των όρων εργασίας του, την επιστροφή του στην ίδια θέση εργασίας ή σε ισοδύναμη θέση εργασίας, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και συνθήκες και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία του.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που μεταβιβάζεται στον πατέρα καταβάλλει σε αυτόν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εφόσον ο ίδιος βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση.

Το καταβαλλόμενο στον πατέρα εργαζόμενο ποσό επιδότησης είναι αυτό το οποίο θα ελάμβανε η ίδια η μητέρα εργαζόμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας η ΔΥΠΑ καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Άδεια μητρότητας: Από πότε ισχύουν οι 9 μήνες

Άδεια μητρότητας: Περισσότερες από 45.000 μητέρες αλλά και πατέρες αναμένεται ότι θα κάνουν χρήση της νέας άδειας ανατροφής τέκνου, που επεκτείνεται από τους 6 στους 9 μήνες, με δικαίωμα μεταβίβασης ως 7 μήνες άδειας από τη μητέρα στον πατέρα. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Το μέτρο αφορά γυναίκες με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Η άδεια πληρώνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με επίδομα ίσο με τον βασικό μισθό, ήτοι 713 ευρώ μικτά και 615 ευρώ μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις, ενώ συνυπολογίζεται η αναλογία Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Με την 6μηνη άδεια έκαναν χρήση περίπου 30.000 μητέρες κάθε έτος. Με την 9μηνη άδεια και το δικαίωμα μεταβίβασης στους πατέρες εκτιμάται ότι θα κάνουν χρήση 45.000 δικαιούχοι.

Από τις 25 Νοεμβρίου ξεκίνησε η εφαρμογή των νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων για την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, διάστημα κατά το οποίο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Έτσι, για όσες εργαζόμενες βρίσκονταν ήδη από τις 25/11/2022 σε επιδοτούμενη άδεια διάρκειας 6 μηνών, η διάρκεια της άδειας παρατείνεται μέχρι τους 9 μήνες.

Άδεια μητρότητας: Αναδρομικά

Η επέκταση της άδειας ισχύει αναδρομικά για τις μητέρες που ήταν ήδη στην εξάμηνη άδεια μητρότητας στις 25 Νοεμβρίου 2022, ημέρα δημοσίευσης του Νόμου 4997/2022 που προβλέπει (άρθρο 43) την 9μηνη άδεια.

Με το νέο καθεστώς, σε καμία περίπτωση δεν θίγεται το δικαίωμα των εργαζομένων να πάρουν την κανονική άδεια μαζί ή και μετά τη χρήση της άδειας μητρότητας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

* Την τρίμηνη επέκταση της άδειας μητρότητας δικαιούνται από τις 25 Νοεμβρίου 2022 ακόμη και οι εργαζόμενες που κατά την ημερομηνία αυτή δεν είχαν εξαντλήσει -έστω και για μία μέρα- την εξάμηνη άδεια με το παλιό καθεστώς. Ετσι, για όσες εργαζόμενες βρίσκονταν ήδη από τις 25/11/2022 σε επιδοτούμενη άδεια διάρκειας 6 μηνών, η διάρκεια της άδειας παρατείνεται μέχρι τους 9 μήνες και συνεχίζουν να παίρνουν το επίδομα μητρότητας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μέχρι να συμπληρωθούν οι 9 μήνες.

* Δεν χάνεται η κανονική ετήσια άδεια στην περίπτωση που συνδυαστεί με την άδεια μητρότητας και δεν αξιοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Η χορήγηση της ετήσιας άδειας πριν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, συνεχόμενα με την άδεια μητρότητας ή την ισόχρονη άδεια φροντίδας παιδιού, ακόμη και αν με βάση τις ετήσιες προθεσμίες δεν κινδυνεύει να χαθεί, είναι συμβατή με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που σκοπό έχουν την προστασία της μητρότητας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε απώλεια του επιδόματος της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τη ΔΥΠΑ. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ θα πρέπει να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις επιδότησης των εργαζομένων σε τέτοιες περιπτώσεις.

* Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και οι γυναίκες που αποκτούν παιδιά με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν, από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών.

* Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την εν λόγω άδεια στον πατέρα, εφόσον ο τελευταίος εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, είναι δηλαδή μισθωτός και όχι ελεύθερος επαγγελματίας. Θα πρέπει όμως να μην είναι άνεργος ή να μην είναι άνεργη και η σύζυγός του, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υφίσταται δικαίωμα για άδεια μητρότητας. ΟΙ λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση της άδειας θα καθοριστούν με νέα απόφαση.

Παραδείγματα

* Σε περίπτωση εργαζόμενων μητέρων που έχουν υπόλοιπο ετήσιας άδειας του έτους 2022, το οποίο, λόγω της τρίμηνης παράτασης της άδειας μητρότητας, δεν θα το πάρουν ως τις 31/03/2023, έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας μετά τη λήξη της τρίμηνης παράτασης της άδειας μητρότητας, δηλαδή να πάρουν την κανονική άδεια του 2022 (ή το υπόλοιπό της) μετά τον Μάρτιο του 2023.

* Σε περίπτωση που εργαζομένη επέστρεψε στην εργασία της μετά την εξάμηνη άδεια χωρίς να λάβει γνώση της τρίμηνης παράτασης, έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει τους 3 επιπλέον μήνες χωρίς κώλυμα από τον εργοδότη και φυσικά χωρίς άρνηση στην πληρωμή του επιδόματος των 713 ευρώ το μήνα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, εφόσον το αιτηθεί.

Άδεια μητρότητας: Αυξάνεται σε 9 μήνες η άδεια μητρότητας. Παράταση και για το επίδομα. Πώς οι εργαζόμενες μητέρες μπορούν να ζητήσουν ειδική άδεια. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Με σκοπό τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγγειλε από τη ΔΕΘ, ότι αυξάνεται η άδεια μητρότητας από 6 μήνες που είναι σήμερα σε 9 μήνες, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την καταβολή του επιδόματος μητρότητας κατά τρεις επιπλέον μήνες.

Οι εργαζόμενες μητέρες μπορούν να ζητήσουν ειδική άδεια για την ανατροφή του παιδιού τους από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αρκεί να:

-είναι ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ

-απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση

Το δικαίωμα της λήψεως ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ασκείται με αίτηση που υποβάλει η ίδια η δικαιούχος ή δι’ αντιπροσώπου στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΥΠΑ, εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως αυτός κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.