ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη για 158 μόνιμες θέσεις εργασίας – Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΔΕΔΔΗΕ: Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη 7Κ/2018 για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»

Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΔΕΔΔΗΕ: Οι προθεσμίες

 • Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και λήγει την Τρίτη 17 Ιουλίου και ώρα 14:00.
 • Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, λήγει την Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018.

Δείτε ΕΔΩ όλη την προκήρυξη

ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΔΕΔΔΗΕ: Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν την ηλεκτρονική αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά, με συστημένη επιστολή, στο Α.Σ.Ε.Π., στην παρακάτω διεύθυνση, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), γράφοντας:

Α.Σ.Ε.Π.,

Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα

Τ.Κ. 11510

Παράλληλα, πρέπει να αναφέρουν την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΔΕΔΔΗΕ: Τα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΔΕΔΔΗΕ είναι:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
 4. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄). Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προσλήψεις και θέσεις εργασίας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΔΕΔΔΗΕ: Οι θέσεις

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε τεχνικές ειδικότητες.

Αναλυτικά:

ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΔΕΔΔΗΕ: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Σύνολο θέσεων: 110.

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α )
 • ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Αναλυτές Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)
 • ΠΕ Πτυχιούχοι Πληροφορικής (Τ2/Ζ)
 • ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί Πληροφορικής (ΔΟ1/Ζ)
 • ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ1/Α).

ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΔΕΔΔΗΕ: Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Σύνολο θέσεων: 10.

Κλάδου/Ειδικότητας:

 • ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α).

ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΔΕΔΔΗΕ: Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

Σύνολο θέσεων: 38.

Κλάδου/Ειδικότητας:

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α).

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική), καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προσλήψεις και θέσεις εργασίας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα